Pulje til branchernes arbejde med samfundsansvar og verdensmålene

I sommeren 2020 lancerede Erhvervsstyrelsen efter anbefaling af Rådet for Samfundsansvar og Verdensmål en brancheorienteret tilskudspulje til fremme af samfundsansvar og verdensmålene i danske virksomheder.

  • Opdateret 24. marts 2022

Otte projekter modtager tilskud fra puljen til fremme af samfundsansvar og verdensmål

Herunder kan du læse om de otte projekter, se hvem ansøger er og hvor meget de modtager i tilskud.

Ansøger: Innoflow ApS. 

IT-branchen er en særlig kønsopdelt branche med få kvindelige ansatte. En undersøgel-se viser, at kun 29 procent af de ansatte i IT-branchen er kvinder. Når det kommer til antal-let af udviklere, er tallet endnu lavere med kun 22 procent kvinder. Kvinder i IT-branchen forfremmes ofte til administrative mellemlederstillinger i stedet for højere chefstillinger. Denne skævvridning betyder ofte, at virksomhedskulturen i IT-branchen påvirkes negativt af manglen på kønsdiversitet. Samtidig viser undersøgelser, at virksomheder med høj kønsdiversitet leverer et bedre afkast, og at de i gennemsnit outperformer virksomheder med en lav kønsdiversitet.

Derfor vil projektet fremhæve uligheden i IT-branchen og være med til at udvikle de rigtige værktøjer, så virksomheder kan undgå bevidst eller ubevidst diskrimination af kvinder i rekrutterings- og forfremmelsesforløbet. Dette vil de gøre ved at indsamle data og udvikle konkrete guides til unbiased rekrutteringsproces til øget diversitet i IT-branchen.

Maksimalt tilskud: 320.000 Kr. 
 

Ansøger: Danmarks Restauranter & Caféer.

Restaurationsbranchen, som dækker over restauranter, caféer, nattelivsforretninger, kroer og hoteller med restauration tilknyttet, består primært af SMV’er, som ikke altid har res-sourcer eller mulighed for at orientere sig mod internationale retningslinjer for samfunds-ansvar i lige så høj grad som større virksomheder. Samtidig mangler der information om, hvordan man driver en samfundsansvarlig virksomhed i denne branche, herunder hvor-dan verdensmålene kan omsættes til konkret praksis i branchen.

Dette projekt vil medvirke til at udvikle en formidlingskampagne målrettet restaurations-branchen, som formidler de internationale retningslinjer samt verdensmålene mhp. at gi-ve rådgivning og hjælpe flere SMV’er i restaurationsbranchen med at arbejde strategisk og konkret med samfundsansvar og verdensmål.

Maksimalt tilskud: 404.500 Kr.

Ansøger: Landbrug & Fødevarer.

Rettidig omhu handler ikke kun om at levere til rette tid, men også om samfundsansvar. Rettidig omhu, nødvendig omhu eller due diligence betyder, at virksomhederne er om-hyggelige og har styr på deres produktion og leverandørkæde. At de har draget omsorg for, at de opfylder alle internationale retningslinjer og lovgivningen for ansvarlig virksom-hedsadfærd. At de ikke gør unødig skade, men tager vare på menneskerettigheder, ar-bejdsmiljø, klima- og miljøforhold og sociale hensyn. 

Det er det som Landbrug & Fødevarevarer har sat sig i spidsen for, når de sætter fokus på menneskerettigheder, som er en stor udfordring for mange virksomheder inden for føde-vareproduktion og forarbejdning. Hvilke rettigheder og arbejdsforhold har de, der har plukket vores kakaobønner eller bananer? Projektet skal give fødevareklyngen en virk-somhedsguide om det at tage vare på menneskerettigheder. Projektet retter sig ikke mindst mod de små- og mellemstore virksomheder i klyngen, som oftest har sværest ved at overskue og afsætte ressourcer til at tænke det ind i deres virksomhedsdrift. 

Maksimalt tilskud: 439.000 Kr.
 

Ansøger: TEKNIQ Arbejdsgivere.

Bygge- og anlægssektoren er en kompleks branche med mange forskellige leverandører, brancher og faggrupper. Installationsbranchen er en af dem. Skal byggebranchen gene-relt være bæredygtig, skal de mange mindre underbrancher være med. Det er også det pres, som branchen oplever, men som mange virksomheder kan have vanskeligt ved at overskue - omkring 85 procent af branchen hører til små- og mellemstore virksomheder. Udfordringerne er mange; certificeringsordninger, bæredygtighedsklasser, krav fra leve-randør og materialeproducenter og fra kunder – som har egne mål om bæredygtighed.

Det vil TEKNIQ Arbejdsgivere gøre noget ved. Digitale værktøjer skal hjælpe virksomhe-derne på vej i form af en læringsplatform, som løbende opdateres med viden og aktiviteter. Den viden skal også ud til medarbejderne i virksomhederne - hos fagbund og uddannel-sesinstitutioner, hvilket skal være med til at sikre videndeling og en bred effekt. 
 

