EU’s defensive handelsinstrumenter

Virksomheder der handler med lande uden for EU, skal være opmærksom på, at visse lande og produkter kan være pålagt en særlig beskyttelsestold. Læs om EU's regler for antidumping, antisubsidie og beskyttelsestold.

  • Opdateret 8. juli 2022

Når det kan påvises, at producenter fra tredjelande sælger deres varer i EU til kunstigt lave priser, kan EU pålægge disse varer en særlig beskyttelsestold.

Beskyttelsestolden har oftest karakter af antidumpingtold, som skal beskytte EU-producenter mod prisdumping fra deres konkurrenter. Der kan også være tale om udligningstold, der indføres som modsvar på tredjelandes brug af ulovlige eksportfremmende subsidier.

Både antidumpingtold og udligningstold indføres af Europa-Kommissionen efter forudgående undersøgelser. Siden 8. juni 2018 har alle nye undersøgelser været omfattet af de moderniserede antidumping- og antisubsidieregler.

Erhvervsstyrelsens rolle

En beskyttelsestold kan kun indføres og forlænges, hvis EU's medlemsstater godkender det ved afstemninger i EU's komité for defensive handelsinstrumenter. Danmark er her repræsenteret ved Erhvervsstyrelsen, som også er ansvarlig for den løbende håndtering af Kommissionens undersøgelser, herunder formulering af den danske holdning.

Erhvervsstyrelsen yder endvidere løbende råd- og vejledning til danske virksomheder, der udtrykker interesse for dette i forbindelse med nye undersøgelser eller allerede indførte foranstaltninger. Vejledningen omfatter også tredjelandes undersøgelser mod EU, der potentielt kan omfatte danske eksportinteresser.

Detaljer om undersøgelserne finder du ud fra pågældende sagsnummer på Kommissionens hjemmeside. Her finder du også en samlet liste over alle igangværende undersøgelser samt gældende toldmæssige foranstaltninger.

Sådan håndterer EU-Kommissionen klager

Denne quickguide beskriver processen fra EU’s Kommissionens modtagelse af en antidumping-/antisubsidieklage fra EU industrien til en mulig indførsel af endelig told på det omfattede produkt. Se en illustration af quickguiden efter beskrivelsen.

EU-Kommissionens indledning af en antidumping- og/eller antisubsidieundersøgelse

Efter Kommissionens klagekontor har modtaget en skriftlig klage, vil Kommissionen påbegynde en analyse af klagen for at afgøre, om den indeholder tilstrækkelige beviser på dumping/subsidiering og den skade, der er forvoldt EU-erhvervsgrenen, og som er forårsaget af dumpingimporten/den subsidierede import. Hvis disse krav er opfyldt, indledes en undersøgelse af den påståede dumpede/subsidierede import senest 45 dage efter indgivelsen af klagen. Hvis kravene ikke er opfyldt, vil der ikke blive indledt en undersøgelse.

Undersøgelsens forløb

En undersøgelse indledes officielt med offentliggørelsen af en meddelelse om indledning i Den Europæiske Unions Tidende. Efter indledningen vil kendte producenter og alle andre interesserede parter modtage spørgeskemaer, der skal udfyldes inden for en bestemt frist, som er angivet i meddelelsen om indledning. Kommissionen vil dernæst undersøge om det kan fastslås, at der er tale om dumping/subsidiering på det europæiske marked, om der er sket skade på den europæiske industri, om denne skade er forårsaget af dumpingen/subsidiering (årsagsforbindelse), og om indførsel af told vil være i modstrid med Unionens interesser. Hvis disse krav ikke er opfyldt, afsluttes undersøgelsen uden indførsel af told. Hvis kravene er opfyldt, kan Kommissionen indføre midlertidig told. Midlertidig told indføres tidligst 60 dage og senest 8 måneder efter indledningen af undersøgelsen. Tolden gælder op til 4 måneder. Efter indførsel af midlertidig told har interesserede parter mulighed for at komme med bemærkninger og fremlægge deres synspunkter. Hvis der ikke er ændrede omstændigheder, som beviser, at der ikke er grundlag for indførsel af midlertidig told, vil den midlertidige told blive erstattet af en endelig told, som i udgangspunktet gælder 5 år. 

