Vejledning om

Genoptagelse af kapitalselskaber

Vejledningen handler om genoptagelse af selskabsformerne IVS, ApS, A/S og P/S, som er under tvangsopløsning, eller under frivillig likvidation.

 • Version 3.0
 • Seneste opdatering 22. juli 2019

Lovgrundlag

Virk selvbetjening

1
Kapitel
Indledning

Et selskab, der er under tvangsopløsning, kan under visse betingelser genoptages. Denne vejledning har til formål at beskrive, hvad der skal til for at genoptage et selskab. Den hyppigste årsag til, at et selskab bliver oversendt til tvangsopløsning er, at ledelsen ikke indberetter selskabets årsrapport til tiden. Begrebet kapitalselskab omfatter selskabsformerne IVS, ApS, A/S og P/S.

Når Erhvervsstyrelsen oversender et selskab til tvangsopløsning hos skifteretten, har selskabet en frist på 3 måneder til at blive genoptaget. Hvis selskabet bliver genoptaget, bliver oversendelsen til skifteretten trukket tilbage, og selskabet kan forsætte med at drive virksomhed. Reglerne om opløsning og genoptagelse af kapitalselskaber findes i selskabsloven.

2
Kapitel
Betingelser for genoptagelse

Et selskab under tvangsopløsning kan i visse tilfælde afbryde skifterettens behandling af tvangsopløsningen og genoptage selskabet. Der er 5 grundlæggende betingelser, som skal opfyldes, for at et selskab kan genoptages:

 1. Selskabets ejere skal på en generalforsamling træffe beslutning om at genoptage selskabet. Hvis skifteretten har udnævnt en likvidator, skal vedkommende samtykke i beslutningen.
 2. En godkendt revisor skal udarbejde en erklæring om, at selskabskapitalen stadig er til stede i selskabet, og at der ikke er ydet ulovlige lån til selskabets ledelse eller ejere.
 3. Årsagen til at selskabet er blevet oversendt til skifteretten skal berigtiges. Hvis selskabet fx er blevet oversendt, fordi selskabet ikke har indberettet sin årsrapport, skal denne indberettes til Erhvervsstyrelsen, før selskabet kan blive genoptaget.
 4. Anmeldelse om genoptagelse skal være modtaget af Erhvervsstyrelsen senest 3 måneder efter, at Erhvervsstyrelsen har oversendt selskabet til tvangsopløsning.
 5. Selskabet må ikke indenfor de sidste 5 år have været oversendt til tvangsopløsning i skifteretten.

Såfremt en eller flere af de ovennævnte betingelser ikke er opfyldt, kan selskabet ikke blive genoptaget. Hvis selskabet ikke bliver genoptaget, vil skifteretten opløse selskabet enten ved tvangsopløsning eller ved konkurs. Hvis domstolene har truffet beslutning om at tvangsopløse et selskab, vil selskabet ikke kunne genoptages, selvom selskabet opfylder betingelserne til det.

Er selskabet under frivillig likvidation, er det de samme betingelser, som skal opfyldes, for at selskabet kan genoptages. En yderligere betingelse er dog, at der ikke må være sket udlodning af likvidationsprovenuet.

2.1. Generalforsamlingen skal træffe beslutning om genoptagelse

Selskabets ejere skal på en generalforsamling træffe beslutning om, at selskabet skal genoptages. Dette gælder uanset, om selskabet har en eller flere ejere. 

Beslutningen skal træffes med vedtægtsændringsmajoritet, hvilket vil sige med et flertal, som udgør mindst 2/3 af de afgivne stemmer og 2/3 af den på generalforsamlingen repræsenterede selskabskapital.

Selskabets ejere skal også på generalforsamlingen træffe beslutning om, hvem der skal indtræde i selskabet ledelse, og hvis selskabets årsrapport bliver revideret af en revisor, skal der også vælges en revisor. Grunden til at ledelsen skal vælges på ny er, at selskabets ledelse automatisk fratræder, når selskabet bliver oversendt til tvangsopløsning ved skifteretten.

Hvis selskabet har afsluttet en regnskabsperiode, og indberetningsfristen er udløbet, skal ejerne på generalforsamlingen også godkende og indberette årsrapporten, før selskabet kan genoptages.

2.2. Revisorerklæring om at selskabskapitalen er til stede, og at der ikke er ydet ulovlige lån

For at få et selskab genoptaget skal en godkendt revisor afgive en erklæring med høj grad af sikkerhed, som konkluderer, at selskabets selskabskapital er til stede.

