Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Hvad er AMVAB

AMVAB er en metode, der bruges til at måle de administrative byrder for virksomhederne, der er forbundet med at skulle efterleve konkrete lovkrav.

AMVAB er en forkortelse for Aktivitetsbaseret Måling af Virksomhedernes Administrative Byrder, og er den danske version af den internationalt anerkendte SCM-metode (Standard Cost Model).

AMVAB bruges til at identificere byrdefulde krav i lovgivningen. På den måde kan myndighederne få hjælp til, hvor de skal sætte ind for at lette de administrative byrder for virksomhederne.

AMVAB metoden

Et mindre antal virksomheder, som vurderes at være normalt effektive, er med til at værdifastsætte de administrative byrder.

Interviews med relevante medarbejdere i de berørte virksomheder bruges til at fastsætte byrderne. Der laves grundige interviews med 3-5 virksomheder ved hver måling. I nogle tilfælde bruges ekspertskøn.

Virksomhederne spørges ind til, hvor lang tid de bruger på at opfylde de enkelte lovkrav. Tidsforbruget dækker selve den umiddelbare opfyldelse af lovkravet, f.eks. udfyldelsen af et skema. Den tid, virksomheden f.eks. bruger på at fremskaffe oplysningerne og få dem godkendt internt, indgår også.

Tidsforbruget omregnes herefter til kr. baseret på lønniveauet for den typiske personalekategori, der udfører opgaven.

Antallet af omfattede virksomheder og hvor mange gange årligt de f.eks. skal indsende et skema, bruges til at udregne AMVAB-byrden på samfundsniveau.

Metoden kan ikke med statistisk belæg fastlægge de administrative byrder forbundet med et givent lovkrav.

Hvad måler AMVAB

  • Erhvervsrelevante regler med administrative konsekvenser for virksomheder.
  • Administrative konsekvenser for alle virksomheder der er omfattet af reglerne
  • Internationale regler, som er implementeret i danske love og bekendtgørelsen. Herunder EU-direktiver.
  • Øvrige initiativer der medfører ændringer i virksomhedernes administrative aktiviteter uden at reglerne ændres. F.eks. digitale løsninger.