Registrering af revisorer og revisionsvirksomheder

Revisionsvirksomheder og revisorer skal registreres i register over godkendte revisorer og revisionsvirksomheder, før der kan udføres erklæringsopgaver, der er omfattet af revisorloven.

  • Opdateret 13. december 2019

Erhvervsstyrelsen fører et offentligt register over godkendte revisorer og revisionsvirksomheder.

I registeret optages:

  • Personer, der er godkendt som statsautoriseret eller registreret revisor
  • Personer, der har opnået gensidig anerkendelse på baggrund af tilsvarende kompetencer
  • Personer, der har fået tilladelse til at varetage konkrete hverv
  • Personer, der midlertidigt og lejlighedsvist afgiver erklæringer
  • Virksomheder, der er godkendt som revisionsvirksomhed
  • Udenlandske revisorer og revisionsvirksomheder, der skal registreres her i landet
  • Landøkonomiske foreningers rådgivningskontorer

En godkendt revisor må ikke afgive erklæringer med sikkerhed, herunder revisionspåtegninger, hvis revisoren ikke er tilknyttet en revisionsvirksomhed, der er registreret i register over godkendte revisorer og revisionsvirksomheder.

Danmark skal registrere de tredjelandes revisorer og revisionsvirksomheder, der afgiver revisionspåtegninger på årsrapporter eller koncernregnskaber for virksomheder, der er registreret uden for EU, men som har omsættelige værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked i Danmark.

Visse virksomheder, hvis omsættelige værdipapirer er optaget til handel på et reguleret marked, er dog ikke omfattet af reglen.

Det gælder de virksomheder, hvis værdipapirer har en nominel værdi på mindst - 50.000, eller hvis gældsbeviser på udstedelsesdagen svarer til mindst - 50.000.

Konsekvenser ved registrering

Registreringen af revisorer og revisionsvirksomheder fra tredjelande medfører, at disse revisorer og revisionsvirksomheder underlægges den danske kvalitetskontrol og den danske undersøgelse.

Fritagelse for kvalitetskontrol og undersøgelsesretten

EU-Kommissionen har truffet beslutning om at fritage revisionsvirksomheder og revisorer fra en række tredjelande fra at være underlagt den danske kvalitetskontrol og undersøgelsesretten.

 EU-Kommissionen har udarbejdet et ansøgningsskema – Form A –  til revisorer og revisionsvirksomheder, der kan anvende fritagelsesbestemmelsen.

EU-Kommissionen har også udarbejdet en guide til ansøgningsskemaet på engelsk.

EU-Kommissionen har udarbejdet et ansøgningsskema, Form B, til brug for registreringen.

EU-Kommissionen har også udarbejdet en guide til ansøgningsskemaet på engelsk.