Vejledning om

Ansøgning om kompensation for virksomheders faste omkostninger: Retningslinjer for revisors erklæring

Her beskrives retningslinjer for revisors arbejde, når denne afgiver erklæring i forbindelse med en virksomheds ansøgning om kompensation for faste omkostninger.

1
Kapitel
Introduktion

Betingelser for at modtage kompensation som bidrag til dækning af faste omkostninger for virksomheder, der som følge af COVID-19 har en forventet omsætningsnedgang på minimum 30/35/45 % eller har haft forbud mod at holde åbent i ansøgningsperioderne er defineret i følgende bekendtgørelser:

I det følgende kaldet ”bekendtgørelsen”.

Erhvervsstyrelsens gældende vejledninger om ansøgning om kompensation for faste omkostninger redegør nærmere for indholdet af kompensationsordningen, herunder opgørelsen af omsætning, faste omkostninger, opgørelse af virksomhedens seneste resultat samt opgørelse af ekstraordinære omstændigheder. I det følgende kaldet ”vejledningen”. Vær opmærksom på, at der knytter sig en vejledning til hver bekendtgørelse.

Når der ansøges om kompensation, er der krav om, at ansøgningen ledsages af en erklæring afgivet af en uafhængig godkendt revisor. Det fremgår af bekendtgørelsen, at Erhvervsstyrelsen fastsætter nærmere retningslinjer for revisors arbejde.

2
Kapitel
Retningslinjer for revisors arbejde

I henhold til bekendtgørelsen skal ansøgninger om kompensation ledsages af en erklæring med høj grad af sikkerhed udarbejdet af en uafhængig godkendt revisor. Revisor skal i forbindelse med erklæringsafgivelsen overholde reglerne i revisorlovgivningen, herunder kravene til uafhængighed. Erklæringen skal afgives gennem en godkendt revisionsvirksomhed, jf. revisorlovens § 16, stk. 3.

Revisors erklæring skal jf. gældende bekendtgørelser omfatte:

 • Opgørelse over virksomhedens realiserede omsætning for referenceperioden
 • Opgørelse over virksomhedens realiserede faste omkostninger for referenceperioden

Derudover, hvis virksomheden søger om kompensation udbetalt under EU’s krisebestemmelse:

 • Opgørelse over det seneste resultat, såfremt det er negativt
 • Opgørelsen af ekstraordinære omstændigheder, såfremt underskuddet er begrundet i ekstraordinære omstændigheder i 2019

3
Kapitel
Særligt om erklæringer for virksomheder, der tidligere har søgt om kompensation for faste omkostninger

I ansøgningen om kompensation for faste omkostninger kræves en revisorerklæring. Revisor kan i ansøgningen om kompensation for flere efterfølgende perioder genanvende den del af revisors erklæring, der har været afgivet ved tidligere ansøgning om kompensation for faste omkostninger, som ikke ved fornyet ansøgning er ændret.  Det vil sige opgørelsen af de realiserede faste omkostninger og, hvis relevant, det seneste resultat og opgørelse af særlige omstændigheder. Revisor skal derfor som udgangspunkt alene opdatere erklæringen om den realiserede omsætning i ny referenceperiode.

Hvis revisor genanvender dele af erklæringen, skal revisor i ”fremhævelse af forhold vedrørende revisionen” oplyse, hvilke dele af den tidligere erklæring, der er genanvendt. Revisors ansvar for de dele af erklæringen, der genanvendes, svarer til ansvaret i forbindelse med afgivelsen af den oprindelige erklæring.  Revisor kan eventuelt anvende følgende standardtekst.:

[Konklusionen vedrørende virksomhedens realiserede faste omkostninger [/og resultatopgørelse] [,og ekstraordinære omstændigheder], som blev udført i forbindelse med afgivelse af vores erklæring af [dd.mm.2020] vedrørende virksomhedens tidligere ansøgning om kompensation for virksomhedens faste omkostninger som følge af corona/covid-19. Vi har ikke udført yderligere handlinger vedrørende virksomhedens realiserede faste omkostninger [/og resultatopgørelse] [/og ekstraordinære omstændigheder] efter [dd.mm.2020].]