Maksimalt tilskud: 480.000 Kr

 

 

Ansøger: Kooperationen.

For malerbranchen spiller arbejdsforhold og sundhed for både malere og kunder en afgø-rende rolle. Men det er også en branche, hvor den grønne omstilling er udfordret.  Faget anvender produkter, der ikke kan genanvendes eller genbruges. Den grønne omstilling ligger hovedsageligt i valget af produkter og i certificeringer. Det vil projektet tage fat i og sikre branchen konkret vejledning til at sikre bæredygtige virksomheder og booste den grønne omstilling.

Malerbranchen oplever et stigende pres fra kunderne, der stiller krav om bæredygtighed. De mange små malerfirmaer oplever det som vanskeligt at finde rundt i regler og certificeringsordninger. Projektet skal resultere i en vejledning til branchens virksomheder, der forklarer krav og regler om sundhed, arbejdsmiljø, socialt ansvar og grøn omstilling – også i forbindelse med udbud. Cases med malerfirmaer skal vise, hvordan de kom i gang med en bæredygtig omstilling, og hvilken betydning det fik for deres økonomi som inspiration til andre malerfirmaer til at komme i gang.

Maksimalt tilskud: 342.000 Kr.
 

Ansøger: Dansk Iværksætterforening. 

I Dansk Iværksætterforenings årlige analyse af iværksætteri i Danmark svarer 42 % af de adspurgte, at det var rollemodeller, der var udslagsgivende for, at de tog springet og stifte-de deres egen virksomhed. Samtidig svarer 2 ud af 5, at de mangler viden om bæredyg-tighedsprincipper, som de kan inddrage i deres forretning. Formålet med dette projekt er derfor at give nye og kommende iværksættere viden fra idébasis til drift om, hvordan man kan arbejde målrettet og strategisk med samfundsansvar og verdensmålene.

Projektet går ud på at lave et ambassadørkorps af klimaiværksættere, kaldet ”klimahelte”, der skal inspirere nye danske iværksættere og bidrage til nye grønne og sociale iværksæt-tere. Klimaheltene vil give de danske iværksættere nogle rollemodeller, som de kan spejle sig i og rådgive sig hos. Projektet vil bl.a. sørge for, at der er diversitet blandt klimaheltene i forhold til køn, geografi og brancher, ligesom de vil komme rundt i hele landet og tale med de nye iværksættere. 

Maksimalt tilskud: 342.000 Kr.
 

Ansøger: Dansk Initiativ for Etisk Handel (DIEH)

Dialog med leverandørerne er indgangen til, hvordan virksomhederne inden for mode- og tekstilbranchen kan tage samfundsansvar og bidrage til at opfylde verdensmålene. Det er kernen i projektet, hvor brancheorganisationerne WEAR og Dansk Mode- og Textil i samarbejde med Dansk initiativ for Etisk Handel tager fat i dialogen med leverandørerne. Projektet skal munde ud i en praksisnær pjece til SMV'er i branchen, som skal gøre det lettere for virksomhederne at udøve nødvendigt omhu (due diligence) og vise, hvordan bedre dialog i leverandørkæden konkret kan bidrage til verdensmålene. 

Selvom mængden af værktøjer og vejledninger om samfundsansvar og verdensmålene er stigende, mangler der mere brancheorienterede tiltag, der er målrettet mode- og tekstil-branchens udfordringer på en let tilgængelig måde. Målet er, at 200 danske SMV’er i branchen vil få kendskab til pjecen, og at de fleste vil anvende den som led i arbejdet med verdensmålene. Projektet er inspireret af lignende initiativer bl.a. i Holland, Tyskland og Norge. 

Maksimalt tilskud: 222.500 Kr.
 

Ansøger: Landsorganisationen for sociale tilbud

Branchens for sociale tilbud består af mange små og mellemstore virksomheder med et helt særligt fokusområde; at skabe tilbud om bolig, beskæftigelse, uddannelse, aktivering og behandling til udsatte borgere. Branchen består af ca. 2000 tilbud, hvor Landsorgani-sationen for sociale tilbud vil bruge Verdensmålene som løftestang for deres vigtige soci-ale arbejde. Det ligger i kortene, at branchen med sine sociale indsatser bidrager til ver-densmålene, men de oplever, at flere og flere kommuner som led i deres indkøbspolitik efterspørger sociale tilbud fra virksomheder, der kan dokumentere deres indsats i forhold til Verdensmålene.

 Det skal projektet råde bod på, så branchens virksomheder hjælpes med at sætte mål for indsatsen og måle effekten, hvilket skal ske gennem et kodeks for branchen. Og så skal det kommunikeres effektivt via en kampagne, og en følgegruppe skal løbende kvalitets-sikre arbejdet, så det bliver et effektivt redskab for hele branchen.

Maksimalt tilskud: 250.000 Kr.