Fusioner på teleområdet

Fusioner mellem teleselskaber skal under visse betingelser meddeles til Erhvervsstyrelsen, der henviser fusionen til fusionskontrol hos Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, hvis en række kriterier er opfyldt.

  • Opdateret 2. februar 2023

Reglerne om sektorspecifik fusionskontrol på teleområdet trådte i kraft den 1. juli 2015 og blev indført ved en ændring af lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (teleloven) og Konkurrenceloven, jf. lov nr. 741 af 1. juni 2015. Reglerne indebærer, at der på teleområdet gælder særlige regler om, hvornår en fusion mellem to eller flere teleselskaber skal meddeles til myndighederne. Reglerne supplerer de almindelige regler om fusionskontrol i konkurrenceloven.

De primære regler om sektorspecifik fusionskontrol på teleområdet følger af § 51 a i teleloven.

Hvad går reglerne ud på?

Fusioner, der omfatter to eller flere erhvervsmæssige udbydere af elektroniske kommunikationsnet, skal meddeles til Erhvervsstyrelsen, hvis de virksomheder, der er omfattet af fusionen, har en samlet omsætning i Danmark på over 900 mio. kr., og fusionen omfatter et offentligt elektronisk kommunikationsnet.

Hvis en fusion, der er blevet meddelt til Erhvervsstyrelsen, opfylder ovennævnte kriterier, henviser Erhvervsstyrelsen fusionen til behandling hos Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens fusionskontrol

Hvis en fusion bliver henvist af Erhvervsstyrelsen til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, medfører det, at fusionen skal anmeldes til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen på samme måde, som hvis den var omfattet af de almindelige regler om anmeldelse af fusioner, der fremgår af konkurrenceloven. Meddelelse til Erhvervsstyrelsen erstatter således ikke en anmeldelse til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Bekendtgørelse om sektorspecifik fusionskontrol på teleområdet

Energi-, forsynings- og klimaministeren har i medfør af § 51 a, stk. 7, og § 75a, stk. 2, i teleloven udstedt en bekendtgørelse med formelle krav til meddelelse af fusioner på teleområdet. Bekendtgørelsen trådte i kraft den 1. juli 2016.

Meddelelsespligten til Erhvervsstyrelsen, der følger direkte af telelovens § 51 a, stk. 1, skal ske via Virk.dk. Endvidere fastsætter bekendtgørelsen en frist på fem hverdage for Erhvervsstyrelsen til behandling af en meddelelse om fusion.

Meddelelse af telefusioner til Erhvervsstyrelsen

Fusionen skal meddeles til Erhvervsstyrelsen. For at registrere skal du logge ind med MitID medarbejdersignatur.

Svar på spørgsmål om fusioner på teleområdet

Det fusionsbegreb, der anvendes i lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester, er det samme, som anvendes i konkurrenceloven.

De teleselskaber, der kan betegnes som erhvervsmæssige udbydere af elektroniske kommunikationsnet, er omfattet af reglerne.

Fusionen skal mindst omfatte to erhvervsmæssige udbydere af elektroniske kommunikationsnet, for at der er en pligt til at meddele fusionen til Erhvervsstyrelsen.

Endvidere skal de virksomheder, der er omfattet af fusionen, have en samlet omsætning på mindst 900 mio. kr. i Danmark, og fusionen skal omfatte mindst ét offentligt elektronisk kommunikationsnet.

Bestemmelsen i telelovens § 51 a om sektorspecifik fusionskontrol finder kun anvendelse, når to eller flere erhvervsmæssige udbydere af elektroniske kommunikationsnet fusionerer.

Begrebet erhvervsmæssig udbyder af elektronisk kommunikationsnet er defineret i § 2, nr. 2 og 4, i teleloven.