I det tilfælde, at der genansøges, og erklæringen afgives af en ny revisor fra en anden revisorvirksomhed, skal tillægserklæringen i form af word-skabelonen anvendes og vedhæftes - medmindre der er udarbejdes en helt ny erklæring.

Retningslinjerne i de følgende kapitler finder anvendelse for de dele af erklæringen, der ikke genanvendes.

I det tilfælde, at virksomheden ikke ønsker at gøre brug af muligheden for at genanvende en tidligere afgivet erklæring fx hvis virksomheden vil benytte en anden referenceperiode, gælder der samme regler for genanvendelse som beskrevet ovenfor.

4
Kapitel
Erklæringen

Erklæringen med bilag, der skal anvendes, findes på virk.dk.

Når revisor planlægger og udfører revisionen af en bestanddel af eller et specifikt element, der indgår i et regnskab, skal revisor foretage relevante tilpasninger af handlingerne i revisions-standarderne (ISA), som er nødvendige efter opgavens omstændigheder.

Revisor skal revidere opgørelsen af de realiserede faste omkostninger, samt undersøge om opgørelsen af den realiserede omsætning stemmer til virksomhedens bogføring.

For virksomheder, der søger om kompensation udbetalt under EU’s krisebestemmelse, hvor opgørelsen over det seneste resultat udviser et underskud, skal revisor undersøge om resultatopgørelsen stemmer til virksomhedens bogføring. Hvis virksomhedens underskud kan henføres til ekstraordinære omstændigheder, skal revisor undersøge om opgørelsen af ekstraordinære omstændigheder er i overensstemmelse med vejledningen og stemmer til virksomhedens bogføring og den af ledelsen udarbejdede dokumentation.

Erklæringen udarbejdedes udelukkende med henblik på virksomhedens ansøgning om kompensation for faste omkostninger og skal derfor indeholde en fremhævelse herom samt en begrænsning i distribution og anvendelse, som indarbejdet i standarderklæringen.

Det fremgår af bekendtgørelsen, at rapporteringsforpligtelserne i henhold til erklæringsbekendtgørelse § 7, stk. 2, finder anvendelse på revisors erklæring. Hvis revisor i forbindelse med sit arbejde med erklæringen bliver opmærksom på forhold i medfør af bestemmelsen i erklæringsbekendtgørelsen, skal revisor angive dette i et særskilt afsnit i erklæringen.

5
Kapitel
Virksomhedens realiserede faste omkostninger

Revisor skal revidere opgørelsen af faste omkostninger for den relevante referenceperiode. Opgørelsen skal vedlægges som bilag 1 i erklæringen. Ved udførelse af erklæringsopgaven skal revisor planlægge og udføre revisionen af opgørelsen af de realiserede faste omkostninger med henblik på at opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis, som skal danne grundlag for konklusionen, om opgørelsen i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelsen og vejledningen.

I forbindelse med revisionen af opgørelsen af de realiserede faste omkostninger skal revisor anvende et væsentlighedsniveau på 5% af de realiserede faste omkostninger, der er medtaget i opgørelsen.

Ved revision af de faste omkostninger forudsættes, at ledelsen retter alle fundne fejl. Se desuden særskilt afsnit om ”Afvigende perioder” og ”Praksis for opgørelse af realiserede faste omkostninger og realiseret omsætning” herunder.

6
Kapitel
Virksomhedens omsætning i referenceperioden

Revisor skal erklære sig om, at omsætningen for den relevante referenceperiode, stemmer til bogføringen. Opgørelsen skal vedlægges som bilag 1 i erklæringen.

Revisor skal opnå tilstrækkeligt og egnet bevis til at kunne erklære sig om, at opgørelsen af omsætningen i alle væsentlige henseender er i overensstemmelse med bogføringen.

Omsætningen skal opgøres efter samme principper, som er anvendt ved virksomhedens senest aflagte årsrapport. Revisor skal kontrollere, at opgørelsen med eventuelle periodiseringsposter og andre afstemningsposter stemmer overens med virksomhedens bogføring. Revisor skal forholde sig til, om den anvendte regnskabspraksis er i overensstemmelse med den regnskabspraksis, som ledelsen anvendte i forbindelse med udarbejdelsen af den seneste aflagte årsrapport, samt om afstemningsposterne, fx som følge af manglende periodisering i den løbende bogføring, er dokumenteret.

