Kvoter på import af stålprodukter

Hvis du importerer stålprodukter fra lande uden for EU, skal du være opmærksom på, at der siden 2. februar 2019 har været beskyttelsestold på import af visse stålprodukter. Den 1. oktober 2019 og frem har EU-Kommissionen indført ændringer af beskyttelsestolden, som du kan læse mere om nedenfor.

 • Opdateret 17. februar 2021

2. februar 2019 indførte EU beskyttelsestold på import af visse stålprodukter. Beskyttelsestolden, som også benævnes safeguarden, betyder konkret, at EU har indført landespecifikke kvoter og en samlet kvote for ’alle andre lande’ gældende for 28 produktkategorier.

Du kan frit importere under kvoterne uden at skulle have en tilladelse fra myndighederne. 

I henhold til udtrædelsesaftalen mellem EU og UK, vil UK pr. 1. januar 2021 ikke længere være en del af EU's toldområde. Det betyder, at UK herefter vil blive behandlet som et tredjeland i forbindelse med EU’s safeguard på stålprodukter, som udløber den 1. juli 2021. Kommissionen har derfor foretaget en tilpasning af mængderne af toldkvoterne samt listen over udviklingslande, som er omfattet af de nuværende foranstaltninger. Det fremgår af forordning 2020/2037 af 10. december 2020.  

Tilpasningen gælder gælder for resten af gyldighedsperiode af safeguarden (1. januar 2021 til 30. juni 2021).

Nye kvotemængder

De nye kvotemængder pr. varekategori og oprindelse for perioderne januar - marts og april - juni 2021 er anført i bilag I til forordning 2020/2037.

Ajourføring af listen over udviklingslande omfattet af foranstaltningerne

Kommissionen har også ajourført listen over varekategorier med oprindelse i udviklingslande, som er omfattet af de endelige foranstaltninger (jf. bilag II til forordning 2020/2037). Ændringerne af den nuværende liste over udviklingslande, der er omfattet af foranstaltningerne, er som følger:

 • UAE vil blive udelukket fra varekategori 21 og 26.
 • Tyrkiet vil blive udelukket fra varekategori 25A.
 • Kina vil blive omfattet af foranstaltningerne i varekategori 22.

 

Kvoterne tildeles efter anmodning i fortoldningsangivelsen ud fra ’først-til-mølle’-princippet.

Udviklingen af kvoterne fremgår af EU-Kommissionens database, som er offentlig tilgængelig og opdateres dagligt. Som importør, kan du følge med i volumen og balancen af kvoterne og se den mængde, der p.t. er til rådighed. Du skal dog være opmærksom på, at en del af kvoten i samme øjeblik kan være under behandling/tildeling af de nationale toldmyndigheder.

Du kan også følge udviklingen i den samlede import af varekoderne på Toldsyrelsens hjemmeside.

Kvoten for ’alle andre lande’ er inddelt i kvartaler og såfremt kvoten ikke opbruges, overgår den overskydende kvotemængde til næste kvartal. Fra 1. juli 2020 vil de landespecifikke kvoter også være inddelt i kvartaler.
 

Indretning af kvoteordningen for et givent år:

På billedet ses et flowchart bestående af 4 ’kasser, hvor hver kasse repræsenterer ét kvartal med en kvotemængde for ’alle andre lande’ også kaldt ’global kvote’. Eventuelt ubrugte kvotemængder overføres til næste kvartal. Såfremt lande med specifikke kvoter, har opbrugt deres kvote, kan disse anmode om kvotemængder fra ’alle andre lande’. Dog kan dette kun ske i sidste kvartal for hvert år safeguarden gælder.

Som følge af ændringerne af beskyttelsestolden (EU-forordning 2020/894) vil kvoterne for de specifikke lande være inddelt i kvartaler, ligesom det er for ’andre lande’. Det vil fortsat gælde, at et specifikt tredjeland, som måtte have opbrugt sin kvote, kan få del i kvoten tildelt ’alle andre lande’ - dette kan dog først ske i sidste kvartal af den sidste periode af foranstaltningerne, dvs. fra 1. april 2021 – 30. juni 2021. For produktkategorierne 5, 16, 20, og 27 er der ingen adgang til den resterende kvote i 4. kvartal for lande med en landespecifik kvote.

