Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Handel med tjenesteydelser

Handel med tjenesteydelser udgør en vigtig del af samfundsøkonomien i Danmark såvel som i EU og globalt.

I Danmark tegner tjenesteydelser sig for omkring 40 pct. af samhandlen med udlandet. Samtidig udgør produktionen af tjenesteydelser omkring 75 pct. af den samlede beskæftigelse. Betydningen af handel med tjenesteydelser er stigende og vil derfor blive endnu vigtigere for dansk vækst og beskæftigelse i fremtiden.

Hvad er tjenesteydelser?

Tjenesteydelser referer til en række forskellige ydelser som kan udveksles over grænser, fx transport-, telekommunikations-, forretnings-, arkitekt- og vidensydelser. Se klassifikation af ydelsessektorerne.

Tjenesteydelser kan leveres fra et land til et andet over grænsen, gennem forbrug i udlandet, ved etablering af kommerciel tilstedeværelse eller gennem tilstedeværelse af fysiske personer.

Fakta
 
  • I 2017 lå Danmarks eksport af tjenesteydelser på 435,9 mia. kr, hvilket svarer til ca. 65 pct. af Danmarks samlede eksport
  • Siden 2010 er eksporten af tjenesteydelser steget med 89,4 mia. kr., hvilket svarer til en stigning på 25,8 pct.
  • Ca. 54 pct. af den samlede danske tjenesteeksport stammer fra transportydelser.
  • I 2017 beløb importen sig til 409 mia. kr., og Danmark har dermed et overskud på betalingsbalancen for tjenesteydelser

Kilde: Danmarks Statistik

Udenrigshandel med tjenesteydelser

USA, Tyskland, Storbritannien og Sverige er Danmarks vigtigste samhandelspartere når det gælder tjenesteydelser. Syv af de største samhandelspartnere befinder sig indenfor Europa, mens USA er den vigtigste partner pga. det store aftag af tjenester inden for søtransport.

 

Danmarks eksport af tjenesteydelser fordelt på typer

Transport er uden sammenligning Danmarks vigtigste tjenesteydelseserhverv og udgør næsten 54 pct. af tjenesteeksporten. Herudover udgør forretningstjenester, rejser samt bygge- og anlægstjenester de største poster for tjenesteeksporten.

 

Danske indsatsområder

Som en lille åben økonomi har Danmark en stor udveksling af varer og tjenester med udlandet, og vi drager generelt fordel af åbne og fair vilkår for handel med tjenesteydelser.

Danmark arbejder konkret for, at de multilaterale forhandlinger i WTO og EU's bilaterale frihandelsaftaler bidrager til at skabe så åbne og fair vilkår som muligt for handel med tjenesteydelser.

Samtidig er det dog afgørende, at frihandelsaftalerne respekterer Danmarks ret til at regulere tjenesteydelsesområdet ud fra offentlige hensyn samt retten til at fastlægge national udlændinge- og arbejdsmarkedsregulering.

Internationale aftaler og forhandlinger

Tjenesteydelser har været en del af handelspolitikken siden WTO-forhandlingerne omkring ”General Agreement of Trade in Services” (GATS) blev underskrevet af alle WTO’s medlemmer og gjorde handel med tjenesteydelser til en integreret del af WTO-aftalekomplekset. GATS er indtil videre det eneste sæt af multilaterale regler og forpligtelser på tjenesteydelsesområdet og trådte i kraft i 1995.

Tjenesteydelsesområdet blev siden et af de tre hovedområder i Doha-forhandlingerne, der blev indledt i 2001. Forhandlingerne har med undtagelse af den minipakke, der blev vedtaget på WTO’s ministerkonference i Nairobi i december 2015, reelt stået stille siden 2008. Som konsekvens af de meget få fremskridt på multilateralt niveau indledtes i 2012 forhandlinger om en ny international aftale om handel med tjenesteydelser (TiSA - Trade in Services Agreement), hvor 23 WTO-medlemslande, der står for ca. 70 % af verdens handel med tjenesteydelser pt. deltager i forhandlingerne.

Som supplement har EU desuden forhandlet en række bilaterale frihandels- og investeringsaftaler på plads, mens man fortsat forhandler en række andre, der alle inkluderer tiltag til liberalisering af handlen med tjenesteydelser; herunder aftaler med bl.a. Mercosur-landene, Japan, USA, jf. grafikken herunder.

Eksisterende aftaler og igangværende forhandlinger

Peg på landene på verdenskortet herunder for at se igangværende forhandlinger. Detaljeret status på frihandelsaftalerne og andre handelsaftaler finder du på Kommissionens hjemmeside.

 

Styrelsens rolle

Erhvervsstyrelsen varetager Danmarks interesser i forbindelse med forhandlingerne om international handel med tjenesteydelser.