Redegørelse i årsrapporten om økonomiske aktiviteter efter taksonomiforordningen

De største danske virksomheder skal i årsrapporten redegøre for, hvorvidt deres økonomiske aktiviteter er bæredygtige, som defineret i taksonomiforordningens artikel 8. Her kan du læse, hvad du skal gøre, hvis din virksomhed er omfattet af reglerne, og hvor du kan finde mere vejledning om reglerne. Det er værd at bemærke, at Erhvervsstyrelsen i øjeblikket arbejder på en opdatering af denne artikel.

  • Opdateret 19. april 2024

Reglerne gælder for store børsnoterede virksomheder med mere end 500 ansatte og statslige aktieselskaber med over 500 ansatte, der er omfattet af årsregnskabsloven.

Taksonomiforordningens artikel 8, stk. 1 pålægger nemlig en virksomhed, som er omfattet af direktivet for ikke-finansiel rapportering (NFRD), at oplyse om, i hvilket omfang deres økonomiske aktiviteter er bæredygtige i taksonomiforordningens forstand.

I taksonomiforordningens artikel 8 henvises til, at bestemmelsen omfatter enhver virksomhed, som er omfattet af en forpligtelse til at offentliggøre ikke-finansielle oplysninger efter artikel 19a eller 29a i regnskabsdirektivet. 

Virksomheder, som skal afgive oplysninger efter artikel 8, stk. 1 i taksonomiforordningen, er store virksomheder af interesse for offentligheden med over 500 ansatte. Det betyder, at de omfattede virksomheder er store børsnoterede ikke-finansielle virksomheder med mere end 500 ansatte og store statslige aktieselskaber med mere end 500 ansatte. 

Det vil sige, at for at være omfattet, skal virksomheden aflægge årsrapport efter årsregnskabslovens klasse D, være stor og have over 500 ansatte. 

Her kan du læse om, hvordan bæredygtighed forstås i taksonomiforordningen, og hvad I skal rapportere om efter reglerne i forordningens artikel 8, hvis du er omfattet af reglerne. Formålet med taksonomiforordningen er bl.a. at fremme investeringer i miljømæssigt bæredygtige økonomiske aktiviteter. Taksonomiforordningen er som udgangspunkt regulering af en række finansielle virksomheder, men dens anvendelsesområde er i høj grad også andre virksomheder som handels-, produktions- og servicevirksomheder (ikke-finansielle virksomheder). Taksonomiforordningen definerer netop en række oplysningskrav, som ikke-finansielle virksomheder vil skulle leve op til, hvis deres aktiviteter skal kunne betegnes som miljømæssigt bæredygtige i taksonomiforordningens forstand. 

Hvornår er en økonomisk aktivitet bæredygtig?

Forordningen etablerer et klassifikationssystem – en taksonomi – for, hvilke af dine økonomiske aktiviteter der kan betegnes som bæredygtige. 
Taksonomiforordningen indeholder ikke en egentlig definition af, hvad der skal forstås ved en økonomisk aktivitet. Til brug for din vurdering af om en økonomisk aktivitet er omfattet, skal du tage udgangspunkt i beskrivelsen af de økonomiske aktiviteter i den såkaldte klimaforordning med de tilhørende NACE-koder. En økonomisk aktivitet vil efter taksonomiforordningen være bæredygtig, hvis den opfylder alle følgende såkaldte tekniske screeningskriterier for en økonomisk aktivitet:

  • Aktiviteten skal bidrage væsentligt til at nå et eller flere af de seks klima- og miljømål (substantial contribution), 
  • Aktiviteten må ikke væsentligt skade de øvrige klima- og miljømål (Do No Significant Harm-kriterier)
  • Aktiviteten skal overholde minimumsgarantier for menneskerettigheder og arbejdstagerrettigheder.

Sådan opgøres en økonomisk aktivitet

Det følger af taksonomiforordningen, at I skal opgøre jeres økonomiske aktiviteter i forhold til:

  • Omsætning
  • Investeringer
  • Driftsudgifter

Andel bæredygtige økonomiske aktiviteter

I skal rapportere andelen af jeres økonomiske aktiviteter, der er bæredygtige aktiviteter, som det er defineret i taksonomireguleringen.

I jeres redegørelse for samfundsansvar skal I oplyse tre nøgleresultatindikatorer – også kaldet KPI’er:

  • Andelen af virksomhedens omsætning, der stammer fra miljømæssigt bæredygtige produkter eller tjenesteydelser.
  • Andelen af virksomhedens kapitaludgifter (CapEx), der vedrører aktiver eller processer, som er miljømæssigt bæredygtige ifølge taksonomiforordningen.
  • Andelen af virksomhedens driftsudgifter (OpEx), der vedrører aktiver eller processer, som er miljømæssigt bæredygtige ifølge taksonomiforordningen.

Derudover skal I afgive oplysninger om fx regnskabspraksis, anvendte beregningsmetoder og ændringer i forhold til tidligere år.

Rapporteringen efter taksonomiforordningens artikel 8 skal ske via brug af obligatoriske skemaer. For de omfattede ikke-finansielle virksomheders KPI’er er det skemaerne i bilag II til forordning (EU) 2021/2178 af 6. juli 2021, der skal anvendes. I forhold til kravene om rapportering om økonomiske aktiviteter i relation til atomkraft og naturgas, skal du anvende særlige skemaer. Skemaerne fremgår af den komplementære forordning bilag II, som med den komplementære forordning bliver bilag XII til den delegerede forordning, som fastlægger de nærmere indhold og omfang af rapporteringsforpligtelsen.

Udkast til meddelelser om taksonomiforordningens artikel 8

EU-Kommissionen har den 20. december 2022 offentliggjort to udkast til meddelelser: 

Få nyt om de kommende krav direkte i din indbakke

Abonnér på vores nyheder om bæredygtighed, hvis du vil være opdateret på, hvad der er aktuelt omkring virksomheders arbejde med bæredygtighed. I vores nyheder får du blandt andet indblik i ny lovgivning om bæredygtighed samt nyeste vejledning og værktøjer, som understøtter virksomheders arbejde med bæredygtig omstilling.