Det gælder for begge kvoteordninger, at såfremt kvoterne er opbrugte, så pålægges ekstra beskyttelsestold på 25%.

I henhold til WTO-regler, skal tiltagene liberaliseres, hvilket betyder, at kvotemængderne øges hvert år. Siden 17. juli 2018, har der været indført en midlertidig safeguard. Perioden for denne tæller med, hvormed den første liberalisering af ovenstående kvoter skete den 17. juli 2019.

Ændringerne i beskyttelsestolden

Siden ændringerne af beskyttelsestolden, jf. EU's gennemførelsesforordning 2019/1590, som trådte i kraft den 1. oktober 2019 har liberaliseringsniveauet for tiltagene været på 3%. Dette niveau blev fastholdt ved EU’s gennemførelsesforordning 2020/894 og kvotemængderne blev dermed øget med 3% den 1. juli 2020. 

I bilag IV til Kommissionens gennemførelsesforordning 2020/894 kan du se oplysninger om de kvoter for specifikke lande samt for ’alle andre lande’.

For at undgå at betale beskyttelsestold kræver det, at du i fortoldningsangivelsen angiver kontingentbeløbenummer m.m.

Sådan udfylder du fortoldningsangivelsen for at anmode om toldkontingent

Rubrikker og koder som er særligt vigtige:

 • Rubrik 33: Varekode: 10-cifret varekode
 • Rubrik 34: Oprindelsesland
 • Rubrik 36 - præferencekode: 120
 • Rubrik 39 - det 6-cifrede kontingentnummer (løbenummer), fx 098501
 • Rubrik 44.3 - 'M'
 • Rubrik 44.4a - præferencedokumentationstype: 0009
 • Rubrik 44.4b - nummer: 'INGEN DOK'

Har du spørgsmål til toldangivelsen?

Ansvaret for for administration af kvoterne ligger hos Toldstyrelsen og EU-Kommissionen. Spørgsmål til kvoteordningen sendes derfor til Toldstyrelsen på toldst@toldst.dk

Beskyttelsestiltaget (safeguarden) kommer på baggrund af en undersøgelse foretaget af EU-Kommissionen. Undersøgelsen viser, at importen af stål til EU har været stigende de seneste år, hvilket har været til skade for den europæiske stålproduktion.

Undersøgelsen viser også, at der er høj risiko for en yderligere stigning i importen af stål som følge af den amerikanske straftold, der blev indført 1. juni 2018. Straftolden vil med stor sandsynlighed betyde en omdirigering af stål fra det amerikanske marked til det europæiske marked.  

Udregning af den samlede kvotemængde

Den samlede kvotemængde pr. produktkategori er baseret på gennemsnittet af importen i perioden 2015 - 2017 + 5%. Som følge af ændringerne i beskyttelsestolden, jf. forordning 2019/1590, vil kvotemængderne pr. 1 oktober 2019 øges med 3% hvert år.

Kvoteordningen gælder ikke for Norge, Island, Liechtenstein, Botswana, Cameroun, Fiji, Ghana, Elfenbenskysten, Lesotho, Mozambique, Namibia, Sydafrika og Swaziland.

Kommissionen indledte den 14. februar 2020 en undersøgelse af safeguarden med henblik på at revurdere tiltagene i lyset af mulige ændringer i globale handelsmønstre. På baggrund af undersøgelsen har Kommissionen indført visse ændringer af safeguarden, som vil gælde fra og med 1. juli 2020. Det fremgår af forordning 2020/894 

Ændringerne af safeguarden omfatter:

1) Justering af administrationen af landespecifikke kvoter fra årlig til kvartalsvis administration samt ændringer ift. adgangen til den resterende globale kvote i fjerde kvartal. 

2) Specifikke justeringer af produktkategorierne 1, 8 og 25. 

3) Håndtering af fortrængning af traditionelle handelsstrømme (crowding-out-effekt) ved indførelse af tre forskellige regimer for adgang til den resterende globale kvote. 

4) Ajourføring af listen over udviklingslande, som er medlem af WTO, og dermed er undtaget fra foranstaltningerne.

Det bemærkes, at liberaliseringshastigheden forbliver uændret, hvilket betyder at kvotemængderne øges som planlagt med 3 % den 1. juli 2020.