Bestemmelsen er begrænset til kun at finde anvendelse, når der er tale om udbydere af elektroniske kommunikationsnet og omfatter derfor ikke teleselskaber, der alene sælger elektroniske kommunikationstjenester. Et kommunikationsnet er enhver form for radiofrekvens- eller kabelbaseret teleinfrastruktur, der anvendes til formidling af kommunikationstjenester. Et teleselskab vil være udbyder af elektroniske kommunikationsnet, hvis selskabet udbyder teleinfrastrukturen til enten eksterne parter eller selskabet selv med henblik på at levere slutbrugerprodukter.

Det forhold, at der skal være tale om erhvervsmæssige udbydere, indebærer, at kun de virksomheder, der har udbud af telenet fx i forbindelse med mobiltelefoni, fastnettelefoni, bredbånd eller lignende som deres hovedvirksomhed eller som en selvstændig del af virksomheden, vil være omfattet af bestemmelsen.

Heraf følger, at hvis den telemæssige aktivitet kun har accessorisk karakter i forhold til virksomhedens hovedaktivitet, vil der ikke være tale om en erhvervsmæssig udbyder. Dette kunne fx være hoteller, restauranter, cafeer, campingpladser eller lignende, der ved hjælp af egen infrastruktur stiller en wifi-forbindelse til rådighed for deres kunder som en integreret del af hovedydelsen.

Ligeledes vil fx en it-virksomhed eller et sikkerhedsfirmas anvendelse af bredbåndsforbindelser til at servicere virksomhedens kunder være en accessorisk ydelse, medmindre salget af bredbånd også udgør et selvstændigt forretningsområde for virksomheden.

Begrebet offentligt elektronisk kommunikationsnet er defineret i lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester § 2, nr. 5.

Forskellen på et offentligt og et ikke-offentligt elektronisk kommunikationsnet er, at det offentlige stilles til rådighed for en ikke på forhånd afgrænset kreds af slutbrugere eller udbydere af elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester.

Det betyder, at enhver i princippet kan anmode om at købe ydelserne, som udbydes via nettet, i modsætning til net, der alene tilbydes til specifikke, afgrænsede kundesegmenter.

Det er uden betydning, om der er tale om et landsdækkende udbud eller udbud i en mindre del af landet, eller om de udbudte ydelser i praksis alene er relevante for en mindre gruppe brugere.

Teleselskaber, der alene udbyder fx infrastrukturkapacitet til andre udbydere af elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester, vil således blive betragtet som udbydere af  offentlige elektroniske kommunikationsnet, i det omfang der er tale om udbud af kommunikationsydelser til en ikke på forhånd afgrænset kreds.

Selskabernes omsætning beregnes i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 808 af 14. august 2009 om beregning af omsætning i konkurrenceloven.

Pligten til at meddele en fusion til Erhvervsstyrelsen påhviler de virksomheder, der deltager i fusionen.

Fusionen må ikke gennemføres, før fusionen er meddelt, og Erhvervsstyrelsen har vurderet, om fusionen skal henvises til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen med henblik på gennemførelse af fusionskontrol efter konkurrenceloven.

Overtrædelse af pligten til at meddele fusioner og forbuddet mod gennemførelse af fusioner forud for meddelelsen kan straffes med bøde.

Fusionen skal meddeles til Erhvervsstyrelsen, når der enten er indgået en bindende fusionsaftale, når overtagelses- eller ombytningstilbud er offentliggjort, eller når der er sket erhvervelse af kontrol. Fusionen skal meddeles til Erhvervsstyrelsen, før den gennemføres.

Hvis en fusion er anmeldelsespligtig efter konkurrencelovens almindelige regler om fusionskontrol, skal fusionen ikke også meddeleles til Erhvervsstyrelsen.

Erhvervsstyrelsen behandler en meddelelse om fusion i løbet af 5 arbejdsdage, regnet fra tidspunktet for modtagelse af en ”fuldstændig” meddelelse.

Erhvervsstyrelsen betragter en meddelelse som fuldstændig, hvis der ikke er behov for at indhente yderligere oplysninger til brug for styrelsens vurdering af, om kriterierne for henvisning af fusionen er opfyldt.

Spørgsmål om fusioner på teleområdet

Virk selvbetjening