Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Antidumping- og udligningstold

Når det kan påvises, at producenter fra tredjelande sælger deres varer i EU til kunstigt lave priser, kan EU pålægge disse varer en særlig beskyttelsestold.

Antidumping eller antisubsidier?

Beskyttelsestolden har oftest karakter af antidumpingtold, som skal beskytte EU-producenter mod prisdumping fra deres konkurrenter. Der kan også være tale om udligningstold, der indføres som modsvar på tredjelandes brug af ulovlige eksportfremmende subsidier.

Både antidumpingtold og udligningstold indføres af Europa-Kommissionen efter forudgående undersøgelser.

På verdenskortet herunder kan du se, hvilke lande/produkter der er ramt af igangværende antidumping undersøgelser.

Nye regler om handelsbeskyttelse er trådt i kraft 

De nye regler om handelsbeskyttelse er trådt i kraft den 8. juni 2018. Det betyder, at alle nye undersøgelser, som iværksættes fra og med denne dato, vil være omfattet af de moderniserede antidumping- og antisubsidieregler. Du kan læse mere i EU's faktablad om moderniseret handelsbeskyttelse.

Du kan også læse om de nye foranstaltninger i EU's Q&A.

Lande med igangværende undersøgelser

Peg på landene for at se igangværende undersøgelser. Detaljer om undersøgelserne finder du ud fra pågældende sagsnummer på Kommissionens hjemmeside. Her kan du også se en samlet liste over alle igangværende undersøgelser, og du kan søge på varer, der allerede er indført antidumping- eller udligningstold på. 

 

 

Kommissionens antidumping-undersøgelser

Beslutninger om at indføre en beskyttelsestold baseres primært på informationer/data fra virksomheder, der deltager aktivt i Kommissionens undersøgelser. Det vil normalt være eksportører fra tredjelandet og deres konkurrenter i EU samt EU-virksomheder, der importerer og/eller videreforarbejder den undersøgte vare.

Beskyttelsestold er typisk forbundet med modsatrettede interesser i EU's erhvervsliv. Det skyldes, at tolden giver EU-producenterne af den pågældende vare en vis beskyttelse, som dog ofte påfører EU-importører og brugervirksomheder af pågældende vare øgede omkostninger. Det kan fx skyldes prisstigninger eller problemer med leverancer. 

Når der skal træffes beslutning om, hvorvidt en beskyttelsestold skal indføres, vil Kommissionen bl.a. foretage en afvejning af interesserne i EU's erhvervsliv. Det kan ofte have stor betydning for udfaldet, om EU-interessenter - på begge sider - har deltaget aktivt i undersøgelserne.

Virksomhedens rolle i antidumping-undersøgelser

For at kunne give sine holdninger til kende og bidrage med relevante informationer/data skal man som virksomhed melde sig som interesseret part i den pågældende undersøgelse. Indledningen af undersøgelserne offentliggøres i EU-tidende, og fristen for at tilmelde sig er ganske kort. Det vil fremgå af Kommissionens indledningsskrivelse i EU-tidende, hvordan man tilmelder sig, og hvilke frister man skal overholde.  

Erhvervsstyrelsens rolle

En beskyttelsestold kan kun indføres og forlænges, hvis EU's medlemsstater godkender det ved afstemninger i EU's komité for defensive handelsinstrumenter. Danmark er her repræsenteret ved Erhvervsstyrelsen, som også er ansvarlig for den løbende håndtering af Kommissionens undersøgelser, herunder formulering af den danske holdning.

Erhvervsstyrelsen yder endvidere løbende råd- og vejledning til danske virksomheder, der udtrykker interesse for dette i forbindelse med nye undersøgelser eller allerede indførte foranstaltninger. Vejledningen omfatter også tredjelandes undersøgelser mod EU, der potentielt kan omfatte danske eksportinteresser.