1) Generelle justeringer af niveauet og fordelingen af de globale og landespecifikke kvoter

Kommissionen lægger op til to ændringer af den generelle administration af kvoterne. For det første vil alle landespecifikke kvoter fremover blive administreret kvartalsvist fremfor årligt for at sikre en mere stabil import og minimere risikoen for unødige stigninger i importen i løbet af sidste periode af foranstaltningerne. Fordelen ved den kvartalsvise administration af de landespecifikke kvoter er, at man undgår, at kvoten bliver opbrugt allerede i starten af perioden, som følge af strategisk opbygning af lagre. Der vil fortsat være en overførsel af ubrugte kvoter fra de kvartalsvist administrerede kvoter fra det pågældende kvartal til det næste. Denne overførselsmekanisme er med til at sikre, at brugen af kvoterne tilpasses til udviklingen i efterspørgslen i løbet af året. 

For det andet vil Kommissionen ændre regimet for adgang til den resterende kvote for lande, som også har en landespecifik kvote. Ændringen vil inddæmme brugen af den resterende kvote til fordel for mindre eksportlande, som risikerer at blive fortrængt af de større eksportlande, der drager fordel af landespecifikke kvoter. Denne regimeændring uddybes under ændringspunkt 3) Fortrængning af traditionelle handelsstrømme.  

2) Specifikke justeringer af individuelle produktkategorier

Produktkategori 1 (Varmvalsede plader og smalle bånd af ulegeret stål og andre former for legeret stål)

Produktkategori 1 har hidtil udelukkende været omfattet af en global kvote frem for en kombination af en global kvote og landespecifikke kvoter, som ellers har gjort sig gældende i de fleste andre produktkategorier. Siden juli 2019 har der dog været et fald i brugen af den globale kvote for produktkategori 1. Risikoen for en betydelig forsyningsknaphed inden for denne kategori, som man havde forsøgt at imødegå ved udelukkende at have en global kvote, er derfor ikke længere aktuel. Kommissionen lægger derfor op til indførelse af en kombination af landespecifikke kvoter og den resterende globale kvote for produktkategori 1 i lighed med praksis for de andre produktkategorier. Fra 1. juli 2020 vil produktkategori 1 derfor bestå af landespecifikke kvoter for de lande, hvis importniveau er nået mindst 5% i den relevante referenceperiode 2015-2017 samt en resterende global kvote. Denne kvote vil blive administreret kvartalsvist. Kommissionen vil sætte et øvre loft på 30 % pr. land for brugen af den globale kvote i det fjerde kvartal for at undgå fortrængning af traditionelle handelsstrømme. 

Produktkategori 8 (Varmvalsede plader og smalle bånd af rustfrit stål)

Siden sidste undersøgelse af beskyttelsesforanstaltningerne er der blevet indført antidumpingtold på importen af produkterne i denne kategori fra Kina, Indonesien og Taiwan. Derudover har USA haft en meget lille udnyttelse af sin landespecifikke kvote. Som følge heraf vurderer Kommissionen, at der er risiko for forsyningsknaphed i EU af produkterne i denne kategori. Kommissionen lægger derfor op til, at de landespecifikke kvoter overføres til den globale kvote, så produktkategori 8 udelukkende består af en global kvote, som vil blive administreret kvartalsvist fra og med 1. juli 2020. 

Produktkategori 25 (Store svejsede rør)

Produktkategori 25 har bestået af en global kvote siden den seneste undersøgelse af beskyttelsesforanstaltningerne. I mellemtiden har Kommissionen bemærket en ændring i brugen af den globale kvote væk fra de traditionelle handelsstrømme til større byggeprojekter over til andre formål, hvilket skaber en fortrængning af traditionelle handelsstrømme. Kommissionen vil derfor dele produktkategori 8 op i to kategorier. Produktkategori 25A skal omfatte varekoderne, der normalt bruges i større byggeprojekter. Denne vil bestå af en global kvote. Produktkategori 25B vil omfatte resten af varekoderne, som ikke benyttes i disse projekter. Denne vil bestå af landespecifikke kvoter for de lande, som har nået en gennemsnitlig andel af importen på mindst 5 % i referenceperioden 2015-2017. Resten af eksportlandene vil kunne benytte den resterende globale kvote. Ifølge Kommissionen vil denne ændring i højere grad sikre bevaring af traditionelle handelsstrømme og sikre en mere fair og velfungerende brug af denne kvote. 

