Administrative konsekvensvurderinger

Alle ressortmyndigheder skal sende deres forslag til ny regulering i præhøring hos Erhvervsstyrelsens Område for Bedre Regulering mhp. en vurdering af reguleringens administrative konsekvenser Læs her, hvad kravene indebærer.

  • Opdateret 18. december 2023

Når eksisterende regler ændres, eller når nye regler indføres, medfører det nogle gange administrative konsekvenser for virksomhederne. De administrative konsekvenser kan være både positive og negative, afhængigt af om krav til virksomhederne fjernes, lempes, skærpes eller indføres.

De administrative konsekvenser af nye erhvervsrettede love og bekendtgørelser skal derfor vurderes for at forebygge unødvendige byrder for virksomhederne.

Hvis et lovforslag eller en bekendtgørelse medfører væsentlige administrative byrder (over 4 mio. kr.) skal det forelægges regeringens Økonomiudvalg.

Oplysningsskema

Du kan bruge skemaet, når du sender dit lovforslag eller bekendtgørelsesudkast i høring hos Erhvervsstyrelsens Område for Bedre Regulering. Oplysningerne fra skemaet bruger vi til at vurdere, om nye regler medfører administrative byrder eller lettelser for erhvervslivet.

Send oplysningsskema

Det udfyldte oplysningsskema samt øvrigt høringsmateriale sendes til [email protected] 6 uger inden offentlig høring.

Spørgsmål om oplysningsskemaet

Hvis en ny regel vurderes at medføre væsentlige administrative konsekvenser for virksomhederne, dvs. over 4 mio. kr. årligt, foretages en måling af de administrative byrder eller lettelser. Målingen baseres på AMVAB-metoden og indeholder interviews med berørte virksomheder.

Hvad er AMVAB?

AMVAB er en metode, der bruges til at måle de administrative konsekvenser for virksomhederne, der er forbundet med at skulle efterleve konkrete krav i reguleringen og ændringer hertil.

AMVAB er en forkortelse for Aktivitetsbaseret Måling af Virksomhedernes Administrative Byrder, og er den danske version af den internationalt anerkendte SCM-metode (Standard Cost Model).

AMVAB kan bruges til at identificere byrdefulde krav i lovgivningen. På den måde kan myndighederne få hjælp til, hvor de skal sætte ind for at lette de administrative byrder for virksomhederne.


AMVAB-metoden

Et mindre antal virksomheder, som vurderes at være normalt effektive, er med til at værdifastsætte de administrative konsekvenser ved nye eller ændrede krav i reguleringen.

Interviews med relevante medarbejdere i de berørte virksomheder bruges til at fastsætte konsekvenserne. Der laves grundige interviews med 3-5 virksomheder ved hver måling. I nogle tilfælde bruges ekspertskøn.

Virksomhederne spørges, hvor lang tid de bruger på at opfylde de enkelte lovkrav. Tidsforbruget dækker selve den umiddelbare opfyldelse af lovkravet - som fx kunne være udfyldelsen af et skema. Her indgår også den tid, virksomheden bruger på at fremskaffe oplysningerne og få dem godkendt internt.

Tidsforbruget omregnes herefter til kr. baseret på lønniveauet for den typiske personalekategori, der udfører opgaven.

Antallet af omfattede virksomheder og hvor mange gange årligt de fx skal indsende et skema, bruges til at udregne konsekvenserne for det samlede antal omfattede virksomheder.
Metoden kan ikke med statistisk belæg fastlægge de administrative konsekvenser forbundet med nye eller ændrede krav i reguleringen.

Hvad måler AMVAB?

AMVAB er en metode, der bruges til at måle, de administrative konsekvenser for virksomhederne, der skal efterleve konkrete krav i reguleringen.

  • Erhvervsrelevante regler med administrative konsekvenser for virksomheder.
  • Administrative konsekvenser for alle virksomheder der er omfattet af reglerne.
  • Internationale regler, som er implementeret i danske love og bekendtgørelsen, herunder EU-direktiver.
  • Øvrige initiativer, der medfører ændringer i virksomhedernes administrative aktiviteter uden at reglerne ændres, fx digitale løsninger.

Spørgsmål om AMVAB

Spørgsmål om administrative konsekvensvurderinger