Der forudsættes, at ledelsen retter alle fundne fejl.

Se desuden særskilt afsnit om ”Afvigende perioder” og ”Praksis for opgørelse af realiserede faste omkostninger og realiseret omsætning” herunder.

7
Kapitel
Resultatopgørelsen i seneste regnskabsperiode

For virksomheder der søger kompensation udbetalt under EU’s krisebestemmelse, skal virksomheden i forbindelse med ansøgningen indsende en opgørelse over det seneste realiserede resultat for en periode på 12 måneder, såfremt dette er negativt.

Revisor skal erklære sig om, at den af virksomheden fremlagte resultatopgørelse stemmer til bogføringen. Resultatopgørelsen skal vedlægges som bilag 2 i erklæringen. Resultatet skal opgøres efter samme principper, som er anvendt ved virksomhedens senest aflagte årsrapport, som er offentliggjort på cvr.dk senest den 8. marts 2020. Virksomheder omfattet af årsregnskabsloven skal således udarbejde resultatopgørelsen i overensstemmelse med skemakravene i årsregnskabsloven og som anvendt i virksomhedens seneste aflagte regnskab.

I de tilfælde, hvor virksomheden, som søger kompensation, har aflagt årsregnskab, som er offentliggjort på cvr.dk senest den 8. marts 2020 med balancedag d. 28. februar 2019 eller senere, anvendes årets resultat i dette årsregnskab.

Hvis virksomhedens seneste årsrapport er offentliggjort eller offentliggøres senere end den 8. marts 2020, indarbejdes og afstemmes resultatopgørelsen som beskrevet nedenfor.

Revisor skal kontrollere, at opgørelsen af resultatopgørelse for 2019 og resultatet med eventuelle periodiseringsposter og andre afstemningsposter stemmer overens med virksomhedens bogføring. Revisor skal desuden forholde sig til, om den anvendte regnskabspraksis er i overensstemmelse med den regnskabs-praksis, som ledelsen anvendte i forbindelse med udarbejdelsen af den seneste aflagte årsrapport, samt om afstemningsposterne, fx som følge af manglende afskrivninger af anlægsaktiver og periodisering af omsætning og omkostninger i den løbende bogføring, er dokumenteret.

Revisor skal opnå tilstrækkeligt og egnet bevis til at kunne erklære sig om, at opgørelsen af resultatopgørelsen i alle væsentlige henseender er i overensstemmelse med bogføringen. Har revisor viden eller mistanke om, at bogføringen ikke giver et pålideligt grundlag for opgørelserne, skal revisor anmode ledelsen om at foretage nødvendige handlinger, fx udføre afstemninger, opgørelsen og analyser og foretage passende justeringer, inden revisor afgiver sin erklæring.

8
Kapitel
Underskud grundet ekstraordinære omstændigheder

Hvis virksomheden søger om kompensation udbetalt under EU’s krisebestemmelse og virksomhedens underskud er begrundet i ekstraordinære omstændigheder i 2019, skal virksomheden dokumentere dette. Vejledningens bilag 6 definerer, hvad der kan anses som ekstraordinære omstændigheder.

 • Revisor skal erklære sig om, at opgørelsen af ekstraordinære omstændigheder stemmer til bogføringen og den af ledelsen udarbejdede dokumentation, revisor skal herunder forholde sig til, om de ekstraordinære omstændigheder er inden for de i vejledningens bilag 6 oplistede ekstraordinære omstændigheder. Revisors undersøgelser er afgrænset til de ekstraordinære omstændigheder, som er medtaget i ledelsens opgørelse
 • Revisor skal endvidere forholde sig til, om den anvendte regnskabspraksis er i overensstemmelse med den, som ledelsen anvendte i forbindelse med udarbejdelsen af den seneste aflagte årsrapport. Opgørelsen af ekstraordinære omstændigheder skal vedlægges som bilag 3 i erklæringen
 • Revisor skal opnå tilstrækkeligt og egnet bevis til at kunne erklære sig om, at opgørelsen af ekstraordinære omstændigheder i alle væsentlige henseender er i overensstemmelse med bogføringen, vejledningen og den af ledelsen udarbejdede dokumentation

9
Kapitel
Praksis for opgørelse af realiserede faste omkostninger og realiseret omsætning

Virksomhederne skal opgøre de realiserede faste omkostninger og den realiserede omsætning i overensstemmelse med bekendtgørelsen og vejledningen.