Du kan læse mere om de defensive handelsinstrumenter i Kommissionens vejledning til virksomheder 'Handelspolitiske beskyttelsesinstrumenter' (pdf).

Diagram viser en quickguide til Kommissionens proces for håndteringen af en konkret klage om mulig dumping/subsidiering på det europæiske marked, fra modtagelse af klagen til en mulig indførsel af endelig told på det omfattede produkt.

Indførelse af beskyttelsestold

Beslutninger om at indføre en beskyttelsestold baseres primært på informationer/data fra virksomheder, der deltager aktivt i Kommissionens undersøgelser. Det vil normalt være eksportører fra tredjelandet og deres konkurrenter i EU samt EU-virksomheder, der importerer og/eller videreforarbejder den undersøgte vare.

Beskyttelsestold er typisk forbundet med modsatrettede interesser i EU's erhvervsliv. Det skyldes, at tolden giver EU-producenterne af den pågældende vare en vis beskyttelse, som dog ofte påfører EU-importører og brugervirksomheder af pågældende vare øgede omkostninger. Det kan fx skyldes prisstigninger eller problemer med leverancer.

Når der skal træffes beslutning om, hvorvidt en beskyttelsestold skal indføres, vil Kommissionen bl.a. foretage en afvejning af interesserne i EU's erhvervsliv. Det kan ofte have stor betydning for udfaldet, om EU-interessenter - på begge sider - har deltaget aktivt i undersøgelserne.

Virksomhedernes rolle

For at kunne give sine holdninger til kende og bidrage med relevante informationer/data skal man som virksomhed melde sig som interesseret part i den pågældende undersøgelse. Indledningen af undersøgelserne offentliggøres i EU-tidende, og fristen for at tilmelde sig er ganske kort. Det vil fremgå af Kommissionens indledningsskrivelse i EU-tidende, hvordan man tilmelder sig, og hvilke frister man skal overholde.

Ændring af reglerne for dobbelt fortoldning

Kommissionens forordning 2019/1382 af 2. september 2019 fastslår, at såfremt beskyttelsesforanstaltningerne (”safeguard”) kommer i spil ved overskridelse af en given kvote, og beskyttelsestolden (25%) er højere end den givne antidumping- og/eller antisubsidietold, er det kun beskyttelsestolden, der opkræves.

  • Eksempel 1: Beskyttelsestolden er 25% og antidumping- og/eller antisubsidiestolden er 10%. Kun de 25% skal betales, og antidumping- og/eller antisubsidietolden suspenderes, så længe beskyttelsestolden gælder.

Ved samme forhold som ovenstående gælder dog, at i tilfælde hvor antidumping- og/eller antisubsidietolden er højere end beskyttelsestolden, opkræves beskyttelsestolden på 25% + differencen.

  • Eksempel 2: Beskyttelsestolden er 25% og antidumping- og/eller antisubsidietolden er 35%. I dette tilfælde vil den endelig told til betaling være 35%, dvs. beskyttelsestolden + differencen på denne og antidumping- og/eller antisubsidietolden. Den resterende del af antidumping- og/eller antisubsidietolden suspenderes. I dette tilfælde 25%.

Baggrund for ændringerne

Den 31. januar 2019 har Kommissionen indført endelige beskyttelsestiltag (”safeguard”) på import af visse stålprodukter. Baggrunden herfor er indførelsen af den amerikanske straftold på 25 % på import af stål og 10 % på import af aluminium i juni 2018. For at opretholde traditionelle handelsmønstre har Kommissionen indført kvoter på import af visse stålprodukter til EU. Hvis kvoterne udtømmes, pålægges de omfattende stålprodukter en yderligere importtold på 25%.

