Tilsyn med medarbejderinvesteringsselskaber

Medarbejderinvesteringsselskabet (MS) er en ny selskabsform, der blev oprettet som en forsøgsordning i 2014 og gjort varig i 2018. Erhvervsstyrelsen fører tilsyn med MS'er.

  • Opdateret 6. juli 2022

Tilsynet indebærer en kontrol af, om medarbejderinvesteringsselskabets ledelse varetager sine opgaver i overensstemmelse med selskabets vedtægt og gældende lovgivning.

Tilsynet er et legalitetstilsyn og ikke et tilsyn med ledelsens almindelige forretningsmæssige dispositioner, investeringer eller formueanbringelse.

Erhvervsstyrelsen skal som tilsynsmyndighed godkende oprettelsen af et medarbejderinvesteringsselskab, herunder vedtægten. Senere vedtægtsændringer skal også godkendes af tilsynsmyndigheden.

Til brug for godkendelsen af vedtægten i forbindelse med selskabets stiftelse skal Erhvervsstyrelsen foretage en høring af et panel bestående af de mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark på nationalt plan inden for det pågældende overenskomstområde.

Den foreslåede høringsproces ændrer ikke ved, at det er tilsynsmyndigheden, der selvstændigt beslutter, om vedtægten kan godkendes, men høringsprocessen skal medvirke til, at tilsynsmyndigheden træffer sin afgørelse på et oplyst grundlag.

Som tilsynsmyndighed skal Erhvervsstyrelsen desuden godkende ekstraordinære dispositioner, som kan medføre risiko for, at vedtægten ikke kan overholdes, eller at medarbejderinvesteringsselskabet ikke fortsat kan eksistere.

Et sådan samtykke skal indhentes af medarbejderinvesteringsselskabets ledelse, før medarbejderinvesteringsselskabet foretager ekstraordinære dispositioner.

Med begrebet ”ekstraordinære dispositioner” henvises til, at det er dispositioner, som vil være på kanten af, hvad der kan rummes inden for vedtægten, herunder særligt formålet.

Særligt økonomisk risikofyldte bestyrelsesbeslutninger, som kan bevirke, at selskabets formue – og dermed medarbejderdeltagernes indskudte lønmidler – bliver eksponeret i en sådan grad, at selskabets fortsatte eksistens er truet, er omfattet.