3) Fortrængning af traditionelle handelsstrømme

Som nævnt under de generelle justeringer af beskyttelsesforanstaltningerne, vil Kommissionen ændre regimet for adgang til den resterende kvote for lande som også har en landespecifik kvote. Under de gældende foranstaltninger har lande, som har udtømt deres landespecifikke kvoter, haft mulighed for at tilgå den resterende kvotemængde i den globale kvote i det sidste kvartal af hver periode. Kommissionen har i nærværende undersøgelse været i stand til at observere handelsstrømme over en længere tidsperiode end førhen og har opdaget en fortrængning af traditionelle handelsstrømme, hvor særligt mindre eksportlande fortrænges af de større lande, der har en landespecifik kvote. 

For at håndtere denne generelle fortrængning lægger Kommissionen op til at ændre systemet for adgangen til den resterende globale kvote for de produktkategorier, hvor negative crowding-out-effekter er blevet identificeret. Dette har resulteret i tre forskellige regimer, som finder anvendelse i forskellige produktkategorier afhængigt af graden af fortrængning i den pågældende produktkategori:

 • Regime 1: Ingen yderligere adgang 

For at undgå fortrængning af mindre lande, som ikke har en landespecifik kvote, vil det for produktkategori 5, 16, 20 og 27 ikke være muligt for eksporterende lande med en landespecifik kvote at benytte sig af de resterende kvotemængder i den globale kvote i fjerde kvartal (som hidtil har været praksis).  

 • Regime 2: Begrænset adgang

I nogle produktkategorier har mindre eksporterende lande evnet at udnytte den resterende globale kvote, men har fortsat i gennemsnittet en lavere importandel i det fjerde kvartal ift. de andre kvartaler af perioden, hvilket tyder på en mindre grad af fortrængning. Kommissionen vil derfor begrænse adgangen til den resterende kvote for eksportlande, som drager fordel af udtømte landespecifikke kvoter. Adgangen til den resterende kvote vil blive begrænset til udelukkende at gælde importmængder udover mindre landes gennemsnitlige brug af kvoten i fjerde kvartal. Dette vil gøre sig gældende for produktkategorierne: 10, 12, 13, 14, 15, 21, 22 og 28. 

 • Regime 3: Bevaring af status quo

For de resterende produktkategorier vil der ikke blive foretaget ændringer, dvs. alle lande har adgang til de resterende kvoter i det fjerde kvartal. Dette gælder for produktkategorierne: 2, 3A, 3B, 4A, 6, 7, 9, 17, 18, 19, 24, 25B og 26. 

Særlige tilfælde: Produktkategorierne 1, 4B, 8 og 25A

De tre nye regimer til håndtering af fortrængning af traditionelle handelsstrømme gør sig ikke gældende for produktkategorierne 1, 4B, 8 og 25A. I produktkategori 1 vil der fortsat være et øvre loft på 30 % pr. land for brugen af den resterende globale kvote i det fjerde kvartal af foranstaltningerne. Produktkategori 4B har tidligere været omfattet af en slutbrugsprocedure for at sikre, at de importerede produkter gik til bilindustrien. Denne procedure blev dog ophævet, idet den administrativt ikke fungerede efter hensigten og skabte ophobning af varer i grænsekontrollen. Der er dog fortsat en tendens til fortrængning i denne produktkategori, hvorfor Kommissionen lægger op til indførelse af et øvre loft på 30 % pr. land for de lande, der har en udtømt landespecifik kvote, og som vil bruge af den resterende globale kvote i det fjerde kvartal af foranstaltningerne. Produktkategori 8 og 25A består udelukkende af en global kvote, hvorfor regimesystemet ikke har relevans i disse to kategorier. 

