Tilsyn og revision af strukturfonde

Erhvervsstyrelsen fører tilsyn med, om love og regler for brug af EU strukturfondsmidler overholdes af virksomheder og organisationer, der modtager støtte fra fondene.

  • Opdateret 14. juli 2020

EU Revision varetager ansvaret som revisionsmyndighed i Erhvervsstyrelsen for at efterprøve, at forvaltnings- og kontrolsystemerne fungerer effektivt for udvalgte strukturfondsprogrammer i Danmark. Revisionsmyndigheden har erklæringsansvar for en række EU programmer over for EU Kommissionen og har således ansvaret for revision og kontrol af danske projektpartnere samt er medlem af revisionsgrupper på tværs af EU landenes revisionsmyndigheder i internationale- og grænseoverskridende EU programmer.

Området er reguleret i EU’s forordningsgrundlag for de europæiske struktur- og investeringsfonde samt regler og retningslinjer, som i høj grad sætter rammerne for, hvordan kontrolindsatsen skal udøves.

Formålet med indsatsen er at sikre en høj grad af tillid til sund forvaltning og kontrol med strukturfondsmidler i Danmark, at omkostningerne er formelt lovlige og korrekte og, at aktiviteterne er gennemført i overensstemmelse med bevillingen.

Danmark omsætter over en 7-årig programperiode ca. 7 mia. kr. i projekter, som af EU Kommissionen refunderes med 50 % i støtte.

Udgangspunktet for kontrolindsatsen af enkeltsager er en tilfældig stikprøve af de anmeldte omkostninger.

Resultatet af indsatsen udgør basis for den erklæring, Erhvervsstyrelsen afgiver årligt til EU Kommissionen.

I tillæg til denne indsats, arbejdes der også med at øge grundlaget for at supplere den tilfældige kontrol med en mere målrettet og risikobaseret indsats med udgangspunkt i udvikling og udnyttelse af data og digitale kontrolløsninger.

Det fremgår af EU forordning nr. 1303/2013 af 17. december 2013 artikel 127, hvad revisionsmyndighedens funktioner er, samt hvordan indsatsen skal udføres og tilrettelægges. Nationalt er revisionsmyndighedens tilsyn og kontrol udmøntet i bekendtgørelse nr. 1810 af 30. december 2018, Kapitel 7, § 27 samt bekendtgørelse 586 af 3. juni  2014, kapitel 8, § 34.

Såfremt omkostninger eller aktiviteter, der har udløst EU støtte til virksomheder og organisationer, ikke er lovlige, vil der blive pålagt finansielle korrektioner, som skal modregnes støttegrundlaget eller tilbagebetales. Revisionsmyndigheden er også pålagt at vurdere, om der interessekonflikt og mistanke om svig i projekter, som er medfinansieret af EU. Derudover efterprøver revisionsmyndigheden de myndigheder og herunder de systemer, hvori forvaltning, bevilling, kontrol og udbetaling af midlerne udøves.

Er der væsentlige mangler i forvaltnings- og kontrolsystemet, vil der blive stillet krav til, at der rettes op på disse for at sikre et sundt forvaltnings- og kontrolmiljø. Er der fejl og mangler af så væsentlig og systematisk en karakter, at det udgør en økonomisk risiko for EU’s budget, kan forvaltnings- og kontrolsystemet også blive pålagt finansielle reduktioner i programpuljerne.

EU arbejder med en væsentlighedsgrænse for, hvilket niveau af fejl, der accepteres i regnskaberne uden konsekvenser for forvaltningen af programmerne. Den accepterede grænse for finansielle fejl i regnskaberne er 2 % af de samlede omkostninger, som Danmark anmelder over for EU Kommissionen.

  • Private virksomheder og offentlige organisationer og myndigheder som modtager EU støtte
  • Projektregnskaber
  • Aktiviteter
  • Myndigheder der udøver deres ansvar som en del af forvaltnings- og kontrolsystemet