Vejledning om

Krav til dokumentation til CO2-kvoteregisteret

I denne vejledning finder du oplysninger om, hvilke krav der er til nogle af de dokumenter, du kan blive bedt om at indsende til CO2-kvoteregisteret - Fx verifikation eller legalisering af danske eller udenlandske pas, hvad der menes med oplysninger om koncernstruktur og hvordan du dokumenterer at virksomheden har en åben bankkonto.

 • Version 1.0
 • Seneste opdatering 26. august 2021

Denne vejledning er kun en brugervejledning i, hvad de pågældende dokumenter skal indeholde, når de som supplement til den digitale blanket, skal indsendes i forbindelse med en anmodning til CO2-kvoteregisteret. 

Adgang og oplysninger om CO2-kvoteregisterets digitale blanketter finder du på Virk.dk.

Du finder yderligere oplysninger om dokumentationskrav, nyheder, regler mv. om EU’s CO2-kvoteregister og det danske Kyoto-register på Erhvervsstyrelsens hjemmeside.

Oplysninger om allokering, overvågningsplaner, rapportering mv. findes på Energistyrelsens hjemmeside.

1
Kapitel
Verificering af dansk pas/dansk legitimationskort

Der skal indsendes en verificeret kopi af gyldigt pas/ legitimationskort for hver repræsentant, der skal tilknyttes en konto i EU’s CO2-kvoteregister og Det Danske Kyoto-register (Bekendtgørelse om EU’s CO2-kvoteregister og Det Danske Kyoto-register 1637 af 18. november 2020, § 7 og § 9).

Følgende kriterier skal være opfyldt for en korrekt verificering af en paskopi/ legitimationskortkopi:

 • Passet/legitimationskortet skal være gyldigt.
 • Det er kun nødvendigt at sende kopi af passets/ legitimationskortets persondatakort.
 • Verificering kan foretages af en kommunes borgerservicecenter, et domstolskontor i Danmark, en notar, en uvildig advokat eller revisor.  
 • Der skal være stempel fra den institution, som har foretaget verificeringen.
 • Kopien skal være påført dato for verificeringen. Datoen må ikke være mere end 3 måneder før den dato, kopien modtages i Erhvervsstyrelsen. 

2
Kapitel
Pasport verification or legalisation for foreign pasports

A legalised or verified copy of the passport of a nominated account representative to an account in the Danish Emission Trading Registry or the Danish Kyoto Registry must be submitted with the application. (Executive Order No. 1637 of November 18, 2020 on the Union Registry and the Danish Kyoto Registry, sections 7-9).

The following criteria must be met for the proper legalization of a passport:

 • Passport must be valid.
 • Passport copy must include the ID data (Passport no. etc.).
   
 • Passport copy must be legalized (with an Apostille) if issued by a country outside of the EU. An apostille can be acquired in the country where the passport is issued or at one of the country’s embassies.
 • For passports issued by an EU-member state, a copy may be verified in accordance with EU Regulation 2016/1191 on the simplification of requirements regarding the submission of certain documents.  
 • The date of verification or legalization must be less than 3 months prior to submitting the copy to the Danish Business Authority. 

It is also possible to present an original passport to the Danish Business Authority office at Langelinie Allé 17, 2100 Copenhagen.

3
Kapitel
Oplysninger om koncernstruktur

Hvis virksomheden, som ønsker at åbne eller har en driftsleder- eller luftfartsoperatørbeholdningskonto i CO2-kvoteregisteret, er del af en koncern, skal der indsendes oplysning om koncernen.

Af oplysningerne skal fremgå:

 • Koncernens struktur.
 • Navn og virksomhedsregistreringsnummer på moderselskab.
 • Navne og virksomhedsregistreringsnumre på datter- og søsterselskaber i koncernen.
 • Hvis et moderselskab har en åben konto i et kvoteregister i EU, skal kontohaver ID-nummeret ligeledes oplyses. Dette ID-nummer fremgår på den konto, som moderselskabet har, under kontooplysninger, kontohaver, identifikator.

Oplysningerne kan indeholdes i et organisationsdiagram eller fremgå af en beskrivelse af virksomheden.

Beskrivelsen skal være på dansk, norsk, svensk eller engelsk. 

Her er et eksempel på, hvordan oplysningerne kan se ud:

4
Kapitel
Oplysninger om åben bankkonto

Ved åbning af konto i CO2-kvoteregisteret, samt ved periodiske tjek af konti, skal der indsendes dokumentation, som viser at virksomheden har en åben bankkonto.

Dokumentationen skal helst være et dokument, som virksomhedens bank udarbejder, hvor nedenstående oplysninger tydeligt fremgår.

Udskrift fra netbank indeholder ofte oplysninger, som Erhvervsstyrelsen ikke skal have indsigt i, så som kontonumre og kontobevægelser. Desuden indeholder en udskrift fra en netbank sjældent de oplysninger der er påkrævet.

En bekræftelse på åben bankkonto skal indeholde følgende:

 • Bankens navn skal være tydeligt.
 • Kontohavers navn eller CVR nr. skal fremgå (det må ikke være koncernens navn, medmindre koncernen (moderselskab) er kontohaver).
 • Det skal tydeligt fremgå at kontoen er åben.
 • Dokumentet må ikke være ældre end 3 måneder, når den modtages i Erhvervsstyrelsen.
 • For handelskonti er det desuden krav at banken er i et EØS-land og at filial adresse fremgår af dokumentet.