4) Ajourføring af listen over udviklingslande, som er medlem af WTO og dermed er undtaget fra foranstaltningerne

I henhold til WTO-reglerne om undtagelser for udviklingslande har Kommissionen foretaget nye beregninger af importandelen for hvert enkelt eksporterende land i hver produktkategori baseret på 2019 data. Kommissionen har konkluderet, at visse udviklingslande, som tidligere havde været undtaget fra beskyttelsestolden, nu i visse produktkategorier har en højere importandel end den tilladte på 3 %, som er grænseværdi for, at udviklingslande undtages fra foranstaltningerne. Derfor lægger Kommissionen op til at følgende lande omfattes af foranstaltningerne:

 • Brasilien inkluderes i produktkategori 3A, idet landets importandel steg til 23 % i denne kategori.
 • Nordmakedonien inkluderes i produktkategori 12, idet landets importandel steg til 3,54 % i denne kategori.
 • Tunesien inkluderes i produktkategori 4A, idet landets importandel steg til 4,88 % i denne kategori.
 • Tyrkiet inkluderes i produktkategori 6, idet landets importandel steg til 9,77 % i denne kategori.
 • De Forenede Arabiske Emirater inkluderes i produktkategori 21, idet landets importandel steg til 3,28 % i denne kategori.
 • Vietnam inkluderes i produktkategori 5 idet landets importandel steg til 4,87 % i denne kategori.

Undtagelser fra foranstaltningerne:

 • Brasilien undtages for produktkategorierne 1, 6 og 7, grundet en importandel under 3 %.
 • Egypten undtages for produktkategori 1, grundet en importandel under 3 %.
 • Vietnam undtages for produktkategori 4A, grundet en importandel under 3 %.

Forslaget blev vedtaget af medlemsstaterne i Den Europæiske Unions komité for safeguards den 12. juni 2020, og de reviderede safeguard foranstaltninger trådte i kraft den 1. juli 2019.


 

Kommissionen indledte den 17. maj 2018 en undersøgelse af safeguarden med henblik på at revurdere tiltagene i lyset af mulige ændringer i globale handelsmønstre. På baggrund af undersøgelsen har Kommissionen indført visse ændringer af safeguarden, som vil gælde fra og med 1. oktober 2019. Det fremgår af forordning 2019/1590.

Ændringerne af safeguarden adresserer ikke administrationen af safeguarden, men består i stedet af en række justeringer for at forbedre kvotetildelingen inden for bestemte individuelle produktkategorier.

Justeringerne omfatter:

 1. 1. Nedjustering af liberaliseringshastigheden, hvor kvotemængderne øges med 3% i stedet for 5% for hver periode.
 2. 2. I produktkategori 1 introduceres et øvre loft på 30% pr. land for brugen af den globale kvote.
 3. 3. I produktkategori 13 og 16 introduceres et øvre loft på 30% pr. land for brugen af den globale kvote i fjerde kvartal.
 4. 4. I produktkategori 25 omdannes den landespecifikke kvote til en global kvote.
 5. 5. Opdatering af listen af lande, der er undtaget fra safeguard foranstaltningerne.

1. Nedjustering af liberaliseringsniveauet hvor kvotemængderne øges med 3% i stedet for 5% for hver periode

De nuværende kvoter er baseret på gennemsnittet af det årlige importniveau fra årene 2015, 2016 og 2017 plus 5%, og kvoterne øges med yderligere 5% for hver anvendelsesperiode for foranstaltningerne. Denne liberalisering er et krav under WTO. Efter medtagelsen af 2018-importtal i beregningerne har Kommissionen sænket liberaliseringsniveauet til 3%, da liberaliseringsniveauet ifølge Kommissionen ellers risikerer at undergrave safeguard foranstaltningernes formål. Ifølge Kommissionen er det sænkede liberaliseringsniveau også i overensstemmelse med nuværende prognoser for økonomien og industrien, som peger på et fald i væksten for EU og verdensøkonomien.

