Registrering af revisorer og revisionsvirksomheder

Revisionsvirksomheder og revisorer skal registreres i register over godkendte revisorer og revisionsvirksomheder, før der kan udføres erklæringsopgaver, der er omfattet af revisorloven.

 • Opdateret 6. juli 2022

Erhvervsstyrelsen fører et offentligt register over godkendte revisorer og godkendte revisionsvirksomheder. Registret er integreret i CVR registret

I registeret optages:

 • Personer, der er godkendt som statsautoriseret eller registreret revisor
 • Personer, der har opnået gensidig anerkendelse på baggrund af tilsvarende kompetencer
 • Personer, der har fået tilladelse til at varetage konkrete hverv
 • Personer, der midlertidigt og lejlighedsvist afgiver erklæringer
 • Virksomheder, der er godkendt som revisionsvirksomhed
 • Udenlandske revisorer og revisionsvirksomheder, der skal registreres her i landet
 • Landøkonomiske foreningers rådgivningskontorer

Det er alene revisorer eller revisionsvirksomheder, der er registreret i registret over godkendte revisorer og revisionsvirksomheder, der kan vælges som revisor for en virksomhed, hvis der er krav om en erklæring afgivet af en statsautoriseret eller registreret revisor. Dette kan eksempelvis være revisor for en virksomhed, der er omfattet af krav om revision efter årsregnskabsloven.

En godkendt revisor skal være tilknyttet en revisionsvirksomhed, der er registreret i registret over godkendte revisorer og revisionsvirksomheder, for at kunne afgive erklæringer med sikkerhed, eksempelvis revisionspåtegninger på årsregnskaber.

Revisionsvirksomheder

For at finde en oversigt over alle godkendte revisionsvirksomheder skal man foretage en afgrænset søgning, og søge på "Revisionsvirksomheder" under "Virksomhedsmarkering". Det er ligeledes muligt at finde en specifik revisionsvirksomhed ved at søge på virksomhedens navn.

Registret over godkendte revisorer og revisionsvirksomheder indeholder blandt andet følgende oplysninger om godkendte revisionsvirksomheder:

 • Revisionsvirksomhedens navn, adresse og CVR-nr.
 • Navn, adresse og P-nummer for hvert af virksomhedens p-enheder.
 • Navn på enhver godkendt revisor, der er beskæftiget i eller på anden måde tilknyttet revisionsvirksomheden.

Revisorer

For at finde en oversigt over alle godkendte revisorer skal man foretage en afgrænset søgning, og søge på "Aktive godkendte revisorer" under "Personrolle". Det er herudover muligt at foretage en søgning på hhv. statsautoriserede og registrerede revisorer under "Personrolle". Det er ligeledes muligt at finde en specifik revisor ved at søge på revisors navn.

Registret over godkendte revisorer og revisionsvirksomheder indeholder blandt andet følgende oplysninger om statsautoriserede og registrerede revisorer:

 • Revisors navn, faglig titel, adresse og registreringsnummer.
 • Navn, adresse og registreringsnummer på den eller de revisionsvirksomhed(er), som revisor er tilknyttet.
 • Antal efteruddannelsestimer inden for de seneste efteruddannelsesperioder.
 • Oplysning om sikkerhedsstiller for hhv. ansvarsforsikring og garantistillelse.
 • Oplysning om eventuel certificering til revision af finansielle virksomheder.

Når en revisor er godkendt og optaget i det offentlige register, tildeles revisoren et unikt registreringsnummer, som altid starter med MNE efterfulgt af et tal. Registreringsnummeret benævnes derfor ofte som revisors MNE-nummer.

Revisor er offentlighedens tillidsrepræsentant, når revisor afgiver erklæringer med sikkerhed.

Erhvervsstyrelsen er ansvarlig for et offentlige tilsyn med revisorer og revisionsvirksomheder. Et effektivt tilsyn er medvirkende til at sikre høj kvalitet ved udførelse af erklæringsopgaver, således at brugerne kan have tillid til at de erklæringer, som revisor afgiver. Siden 2004 har der været brugerbetaling i forbindelse med driften af tilsynet, som følge af at revisorbranchen får fuldt udbytte af, at der er et effektivt tilsyn og kontrol med branchen.

Erhvervsstyrelsen opkræver et gebyr hos alle godkendte revisionsvirksomheder, der er optaget i registret over godkendte revisorer og revisionsvirksomheder på grundlag af antallet af tilknyttede revisorer pr. 1. januar. Gebyret finansierer driften af kvalitetskontrol af revisionsvirksomheder, undersøgelser vedrørende revisionsvirksomheder og revisorer og Revisornævnet. Der er tale om et årligt gebyr, der betales for et kalenderår ad gangen.

Der opkræves gebyr hos alle revisionsvirksomheder, der er optaget i det offentlige register over godkendte revisorer og godkendte revisionsvirksomheder uanset om revisionsvirksomheden er en driftsvirksomhed eller alene har til formål at eje ejerandele i andre revisionsvirksomheder.

Der skal betales gebyr uanset om en revisor efter den 1. januar i opkrævningsåret ikke længere er tilknyttet revisionsvirksomheden, eksempelvis hvis revisor har deponeret sin godkendelse.

Opkrævningen sker samtidig med opkrævning af gebyr for Erhvervsstyrelsens hvidvasktilsyn. 

Danmark skal registrere de tredjelandes revisorer og revisionsvirksomheder, der afgiver revisionspåtegninger på årsrapporter eller koncernregnskaber for virksomheder, der er registreret uden for EU, men som har omsættelige værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked i Danmark.

Visse virksomheder, hvis omsættelige værdipapirer er optaget til handel på et reguleret marked, er dog ikke omfattet af reglen.

Det gælder de virksomheder, hvis værdipapirer har en nominel værdi på mindst - 50.000, eller hvis gældsbeviser på udstedelsesdagen svarer til mindst - 50.000.

Konsekvenser ved registrering

Registreringen af revisorer og revisionsvirksomheder fra tredjelande medfører, at disse revisorer og revisionsvirksomheder underlægges den danske kvalitetskontrol og den danske undersøgelse.

Fritagelse for kvalitetskontrol og undersøgelsesretten

EU-Kommissionen har truffet beslutning om at fritage revisionsvirksomheder og revisorer fra en række tredjelande fra at være underlagt den danske kvalitetskontrol og undersøgelsesretten.

 EU-Kommissionen har udarbejdet et ansøgningsskema – Form A –  til revisorer og revisionsvirksomheder, der kan anvende fritagelsesbestemmelsen.

EU-Kommissionen har også udarbejdet en guide til ansøgningsskemaet på engelsk.

EU-Kommissionen har udarbejdet et ansøgningsskema, Form B, til brug for registreringen.

EU-Kommissionen har også udarbejdet en guide til ansøgningsskemaet på engelsk.