Hvis opgørelserne indeholder poster, som ikke kan opgøres entydigt eller kræver særlige vurderinger, skal disse omtales særskilt i afsnittet ”Praksis for opgørelse af realiserede faste omkostninger og realiseret omsætning” i bilag 1.

10
Kapitel
Afvigende perioder

Såfremt perioderne for opgørelse af de realiserede faste omkostninger og den realiserede omsætning afviger fra de foreskrevne perioder, skal årsagen hertil indarbejdes i ”Praksis for opgørelse af realiserede faste omkostninger og realiseret omsætning”, i bilag 1, herefter.

De i erklæringen angivne perioder skal tilpasses.

Til [Ledelsen i Virksomhed X] og Erhvervsstyrelsen

 

Erklæring på opgørelse af realiserede faste omkostninger og opgørelse af realiseret omsætning [, resultatopgørelse] [samt opgørelse af ekstraordinære omstændigheder]  


Konklusion
Vi har revideret opgørelsen af de realiserede faste omkostninger for [Virksomhed X] for perioden [1. december 2019 – 29. februar 2020], som virksomheden har medtaget i sin kompensationsansøgning.

Opgørelsen udarbejdes i henhold til [bekendtgørelse nr. 825 af 26. april 2021 om midlertidig og målrettet kompensation for faste omkostninger til virksomheder i økonomisk krise som følge af COVID-19 i perioden juli 2020 til oktober 2020 samt ændringsbekendtgørelse nr. 1479 af 22. juni 2021 og nr. 2715 af 16. december 2021] (i det følgende kaldet ”bekendtgørelsen”) og Erhvervsstyrelsens vejledning af [1. juli 2021 om ansøgning til kompensation for faste omkostninger for perioden 9. juli 2020 til 31. oktober 2020] (i det følgende kaldet ”vejledningen”).


Vi har endvidere undersøgt, om opgørelsen af den realiserede omsætning i perioden [1. juli 2019 - 31. august 2019], som virksomheden har medtaget i sin kompensationsansøgning, er i overensstemmelse med virksomhedens bogføring.


[Desuden har vi undersøgt, om resultatopgørelsen for perioden [1. januar – 31. december 2019], som virksomheden har med- taget i sin kompensationsansøgning, er i overensstemmelse med virksomhedens bogføring.]


[Endelig har vi undersøgt, om opgørelsen af ekstraordinære omstændigheder indeholdt i resultatopgørelsen for perioden [1. januar – 31. december 2019], som virksomheden har medtaget i sin kompensationsansøgning, er i overensstemmelse med virksomhedens bogføring, vejledningen og den af ledelsen udarbejdede dokumentation.]


Opgørelsen af de realiserede faste omkostninger for perioden [1. december 2019 – 29. februar 2020] kr. [XX] og opgørelsen af den realiserede omsætning for perioden [1. juli 2019 - 31. august 2019] kr. [XX] er vedlagt i bilag 1.


[Resultatopgørelsen for perioden [1. januar – 31. december 2019] udviser et underskud på kr. [XX] og er vedlagt i bilag 2.]


[Opgørelsen af de ekstraordinære omstændigheder indeholdt i resultatopgørelsen for perioden [1. januar – 31. december 2019] udgør et beløb på kr. [XX] og er vedlagt i bilag 3.]]


Det er vores opfattelse, at opgørelsen af de realiserede faste omkostninger for perioden [1. december 2019 – 29. februar 2020] i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelsen og vejledningen.


Det er endvidere vores opfattelse, at opgørelsen af den realiserede omsætning for perioden [1. juli 2019 - 31. august 2019] [og resultatopgørelsen for perioden [1. januar – 31. december 2019]] i alle væsentlige henseender er i overensstemmelse med virksomhedens bogføring.


