Aktuelle forpligtelser og årlig status til Folketinget

Erhvervsstyrelsen opdaterer løbende en oversigt over udenlandske leverandørers aktuelle forpligtelser.

  • Opdateret 25. november 2021

Oversigten viser desuden, hvor stor en del af den udestående forpligtelse, der er dækket af udviklingsprojekter, som Erhvervsstyrelsen har forhåndsgodkendt.

Endelig er der kontaktdata, så danske virksomheder og deres organisationer kan kontakte leverandørerne for at undersøge mulighederne for samarbejde m.v.   

Den udenlandske leverandørs forpligtelse til industrisamarbejde er fastsat i en kontrakt om industrisamarbejde mellem leverandøren og Erhvervsstyrelsen. Kontrakten fastsætter bl.a. beløb, tidsfrister og afviklingsområde. De nærmere vilkår er fastsat efter konkret vurdering og afhænger bl.a. af forpligtelsens omfang og tidspunktet for levering til forsvaret.

Beløbene i oversigten er aggregerede beløb, der er omregnet til danske kroner.

Nogle steder fremstår den udestående forpligtelse som "nul". Det skyldes, at FMI endnu ikke har trukket på den rammekontrakt, som ligger til grund for industrisamarbejdsforpligtelsen. Den udestående forpligtelse vil stige i takt med, at FMI indkøber via rammekontrakten

De udenlandske leverandører har selv ansvaret for at finde danske virksomheder at samarbejde med, men de kan også få hjælp hertil.

Danmarks brancheforening for forsvars-, rum- og sikkerhedsindustrien, hjælper udenlandske leverandører med at finde relevante danske virksomheder. Også andre organisationer bistår deres medlemmer med at skabe kontakt til leverandørerne, fx netværksorganisationen CenSec, Naval Team Denmark og Danske Maritime.

Som offentlig myndighed kan Erhvervsstyrelsen ikke fremhæve den ene danske virksomhed frem for den anden, og derfor kan Erhvervsstyrelsen ikke henvise de udenlandske leverandører af forsvarsmateriel til konkrete samarbejdspartnere i dansk forsvarsindustri.

Erhvervsministeren sender hvert år en statusrapport om industrisamarbejde til Folketinget. 
Erhvervsstyrelsen udarbejder rapporterne på baggrund af de udenlandske leverandørers årlige statusopgørelser.
Rapporterne indeholder bl.a. oplysninger om de udenlandske leverandørers afvikling af deres forpligtelser til industrisamarbejde.

Kontakt Team Forsvarsindustri