Nyhed

Virksomheder overskrider beløbsgrænser ved fravalg af revision

Erhvervsstyrelsen gør nu mindre virksomheder opmærksomme på, at de udelukkende kan fravælge revision, hvis de holder sig indenfor to specifikke beløbsgrænser og gennemsnitligt har under 12 heltidsbeskæftigede.

  • 29. januar 2020
  • Regler for virksomheder

Erhvervsstyrelsen har som led i regnskabskontrollen erfaret, at nogle virksomheder foretager indberetning af ikke-reviderede årsrapporter, til trods for at størrelsesgrænserne for at kunne fravælge revision er overskredet, jævnfør årsregnskabslovens § 135, stk. 1.

Erhvervsstyrelsen gør derfor opmærksom på, at små virksomheder udelukkende kan fravælge revision, hvis virksomheden i to regnskabsår i træk ikke overskrider to af følgende tre størrelser på balancedagen:

  • Balancesum på 4 mio. kr.
  • Nettoomsætning på 8 mio. kr.*
  • Gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede på 12 i løbet af regnskabsåret.

* Vær særlig opmærksom, hvis virksomheden har finansielle indtægter og/eller indtægter fra investeringsvirksomhed

Ved opgørelsen af nettoomsætning ved beregning af størrelsesgrænserne skal medregnes finansielle indtægter og/eller indtægter fra investeringsvirksomhed, hvis disse indtægter mindst svarer til virksomhedens driftsmæssige nettoomsætning.

Læs mere om fravalg af revision og beregningen af størrelsesgrænserne

 

Information til revisorer

Review-erklæring eller erklæring om assistance med regnskabsmæssig opstilling

Erhvervsstyrelsen henleder opmærksomheden på, at revisor skal undersøge, hvorvidt betingelserne for fravalg af revision er opfyldt, hvis revisor påtager sig en opgave om at afgive en review-erklæring eller en erklæring om assistance med regnskabsmæssig opstilling.

Uanset, at virksomhedens ledelse har ansvaret for, at betingelserne for at fravælge revision er opfyldt, vil det være i strid med god revisorskik, hvis grundlaget for at fravælge revision ikke er til stede, og revisor alligevel accepterer en opgave om at afgive review-erklæring eller erklæring om assistance med regnskabsmæssig opstilling.