Frister, udsættelse og afgifter

Der kan ikke dispenseres fra fristen for indsendelse af årsrapporten. Hvis fristen for indsendelse er overskredet, kan virksomhedens ledelse blive pålagt en afgift, eller virksomheden kan i sidste ende blive tvangsopløst.

 • Opdateret 24. august 2022

Fristen for indsendelse af årsrapporten er 6 måneder efter regnskabsårets udløb. Dog skal børsnoterede virksomheder og statslige aktieselskaber, indsende årsrapporten senest 4 måneder efter regnskabsårets udløb.

Samme frister gælder for filialer samt anvendelsen af undtagelseserklæringer.

Hvis du overskrider fristen for indsendelse af årsrapport/undtagelseserklæring, sker der følgende:

 • Erhvervsstyrelsen sender et brev med påkrav om indsendelse til virksomhedens digitale postkasse.
 • Virksomheden får i påkravsbrevet en frist på 8 dage. Hvis årsrapporten/undtagelseserklæring ikke indsendes inden udløbet af påkravsbrevets frist, pålægges hvert medlem af virksomhedens øverste ledelse henholdsvis hver filialbestyrer en afgift.
 • Desuden får virksomheden i påkravsbrevet en frist på 4 uger. Hvis den overskrides, kan Erhvervsstyrelsen uden yderligere varsel anmode skifteretten om at tvangsopløse virksomheden. For visse interessentskaber og kommanditselskaber samt filialer, vil disse blive slettet fra registeret.

En virksomhed, som er sendt til tvangsopløsning hos skifteretten, kan genoptages.

Afgiften beregnes fra udløbet af indsendelsesfristen, dvs. fra 6 måneder efter regnskabsårets afslutning (4 måneder for statslige aktieselskaber og børsnoterede virksomheder).
Afgiften pålægges hvert medlem af virksomhedens øverste ledelse (hhv. hver filialbestyrer), som er i ledelsen på indberetningstidspunktet.

Afgiften udgør pr. ledelsesmedlem (hhv. filialbestyrer):

 • 500 kr. for 1. påbegyndte måned
 • 2.000 kr. i alt for 2. påbegyndte måned
 • 3.000 kr. i alt for 3. påbegyndte måned

Afgiften kan højst udgøre 3.000 kr. pr. ledelsesmedlem (hhv. filialbestyrer).
Afgiftsbreve sendes til ledelsesmedlemmets (hhv. filialbestyrer) personlige digitale postkasse, efter at den forsinkede årsrapport eller undtagelseserklæring er modtaget og offentliggjort hos styrelsen.

Eksempel

 • Fristen for modtagelse af årsrapporten udløber den 30/6
 • Afgiften beregnes fra den 1/7
 • Årsrapporten modtages i Erhvervsstyrelsen den 29/7
 • Afgiften udgør da 500 kr.
 • Modtages årsrapporten i stedet den 1/8, udgør afgiften i alt 2.000 kr. pr. ledelsesmedlem. Modtages årsrapporten i stedet den 1/9, udgør afgiften i alt 3.000 kr. pr. ledelsesmedlem

Et ledelsesmedlem kan under ganske særlige omstændigheder fritages for betaling af afgiften. 
”Ganske særlige omstændigheder” kan fx være, at en person, som har afgørende betydning for regnskabsaflæggelsen, er blevet ramt af sygdom, hvor en længerevarende uarbejdsdygtighed op til fristens udløb kan dokumenteres. Det vil i en konkret vurdering kunne give hel eller delvis afgiftsfritagelse.

Det er en forudsætning, at ledelsesmedlemmet kan godtgøre overfor styrelsen, at han eller hun har søgt at fremme indsendelsen, og at forsinkelsen derfor ikke kan lægges den pågældende til last. Det fritager ikke i sig selv et ledelsesmedlem for ansvar, at det ansvarspådragende forhold er begået af virksomhedens ansatte, rådgivere eller lignende.
Som eksempler på forhold, der ikke i sig selv fritager et ledelsesmedlem for afgift, kan nævnes

 • at et ledelsesmedlem ikke har fået kendskab til brevet med påkrav inden udløbet af fristen på grund af virksomhedens eller ledelsesmedlemmets egne forhold (fx på grund af ferie),
 • at sygdommen er indtrådt længe før indsendelsesfristens udløb,
 • at direktørens arbejdskapacitet er nedsat grundet sygdom i en længere periode forud for indsendelsesfristen,
 • at revisor ikke har kunnet nå at revidere regnskabet,
 • at forsinkelsen skyldes fejl, begået af virksomhedens ansatte eller rådgivere, som for eksempel virksomhedens revisor eller advokat, idet dette er et anliggende mellem ledelsesmedlemmerne og de pågældende ansatte eller rådgivere,
 • at virksomheden har haft it-problemer eller
 • at der er usikkerhed omkring opgørelsen af regnskabet. I så fald må der oplyses om usikkerheden i årsrapporten. Af hensyn til kreditorer og investorer er det netop særlig vigtigt, at årsrapporten offentliggøres rettidigt i denne situation.

Hvis du er blevet pålagt en afgift, har du mulighed for at klage til Erhvervsstyrelsen. Erhvervsstyrelsen træffer en afgørelse på baggrund af en konkret vurdering, hvorvidt der skal ske fritagelse for afgiften eller om den skal fastholdes.

Er du uenig i Erhvervsstyrelsens afgørelse, kan afgørelsen indbringes for Erhvervsankenævnet.

Her kan du klage over afgift som følge af for sent indsendt årsrapport mv.

Kendelser fra Erhvervsankenævnet

Erhvervsankenævnet har afgjort en række sager om, hvornår et ledelsesmedlem IKKE kan fritages for den pålagte afgift

Søg på kendelser om fritagelse af afgift

Erhvervsstyrelsens afgørelser kan indbringes for Erhvervsankenævnet

Erhvervsankenævnet,
Nævnenes Hus
Toldboden 2
8800 Viborg

[email protected]