[Endelig er det vores opfattelse, at opgørelsen af de ekstraordinære omstændigheder indeholdt i resultatopgørelsen for perioden [1. januar – 31. december 2019] i alle væsentlige henseender er i overensstemmelse med virksomhedens bogføring, vejledningen og den af ledelsen udarbejdede dokumentation.]


Grundlag for konklusion
Vi har udført vores revision af opgørelsen af de realiserede faste omkostninger i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i erklæringens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af opgørelsen af de realiserede faste omkostninger”. Vi er uafhængige af virksomheden i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA’s etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav.


Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.


Som led i vores undersøgelser af opgørelsen af den realiserede omsætning [og resultatopgørelsen] har vi afstemt den medtagne omsætning [og resultatopgørelsen] til virksomhedens bogføring. 


[Som led i vores undersøgelser af opgørelsen af ekstraordinære omstændigheder har vi afstemt den medtagne opgørelse af ekstraordinære omstændigheder til virksomhedens bogføring og til den af ledelsen udarbejdede dokumentation.]


Det er vores opfattelse, at det udførte arbejde giver et tilstrækkeligt grundlag for vores konklusion.


Fremhævelse af forhold i opgørelserne 
Vi henleder opmærksomheden på beskrivelsen af praksis for opgørelsen af de realiserede faste omkostninger og opgørelsen af den realiserede omsætning jf.  bilag 1, hvor principperne herfor er beskrevet. Opgørelserne er udarbejdet med henblik på virksomhedens ansøgning om kompensation for faste omkostninger i henhold til bekendtgørelsen. Som følge heraf kan opgørelserne være uegnede til andre formål. 


Endvidere gør vi opmærksom på, at vi ikke har udført revision eller review af opgørelsen af den realiserede omsætning for perioden [1. juli 2019 - 31. august 2019] [, af resultatopgørelsen for perioden [1. januar – 31. december 2019]] [og opgørelsen af ekstraordinære omstændigheder for perioden [1. januar – 31. december 2019]]. Hvis vi havde revideret eller udført review af opgørelsen af den realiserede omsætning [, resultatopgørelsen] [og opgørelsen af ekstraordinære omstændigheder] i overensstemmelse med internationale standarder om revision eller om review, kunne vi være kommet frem til en anden konklusion.


Vores erklæring er udelukkende udarbejdet til brug for virksomheden og Erhvervsstyrelsen og bør ikke udleveres til eller anvendes af andre parter end virksomheden og Erhvervsstyrelsen. 


Vores konklusion er ikke modificeret som følge af disse forhold.


[Fremhævelse af forhold i opgørelsen
Indsæt flere, hvis relevant, jf. ISA 800 henholdsvis ISA 706 og erklæringsbekendtgørelsens § 19.]


Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen
I forbindelse med revisionen af opgørelsen af de realiserede faste omkostninger har vi anvendt et væsentlighedsniveau på 5% af de realiserede faste omkostninger, som er medtaget i opgørelsen.


Ledelsens ansvar for opgørelserne
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af en opgørelse af de realiserede faste omkostninger og en opgørelse af den realiserede omsætning [, en resultatopgørelse] [samt opgørelsen af ekstraordinære omstændigheder], der i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelsen og vejledningen. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde opgørelserne uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.


Revisors ansvar for revisionen af opgørelsen af de realiserede faste omkostninger
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om opgørelsen af de realiserede faste omkostninger som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en erklæring med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som brugerne træffer på grundlag af opgørelsen.


Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover: 

 • Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i opgørelsen af de realiserede faste omkostninger, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
 • Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. 
 • Tager vi stilling til, om den praksis, som er anvendt af ledelsen, ved opgørelsen af de realiserede faste omkostninger, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har 
 • udarbejdet, er rimelige.


Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen. 


[Rapporteringsforpligtelser i henhold til erklæringsbekendtgørelse § 7, stk. 2
Rapporteringsforpligtelserne i erklæringsbekendtgørelse § 7, stk. 2, finder anvendelse i forbindelse med denne erklæring.]

 

By, dato


 
Revisionsvirksomhedens navn
CVR-nr. xx xx xx xx
_____________________________________
Revisors navn
Revisors titel 
MNE-nr. xx xx xx xx