Beskyttelsestolden (”safeguarden”) har medført, at der nu er nogle varer, som er omfattet af både antidumping- og/eller antisubsidieforanstaltninger samt beskyttelsesforanstaltningerne. Når de toldkontingenter, som er fastsat i henhold til beskyttelsesforanstaltningerne, er opbrugt, skal der derfor for disse varer betales både beskyttelsestold og antidumping- eller antisubsidiestold for samme import. Sådan en kumulering af antidumping- og/eller antisubsidieforanstaltninger og beskyttelsesforanstaltninger, risikerer at give en uforholdsmæssig høj told. På baggrund heraf har Kommissionen besluttet at indføre en ændring af reglerne for disse tilfælde af dobbelt toldfortoldning.

Du kan læse mere om beskyttelsesforanstaltningerne (safeguarden) på vores hjemmeside under ”Kvoter på import af stålprodukter".

For at blive informeret direkte om de vigtigste trin i en undersøgelse og for at forsvare ens rettig­heder kan importører og/eller brugere lade sig registrere som interesserede parter hos Kommissionen inden for rammerne af undersøgelsen. Oplysninger om frister, og hvor du skal registrere dig, fremgår af af indledningsskrivelsen, som offentliggøres i EU-Tidende i forbindelse med hver undersøgelse.

Fordele ved at være interesseret part i en undersøgelser

Hvis du er registreret som interesseret part, kan du give din mening til kende og kommentere undersøgelsen. Til det formål vil du modtage et spørgeskema, der er specifikt rettet til mindre importører. Selv om det kræver noget af din virksomhed at udfylde spørgeskemaet, er det i din interesse at gøre det, så der kan tages hensyn til dine synspunkter i beslutningsprocessen.

Hvad skal jeg gøre for at blive interesseret part?

For at registrere dig som interesseret part, skal du sende en e-mail til Kommissionen med følgende information:

  • Virksomhedsnavn
  • Kontaktperson med dertilhørende e-mail
  • Information om hvilken rolle virksomheden har i forbindelse med sagen (importør, bruger, producent m.v.)
  • Information om hvilken relation virksomheden har til det omfattede produkt i sagen. Der er vigtigt, at man som interessent kan demonstrere over for Kommissionen, at der er et objektivt link mellem ens virksomhedsaktiviteter og produktet omfattet af undersøgelsen.

Kommissionens e-mail adresse vil variere fra sag til sag og du skal derfor finde den relevante e-mail i Kommissionens indledningsskrivelse. Hvis du er i tvivl om, hvilken e-mail, du skal benytte i en konkret sag, er du velkommen til at kontakte Erhvervsstyrelsen.

Herefter skal du oprette et login til EU’s platform TRON.tdi

Gennem denne platform kan du få adgang til den specifikke sag, du er interesseret i og få løbende opdateringer.

DG Trade har udgivet en vejledning til EU’s defensive handelsinstrumenter, særlig tiltænkt SMV’er som du finder på DG Trades hjemmeside. DG Trade har også udviklet en ny SMV hjemmeside med information om de defensive handelsinstrumenter og kontaktoplysninger.

Lovgrundlag

Vigtig information om EU’s konsoliderede forordninger

En konsolideret EU-forordning er en sammenskrivning af alle de lovændringer, der har været til en EU-hovedforordning frem til en bestemt dato. I tilfældet antidumping og antisubsidie er hovedforordningerne henholdsvis 2016/1036 og 2016/1037. 

 

Du skal dog være opmærksom på, at en konsolideret forordning ingen retsvirkning har. De autentiske udgaver af de relevante retsakter er offentliggjort i den Europæiske Unions Tidende (EU-Tidende). I den konsolidere forordning er der link til retsakterne i EU-Tidende.

 

Spørgsmål om antidumping