2. I produktkategori 1 introduceres et øvre loft på 30% per land for brugen af den globale kvote 

I udarbejdelsen af de endelige safeguard foranstaltninger var det Kommissionens vurdering, at en kombineret landespecifik kvote og global kvote var det foretrukne system for at bevare de traditionelle handelsmønstre. Dette var imidlertid ikke muligt for produktkategori 1 (varmevalsede plader og smalle bånd af ulegeret stål og andre former for legeret stål), da et betydeligt antal af de traditionelle eksporterende tredjelande var underlagt antidumping eller antisubsidie foranstaltninger, hvorfor der kunne opstå mangel på leverancer. Derfor anvendte man en global kvote i denne produktkategori. Analysen har imidlertid vist, at antidumping og antisubsidie foranstaltningerne har haft en mindre effekt end forventet. Kommissionen ser derfor, at produktkategorien bør justeres for bedre at sikre de traditionelle handelsstrømme og forslår at sætte et øvre loft på 30% pr. land for brugen af den globale kvote pr. kvartal.

3. I produktkategori 13 og 16 introduceres et øvre loft på 30% pr. land for brugen af den globale kvote i fjerde kvartal

Ved indledningen af undersøgelsen af de endelige safeguard foranstaltninger vurderede Kommissionen, at i specifikke produktkategorier havde en eller flere lande draget fordel af den landespecifikke kvote, hvorefter de formåede at udtømme den globale kvote. Dette resulterede i en fortrængning af de traditionelle handelsmønstre fra andre oprindelseslande. For at undgå at nogle få lande opbruger hele den globale kvote og dermed fortrænger andre lande, foreslår Kommissionen derfor et øvre loft på 30% pr. land for brugen af den globale kvote i sidste kvartal i produktkategori 13 (rebars) og 16 (valsetråd af ulegeret stål og andre former for legeret stål).

4. I produktkategori 25 omdannes den landespecifikke kvote til en global kvote

Kommissionens undersøgelse viste, at Rusland, som er det land med den største landespecifikke kvote i produktkategori 25 (store svejsede rør), har sænket eksporten til EU og derfor langt fra har brugt den landespecifikke kvote. Andre oprindelseslande har samtidig øget forbruget af deres respektive kvoter. Derfor ser Kommissionen, at det er nødvendigt at erstatte den nuværende kombination af landespecifikke kvoter og den globale kvote med en enkelt global kvote, der administreres på kvartal basis.

5. Opdatering af listen over udviklingslande der er omfattet/ikke omfattet af told i visse produktkategorier

På baggrund af de nye importtal foreslår Kommissionen at opdatere listen over de produktkategorier, som visse udviklingslande er underlagt, og de produktkategorier, som visse udviklingslande er undtaget fra. Eksempelvis har alle udviklingslande oversteget grænseværdien for import i produktkategori 24 (andre sømløse rør) og vil derfor blive underlagt safeguard foranstaltningerne i denne kategori.

Forslaget blev vedtaget af medlemsstaterne i Den Europæiske Unions komité for safeguards den 4. september 2019, og de reviderede safeguard foranstaltninger træder i kraft den 1. oktober 2019.

Udviklingen af EU’s beskyttelsestold på import af stålprodukter siden indførsel af midlertidig told i juli 2018:

Tidslinje: EU’s beskyttelsestold

18. juli 2018

Midlertidig told: EU-kommissionen indfører midlertidige foranstaltninger.

31. januar 2019

Endelig told: EU-Kommissionen indfører endelige foranstaltninger med ikrafttrædelse den 2. februar 2019.

17. maj 2019

Undersøgelse af beskyttelsestolden: EU-Kommissionen undersøger de gældende foranstaltninger.

26. september 2019

Ændringer af beskyttelsestolden: EU-Kommissionen indfører ændringer af beskyttelsestolden med ikrafttrædelse den 1. oktober 2019.

15. januar 2020

Ændringer af beskyttelsestolden: EU-Kommissionen indskærper, at produktkategori 4B kun er til anvendelse i bilindustrien.

14. februar 2020

Undersøgelse af beskyttelsestolden: EU-Kommissionens undersøger de gældende foranstaltninger. 

30. juni 2020

Ændringer af beskyttelsestolden: EU-Kommissionen indfører ændringer af beskyttelsestolden med ikrafttrædelse den 1. juli 2020.
 

Beskyttelsestolden forventes at udløbe den 30. juni 2021. Nedenstående figur viser beskyttelsestoldens levetid fra indførsel af endelig told den 31. januar 2019 til den forventede udløbsdato, inddelt i perioder (år) og kvartaler:

Tidslinje i kvartaler: EUs safeguard på stål

Spørgsmål om importkvoter på stålprodukter