Medarbejderinvesteringsselskab (MS)

Et medarbejderinvesteringsselskab er en virksomhedsform, hvorigennem medarbejdere kan investere en del af deres løn til gavn for den virksomhed, som de er ansat i.

 • Opdateret 2. september 2022

Overordnede krav til et MS

 • MS’et skal bestå af to typer deltagere, der hæfter forskelligt:
  • En virksomhedsdeltager (stiftet og ejet af virksomheden), der hæfter ubegrænset
  • Medarbejderdeltagerne, der alene hæfter begrænset. (Hæftelsen begrænser sig til den del af deres løn, som de har valgt at indskyde i medarbejderinvesteringsselskabet.)
 • Der kan indskydes op til 7,5 % af den årlige kontante løn (eksklusive arbejdsmarkedsbidrag), dog maksimalt 30.000 kr. årligt. Der betales ikke indkomstskat af indskuddet, men alene arbejdsmarkedsbidrag. Den enkelte medarbejderdeltager vil dog blive beskattet, hvis der senere udbetales midler.
 • Medarbejderinvesteringsselskabet skal ledes af en bestyrelse bestående af et lige antal medlemmer, hvoraf halvdelen vælges af virksomhedsdeltageren og den anden halvdel vælges af medarbejderdeltagerne, medmindre andet fremgår af medarbejderinvesteringsselskabets vedtægt.
 • Et medarbejderinvesteringsselskab skal aflægge årsrapport, som skal være revideret (der er ikke mulighed for fravalg af revision).
 • Medarbejderdeltagerne skal indkaldes til et årligt deltagermøde, hvor de bl.a. godkender årsrapport og vælger (godkendt) revisor.

Medarbejderinvesteringsselskabet (MS) er en ny selskabsform, som er karakteriseret ved, at dets formål er tæt knyttet til en konkret virksomhed.

Medarbejdere i virksomheden, der ønsker at være deltagere i selskabet, bidrager løbende med en del af deres kontante løn til medarbejderinvesteringsselskabet, som kan anvende midlerne til gavn for virksomheden.

Der er tale om risikovillig kapital, da muligheden for at oprette et medarbejderinvesteringsselskab skal ses i forhold til risikoen for tab af arbejdspladser grundet manglende mulighed for anden finansiering.

Medarbejderinvesteringsselskaber blev oprettet som en forsøgsordning i 2014 og gjort varig i 2018.

Alle virksomheder, som har en eller flere ansatte, kan som udgangspunkt oprette et medarbejderinvesteringsselskab, men i praksis vil selskabsformen formentlig kun give mening for virksomheder, som har et større antal medarbejdere.

Der skal dog være tale om nødvendig finansiering til gavn for modernisering eller udvikling af den virksomhed, som medarbejderinvesteringsselskabet skal virke til gavn,

Aftalen om etablering af et medarbejderinvesteringsselskab afhænger af de ansættelsesretlige forhold.

Overordnet kræver etableringen af et medarbejderinvesteringsselskab, at virksomheden indgår aftale med medarbejderne om indskud af lønmidler. Er virksomheden omfattet af en overenskomst, skal aftalen godkendes af lønmodtagerorganisationen.

Medarbejdernes interesse for at oprette selskabet vises via anonym afstemning.

I forbindelse med oprettelsen af et medarbejderinvesteringsselskab skal der udarbejdes en vedtægt, der skal regulere selskabets forhold, herunder varetagelsen af medarbejderdeltagernes interesser.

Den enkelte medarbejder skal investere en del af sin løn for at være medarbejderdeltager i et medarbejderinvesteringsselskab. Det er ikke et krav, at alle medarbejdere skal deltage i et medarbejderinvesteringsselskab, men medarbejderne skal have mulighed for at deltage.

Midlerne skal investeres i, ydes som lån eller stilles som sikkerhed for virksomheden, leverandører, aftagere, eller i andre tiltag af betydning for modernisering eller udvikling af virksomheden.

Medarbejderdeltagernes indskud kan foretages i en periode på op til 5 år og skal efterfølgende være bundet i medarbejderinvesteringsselskabet i mindst 3 år.

Medarbejderdeltagerne skal have lønmidlerne udbetalt efter bindingsperiodens udløb med tillæg eller fradrag af afkastet af investeringen.

Opgørelsesmetoden for investeringernes afkast skal nærmere fastlægges i medarbejderinvesteringsselskabets vedtægt. Den enkelte medarbejderdeltager skal have sin forholdsmæssige andel af resultatet udbetalt.

Der kan ikke ske udbetaling af midler før bindingsperiodens udløb, medmindre der er tale om en medarbejderdeltagers pensionering eller død eller hvis det udtrykkeligt fremgår af vedtægten, at udbetaling kan ske ved andet ophør af ansættelsesforholdet.

Du skal vedhæfte følgende dokumenter:

 • Vedtægt
 • Dokumentation for beslutning om etablering af medarbejderinvesteringsselskabet
 • Lønmodtagerorganisationens godkendelse af aftalen om etablering af MS’et
 • Dokumentation for resultatet af afstemningen blandt medarbejderne.

Et MS skal ikke registrere reelle ejere.

Det er ikke muligt at registrere stiftelsen af et medarbejderinvesteringsselskab online via Erhvervsstyrelsens digitale selvbetjeningssystemer.

Det er ikke forbundet med gebyrer, at registrere eller foretage ændringer i medarbejderinvesteringsselskaber .

Virk selvbetjening

Selskabsblanketten: Du kan ikke indberette digitalt, men skal anmelde stiftelse af medarbejderinvesteringsselskabet til

[email protected]

Tilsyn og kontrol

Erhvervsstyrelsen fører tilsyn med medarbejderinvesteringsselskaber. Tilsynet indebærer en kontrol af, om medarbejderinvesteringsselskabets ledelse varetager sine opgaver i overensstemmelse med selskabets vedtægt og gældende lovgivning.