Retningslinjer for udvikling og opretholdelse af forsvarsindustrielle kompetencer i Danmark fra 2021

Retningslinjerne for udvikling og opretholdelse af forsvarsindustrielle kompetencer og kapaciteter ved anskaffelse af forsvarsmateriel og forsvarstjenesteydelser af 9. september 2021 danner regelgrundlaget for foranstaltninger til understøttelse af en forsvarsindustriel effekt i Danmark i henhold til artikel 346 TEUF.

  • Opdateret 6. december 2023

'Retningslinjer for udvikling og opretholdelse af forsvarsindustrielle kompetencer og kapaciteter ved anskaffelse af forsvarsmateriel og forsvarstjenesteydelser' trådte i kraft den 9. september 2021.

Retningslinjerne består af tre dele:

  • Retningslinjer vedr. mulige foranstaltninger under artikel 346 TEUF
  • Bilag 1: Konkurrencevurdering
  • Bilag 2: Industrisamarbejde

Sikkerhedsinteresser

Danmarks sikkerhed er ultimativt rigets eget ansvar. Det forudsætter, at Danmark har sikker adgang til det materiel, der er nødvendigt for at forstå, vurdere og reagere på det globale trusselsbillede.

Danske virksomheder har i den sammenhæng en vigtig rolle i beskyttelsen af Danmarks væsentlige sikkerhedsinteresser, idet de bidrager til forsvarets opgavevaretagelse, til opretholdelse af forsvarets materiel og til, at Danmark kan agere som en troværdig alliance- og samarbejdspartner i det internationale samarbejde om fred og sikkerhed.

Formålet med 2021-retningslinjerne er at sikre, at foranstaltninger truffet med henblik på at beskytte Danmarks væsentlige sikkerhedsinteresser, og som vedrører forsvarsmateriel og forsvarstjenesteydelser, er i overensstemmelse med Danmarks forpligtelser i henhold til EU-retten, herunder særligt artikel 346 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

Under 2021-retningslinjerne fastholdes industrisamarbejde som et centralt redskab til at opretholde og udvikle strategiske kompetencer i dansk forsvarsindustri for at sikre varetagelsen af Danmarks væsentlige sikkerhedsinteresser.

Allerede indgåede aftaler om industrisamarbejde mellem Erhvervsstyrelsen og udenlandske leverandører gælder uændret, hvorfor indgåede eller kommende aftaler mellem udenlandske leverandører og danske virksomheder under eksisterende industrisamarbejdsaftaler ligeledes fortsætter uændret.

Erhvervsstyrelsen vil i videst muligt omfang administrere i overensstemmelse med 2021-retningslinjerne for de forhold som eksisterende kontrakter om industrisamarbejde ikke eksplicit regulerer.

Danmark modtog den 26. januar 2018 åbningsskrivelse (2017/2187) fra EU-Kommissionen vedr. de danske retningslinjer for industrisamarbejde samt udmøntningen heraf i forbindelse med tre konkrete anskaffelser af forsvarsmateriel.

Som led i dialogen med EU-Kommissionen om sagen har regeringen i januar 2021 vedtaget nye retningslinjer på området. På denne baggrund har EU-Kommissionen den 9. juni 2021 besluttet at frafalde traktatkrænkelsessagen mod Danmark. De nye retningslinjer trådte i kraft den 9. september 2021.

Kontakt Team Forsvarsindustri