Hvem skal bogføre, og hvem skal bogføre digitalt?

Bogføringsloven af 24. maj 2022 pålægger virksomheder at bogføre. Få overblik over, hvem der er forpligtet til at bogføre, og hvem der er omfattet af kravet om digital bogføring. 

  • Opdateret 2. juni 2023

Bogføringsloven regulerer de grundlæggende pligter og krav til din virksomheds eller forenings bogføring og opbevaring af regnskabsmateriale. Loven er derfor relevant for alle virksomheder, der er etableret i eller udøver aktivitet i Danmark. Også for visse typer af foreninger vil loven være relevant.  

Endelig regulerer bogføringsloven de grundlæggende krav til digital bogføring. Disse krav skaber grundlaget for, at din virksomhed eller forening opbevarer registreringer og bilag korrekt og sikkert, og at I får glæde af de mange fordele en øget automatisering af jeres bogføring medfører.

Alle erhvervsdrivende virksomheder i Danmark uanset ejer- eller hæftelsesforhold er omfattet af bogføringspligten. Derudover er danske filialer eller faste driftssteder af udenlandske virksomheder også omfattet. 

Hvornår har foreninger bogføringspligt?

Foreninger, der udelukkende har et socialt, kulturelt, politisk eller humanitært formål og ikke tjener pengene hertil ved erhvervsdrift, er ikke bogføringspligtige. 

Hvis en forening derimod har erhvervsdrift - det kan fx være udlejning af lokaler eller cafeteriadrift – er den bogføringspligtig.

Enkeltstående erhvervsaktiviteter, fx afholdelse af et loppemarked, medfører ikke, at en forening anses for erhvervsdrivende.

Andelsboligforeninger anses for at være erhvervsdrivende og er dermed bogføringspligtige. 

Hvornår har ikke-erhvervsdrivende bogføringspligt?

Virksomheder, organisationer mv. der ikke er erhvervsdrivende vil være omfattet af bogføringspligten, hvis de er afgifts- eller skattepligtige til Danmark.

Endelig kan virksomheder mv. være omfattet, hvis de modtager offentlige tilskud. 

Hvis din virksomhed er regnskabspligtig efter årsregnskabsloven, skal I bogføre digitalt.

Det samme gælder andre virksomheder, foreninger m.v., hvis jeres nettoomsætning fra erhvervsdrift i to år overstiger 300.000 kr.

Endelig er også bogholdere og andre, der udfører bogføring for andre virksomheder, omfattet af reglerne.

Bogføringsvirksomheder er underlagt de samme krav som bogføringspligtige virksomheder, der ifølge bogføringsloven skal bogføre digitalt. Derfor skal du bogføre i et digitalt bogføringssystem, der opfylder kravene efter bogføringsloven - også når du bogfører for andre virksomheder.  

Det giver de virksomheder, du bogfører for, en sikkerhed for, at kravene til digital bogføring er opfyldt. 

Krav til digital bogføring vil i første omgang kun omfatte regnskabspligtige virksomheder. Bogføringslovens krav til digital bogføring sættes forventeligt i kraft for regnskabsåret, der begynder efter den 1. juli 2024.  For personligt ejede virksomheder forventes krav til digital bogføring tidligst indført fra 2026. 

Erhvervsstyrelsen fører også kontrol med, om bogføringsloven overholdes.

Erhvervsstyrelsens vejledning

OBS! Vejledning til reglerne om bogføring opdateres løbende. Du kan tilmelde dig som modtager af notifikationer til denne vejledning.

Kontakt os