Vejledning om

Udtalelse om måling af renteswaps i årsregnskaber for andelsboligforeninger

Erhvervsstyrelsen har udsendt en opdateret Regnskabsvejledning for andelsboligforeninger, hvor udtalelsen er indarbejdet. 

  • Version 2.0
  • Seneste opdatering 31. marts 2021

Vejledningen gælder for andelsboligforeninger, der aflægger årsregnskab efter årsregnskabslovens regler for regnskabsklasse A. 

1
Kapitel
Udtalelsen

Styrelsen har i forbindelse med et spørgsmål til erhvervsministeren præciseret, at dagsværdi af en renteswap skal opgøres i henhold til den internationale regnskabsstandard IFRS 13 om dagsværdi. 

IFRS 13 kræver blandt andet, at der skal tages højde for egen kreditrisiko, når værdien af renteswappen er negativ (en forpligtelse). Dette medfører, at dårlig kreditværdighed i en virksomhed kan reducere dagsværdien af en renteswap, som er negativ og dermed er en forpligtelse, hvilket igen forbedrer egenkapitalen. 

I henhold til den gældende vejledning om årsregnskaber for andelsboligforeninger, skal en renteswap måles til dagsværdi. Vejledningen indeholder dog ikke en nærmere beskrivelse af, hvordan dagsværdien af en renteswap skal beregnes. 

Årsregnskabet for en andelsboligforening tjener primært som grundlag for handel med foreningens andelsbeviser. Det kan konstateres, at anvendelsen af dagsværdi opgjort efter præciseringen (IFRS 13) kan være uhensigtsmæssig i en andelsboligforening, idet andelskronen kan stige i foreninger med dårlig økonomi. Dette er relevant for andelsboligforeninger, der anvender valuarvurdering eller offentlig vurdering af foreningens ejendom ved opgørelse af andelskronen.

Som følge af andelsboligforeningernes særlige karakteristika, herunder den primære anvendelse af årsregnskabet, finder styrelsen, det vil være mere hensigtsmæssigt at måle renteswappen til kapitalværdien, altså at der ikke tages hensyn til foreningens kreditværdighed m.v. Andelsboligforeninger kan ved anvendelse af vejledningen således anvende værdien ifølge banken til brug for måling af en renteswap i årsregnskabet. 

Begrebet dagsværdi kan ikke anvendes som beskrivelse af målemetoden i årsregnskabet, hvis andelsboligforeningen vælger at måle renteswappen til den værdi som er opgjort af banken. Dette skyldes, at dagsværdi har en anden definition i årsregnskabsloven, og dette begreb er knyttet til IFRS 13.

Den af banken oplyste værdi er udtryk for nutidsværdien af de fremtidige pengestrømme over kontraktens løbetid uden værdiansættelsesjusteringer, dvs. at der anvendes en risikofri rente ved tilbagediskonteringen. Styrelsen finder derfor, at denne målemetode reelt er et udtryk for en kapitalværdi, der defineres i årsregnskabsloven, som nutidsværdien af fremtidige netto ind- eller udbetalinger.  

Styrelsen har dog fundet det hensigtsmæssigt at anvende et andet begreb end kapitalværdi, da tilbagediskonteringen er sket med den risikofrie rente. Andelsboligforeninger, som anvender vejledningen, skal således fremover oplyse under anvendt regnskabspraksis i årsregnskabet, at renteswappen måles til ”basisværdi”. 

Andelsboligforeningen skal vurdere, om det at anvende opgørelsen fra banken er en ændring i forhold til den hidtidige praksis. Hvis dette ikke er tilfældet, skal der blot ske en ændring af de anvendte benævnelser i regnskabet.

Hvis der derimod er tale om en ændring i forhold til hidtidig praksis, så skal der oplyses om indvirkningen af ændringen, herunder så vidt muligt den beløbsmæssige indvirkning, ændringen har på foreningens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet, jf. årsregnskabslovens § 13, stk. 2.

Denne udtalelse skal anses som et tillæg til den gældende udgave af vejledningen således, at udtalelsen træder i stedet for vejledningen på de omfattede områder. Styrelsen har igangsat en mere generel opdatering af vejledningen, hvorved denne udtalelse vil blive indarbejdet.

Styrelsen bemærker, at det er frivilligt at anvende vejledningen. Andelsboligforeninger kan som et alternativ aflægge årsregnskabet efter bestemmelserne i en højere regnskabsklasse.