Selskabskontrol

Formålet med Erhvervsstyrelsens selskabskontrol er først og fremmest at sikre, at de data, som virksomhederne registrerer i CVR, er korrekte.

Derudover har kontrollen til formål at forhindre, at selskaber oprettes med det formål at anvende dem til svindel.

  • Opdateret 5. april 2019

Erhvervsstyrelsens selskabskontrol omfatter kontrol af kapitalselskaber og andre virksomhedsformer, hvor ingen fysiske personer hæfter for virksomhedens forpligtelser.

Kontrollen omfatter generel overholdelse af selskabslovgivningen, men har særligt fokus på stiftelser og senere selskabsretlige ændringer i virksomhederne. Det sker i Erhvervsstyrelsens selvbetjeningsløsning på Virk

Størstedelen af de registreringer, der bliver anmeldt til registrering i Erhvervsstyrelsens system, bliver straksregistreret og kræver ikke manuel sagsbehandling af en medarbejder i styrelsen.

Der bliver hver dag fortaget en lang række registreringer af virksomheder, som er omfattet af selskabskontrollen, og det er disse registreringer, som bl.a. danner grundlaget for Erhvervsstyrelsens kontrol.

Selskabskontrollen kan overordnet opdeles i 3 kategorier: Registreringskontrol, registreringsindsigelser og efterfølgende kontrol.

Registreringskontrol omfatter både stiftelser og senere ændringer i et selskab og sker inden en registrering er endelig gennemført.

Når en registrering udtages til manuel kontrol, foretager Erhvervsstyrelsen en gennemgang af de dokumenter og oplysninger, der er indberettet i forbindelse med anmeldelsen. Hvis anmeldelsen ikke opfylder kravene i selskabsloven, kan styrelsen i nogle tilfælde anmode personen, der har anmeldt forholdet (anmelder), om yderligere dokumentation, hvorefter anmeldelsen kan registreres. Alternativt vil styrelsen afvise at registrere anmeldelsen.

Erhvervsstyrelsen har tidligere baseret registreringskontrollen på oplysninger om, hvem den pågældende anmelder var og på den baggrund foretaget kontrollen fx ved at afvise den pågældende registrering.

Imidlertid har Erhvervsstyrelsen med nye digitale værktøjer og dataanalyse suppleret denne kontrol med datadrevne kontroller. Det betyder, at sager udsøges på baggrund af risikofaktorer med henblik på efterfølgende manuel behandling, inden registreringen kan gennemføres eller afvises.

Sager vedrørende indsigelser omfatter henvendelser fra personer eller selskaber, som mener, at der er foretaget en uretmæssig registrering i Erhvervsstyrelsens selvbetjeningsløsning, der vedkommer deres person eller selskab.

Registreringsindsigelser er således kontrolsager der foretages efter en registrering er gennemført.

Fælles for sagerne er, at det er den forurettede person eller det forurettede selskab, der retter henvendelse til Erhvervsstyrelsen, som herefter kontrollerer registreringen.

Hvis en person gør indsigelse over en registrering, som styrelsen kan konstatere, er uretmæssig, kan styrelsen administrativt slette den pågældende registrering. I sådanne tilfælde vil styrelsen normalt også spærre for, at den pågældende anmelder fremadrettet kan foretage straksregistrering i styrelsens selvbetjeningsløsning, ligesom styrelsen kan anmelde forholdet til politiet.

Som supplement til registreringskontrollen foretager Erhvervsstyrelsen en efterfølgende kontrol af registreringer. Sager til efterfølgende kontrol udtages på baggrund af stikprøver, der suppleres med kontrol i de tilfælde, hvor Erhvervsstyrelsen bliver bekendt med, at der er eller kan være foretaget en eller flere uretmæssige registreringer i et selskab, herunder i forbindelse med stiftelsen af selskabet.

Der kan fx være tale om fejl eller mangler vedrørende stiftelsesdokumentet, de registrerede oplysninger (navn, ledelse, hjemsted m.v.), kapitalgrundlag, vedtægter eller den indsendte dokumentation.

Hvis Erhvervsstyrelsen bliver bekendt med, at der er foretaget en uretmæssig registrering i et selskab, og forholdet ikke kan berigtiges, kan styrelsen anmode skifteretten om at opløse selskabet. Det samme gælder, hvis forholdet ikke berigtiges inden for en fastsat frist.

Hvis Erhvervsstyrelsen konstaterer, at der er foretaget en uretmæssig registrering, har styrelsen ligeledes mulighed for spærre for, at den pågældende anmelder fremadrettet kan foretage straksregistrering i styrelsens selvbetjeningsløsning, ligesom styrelsen kan anmelde forholdet til politiet.

Erhvervsstyrelsen er ved at etablere og implementere et nyt datadrevet tilsyn med henblik på at styrke kontrol- og tilsynsindsatsen.

Som led heri har Erhvervsstyrelsen etableret en machine learning-dataplatform. Platformen muliggør avancerede dataanalyser af netværk omkring danske virksomheder baseret på CVR-data, og gør det dermed muligt hurtigere at opdage sammenhænge mellem enkeltpersoner, adresser og mulige svigkomplekser.

Det betyder, at Erhvervsstyrelsen løbende får bedre muligheder for at kontrollere registreringer i registreringsøjeblikket og dermed mulighed for allerede på dette tidspunkt at afvise en registrering. Samtidig øges træfsikkerheden i relation til udsøgning af sager til efterfølgende, manuel kontrol betydeligt.

Helt konkret har Erhvervsstyrelsen udviklet og trænet en række datamodeller og idriftsat kontroller, der har medført en markant stigning i antallet af sager til manuel behandling. Styrelsen vil i de kommende år udvikle, træne og implementere flere modeller og således udvide de datadrevne kontroller.