Det er således et lovkrav, at der ved genoptagelse ikke bare er dækning for kreditorernes krav, men at selskabskapitalen er til stede i selskabet. Genoptagelse af et selskab kan således sidestilles med en nystiftelse ved indskud af værdier. Der skal derfor indsendes en revisorerklæring om selskabskapitalens tilstedeværelse. Selskabslovens minimumskapitalkrav skal i den forbindelse være opfyldt. Dvs., at der som minimum ved genoptagelse af et anpartsselskab fx skal være 40.000 kr.

Selskabskapitalen kan aldrig nedsættes til under kapitalkravet for selskabsformen, som er:

 • 400.000 kr. for et A/S og P/S
 • 40.000 kr. for et ApS

Det er ikke længere muligt at stifte iværksætterselskaber eller oprette dem på anden vis. Det er derfor heller ikke længere muligt at genoptage et iværksætterselskab under tvangsopløsning som iværksætterselskab. Såfremt et iværksætterselskab ønskes genoptaget, skal det på generalforsamlingen samtidig besluttes at omregistrere selskabet til et anpartsselskab, hvilket kræver at selskabets kapital forhøjes til mindst 40.000 kr., som er kapitalkravet for anpartsselskaber. 

Hvis noget af selskabskapitalen er tabt, skal generalforsamlingen træffe beslutning om at nedsætte selskabskapitalen til det beløb, som er tilbage.  Kapitalnedsættelsen skal besluttes efter de almindelige regler i selskabsloven om kapitalnedsættelse.

Hvis selskabskapitalen er blevet nedsat, er det den nedsatte selskabskapital, der skal være til stede, når revisor afgiver sin erklæring. Hvis der således i et anpartsselskab i forbindelse med beslutningen om genoptagelse træffes beslutning om nedsættelse af selskabets kapital fra 80.000 kr. til 40.000 kr., skal det fremgå af revisorerklæringen, at der er dækning for selskabskapitalen på 40.000 kr.

Hvis hele selskabskapitalen er tabt, kan ejerne på generalforsamlingen træffe beslutning om at forhøje selskabskapitalen ved at udstede nye kapitalandele. Selskabskapitalen skal mindst forhøjes til minimumskravene ovenfor. Beslutningen om kapitalforhøjelse skal foregå efter de almindelige regler om kapitalforhøjelse i selskabsloven.

Hvis hele selskabskapitalen er tabt, og der ikke bliver udstedt nye kapitalandele, kan selskabet ikke genoptages. 

2.3. Indberetning af manglende årsrapport

Hvis selskabet skal indberette en eller flere årsrapporter, for at selskabet kan genoptages, skal ejerne godkende dem på selskabets generalforsamling.

Årsrapporten skal indberettes til Erhvervsstyrelsen på sædvanlig vis. Årsrapporten skal være udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven, underskrevet af ledelsen, og forsynet med en godkendt revisors revisionspåtegning, medmindre, at revision er fravalgt.

2.4. Frist til at anmelde genoptagelsen

Når Erhvervsstyrelsen har anmodet skifteretten om at tvangsopløse et selskab, har selskabet en frist på 3 måneder fra oversendelsesdatoen til at beslutte og anmelde en genoptagelse af selskabet. Hvis fristen overskrides, kan selskabet ikke genoptages.

Når selskabet bliver oversendt til tvangsopløsning, har skifteretten en sideløbende frist på 3 måneder til at behandle tvangsopløsningen af selskabet. Skifteretten kan derfor indkalde til et møde i skifteretten, udpege en likvidator, eller træffe beslutning om at tvangsopløse selskabet, inden selskabets 3 måneders frist er udløbet. Såfremt skifteretten har opløst selskabet før udløbet af 3 måneders fristen, kan genoptagelse ikke finde sted.

Erhvervsstyrelsen anbefaler derfor, at man hurtigst muligt får truffet beslutning om at genoptage selskabet og får anmeldt genoptagelsen til Erhvervsstyrelsen.

3
Kapitel
Anmeldelse af genoptagelsen til Erhvervsstyrelsen

3.1. Anmeldelse sker på 'Virk'

Anmodning om genoptagelse af et selskab skal anmeldelses til Erhvervsstyrelsen gennem 'Virk' > 'Ændre virksomhed' > 'Genoptag virksomhed'. Med anmeldelsen skal følgende dokumenter vedhæftes:

 1. Generalforsamlingsreferatet, hvor det bliver besluttet at selskabet skal genoptages.
 2. Revisorerklæringen om at selskabskapitalen er til stede, og at der ikke er ydet ulovlige lån.
 3. Selskabets vedtægter, hvis disse er blevet ændret på generalforsamlingen, som følge af eksempelvis, at selskabskapitalen er blevet nedsat.

Hvis skifteretten har udpeget en likvidator, skal der også indsendes dokumentation på, at likvidatoren har givet samtykke til genoptagelsen. Hvis likvidator har underskrevet generalforsamlingsreferatet, kan dette benyttes som dokumentation.