Hvidvask

ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab

Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet har besluttet at standse efterforskningen i sagen mod ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab for overtrædelse af hvidvaskloven i forbindelse med revisionen af Danske Banks A/S’ års- og koncernregnskab for 2014.

  • 29. maj 2020
  • ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab
  • Godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

Resumé

Erhvervsstyrelsen iværksatte den 4. oktober 2018 en undersøgelse af dele af revisionen af Danske Bank A/S’ års- og koncernregnskab for 2014, hvor ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab afgav revisionspåtegning.

Styrelsen har i forbindelse hermed undersøgt, om ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (herefter ”EY”) har levet op til kravene i hvidvaskloven.

Erhvervsstyrelsen vurderede, at EY i forbindelse med revisionen af Danske Bank A/S’ års- og koncernregnskab for 2014 blev bekendt med oplysninger, som fører til, at EY burde have foretaget nærmere undersøgelser, samt foretaget underretning til Hvidvasksekretariatet.

Erhvervsstyrelsen har den 11. april 2019 anmodet Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (herefter ”SØIK”) om at indlede en politimæssig efterforskning af om hvidvaskloven er overtrådt.

Politianmeldelsen vedrørte en mulig overtrædelse af § 25, stk. 1 og § 26, stk. 1, i lov nr. 651 af 8. juni 2017 om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven).

(Jf. dagældende § 6, stk. 2 og § 7, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 1022 af 13. august 2013 af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme.)

SØIK har den 3. april 2020 meddelt Erhvervsstyrelsen, at efterforskningen af EY standses, idet de vurderer, at der ikke er en rimelig formodning for, at der er begået noget strafbart. Baggrunden herfor er, at anmeldelsen angår hvidvasklovens bestemmelser om undersøgelses- og underretningspligt, hvor forholdene som følge af den angivne gerningsperiode skal bedømmes efter §§ 6 og 7 i den dagældende hvidvasklov.

SØIK har vurderet, at kundens aktiviteter var omfattet af den såkaldte opmærksomhedspligt i § 6, stk. 1, som ikke var strafbelagt. Opmærksomhedspligten skulle ses i sammenhæng med undersøgelses- og underretningspligterne, som fremgik af § 6, stk. 2 og § 7, stk. 1. Disse bestemmelser omhandler transaktioner, transaktionsmønstre og henvendelser og var strafbelagt.

SØIK vurderer ikke, at der er fremkommet oplysninger, der tyder på, at EY havde kendskab til konkrete transaktioner eller transaktionsmønstre.

Erhvervsstyrelsen tager SØIKs afgørelse til efterretning.