Vejledning om

Stiftelse af en erhvervsdrivende fond

I denne vejledning beskrives kravene til stiftelse af en erhvervsdrivende fond.

 • Version
 • Seneste opdatering 1. december 2015

Virk selvbetjening

1
Kapitel
Indledning

Det er vigtigt at være opmærksom på, at denne vejledning alene beskriver forholdene for erhvervsdrivende fonde omfattet af lov om erhvervsdrivende fonde.

Erhvervsstyrelsen skal gøre opmærksom på, at det i tvivlstilfælde er styrelsen, der afgør, om en fond er omfattet af lov om erhvervsdrivende fonde.

Er fonden en ikke-erhvervsdrivende fonde, skal fonden anmeldes til Civilstyrelsen. 

En erhvervsdrivende fonde kan i visse tilfælde undtages fra lov om erhvervsdrivende fonde, hvilket primært gør sig gælden for fonde med offentlig interesse, som oprettes ved lov eller i henhold til lov, samt fonde underlaget andet offentligt tilsyn og økonomisk kontrol efter andre regler end erhvervsfondslovens.

Styrelsen skal gøre opmærksom på, at der ved en erhvervsdrivende fond forstås en juridisk person, som besidder en formue, der er uigenkaldeligt udskilt fra stifterens formue til varetagelse af et eller flere i vedtægten bestemte formål, som skal kunne efterleves i en længere årrække, hvor rådighedsbeføjelserne over fonden tilkommer en i forhold til stifter selvstændig ledelse, hvor der udøves erhvervsaktivitet, jf. lovens § 2, stk. 1 og 2, og hvor ingen fysisk eller juridisk person uden for fonden har ejendomsretten til fondens formue.

2
Kapitel
Stiftelse

Stiftelse af en erhvervsdrivende fond kræver en minimumskapital på 300.000 kr.* og en dateret vedtægt med angivelse af bl.a. fondens formål og anvendelse af overskud (uddelingsformålet).**

*) Se mere i styrelsens vejledning om grundkapital og kapitalforhøjelse i erhvervsdrivende fonde. **) For mere om kravene til vedtægten se styrelsens udkast til vedtægt for en erhvervsdrivende fond - med kommentarer.

Beslutningen om at stifte en fond træffes som udgangspunkt på det tidspunkt, hvor fondens vedtægt er dateret, og fondens formue er uigenkaldeligt udskilt fra stifters formue.

Erhvervsfondsloven giver dog mulighed for, at en stiftelse af en erhvervsdrivende fond, der sker ved indskud af kontanter, først har retsvirkning op til 12 måneder efter vedtægtens datering. Endvidere giver loven mulighed for, at en stiftelse, hvor fonden overtager andre værdier end kontanter, tillægges retsvirkning på et tidspunkt frem til fondens registrering eller anmeldelse til registrering (maks. 2 ugers anmeldelsesfrist).  

Endelig er det muligt regnskabsmæssigt at stifte en erhvervsdrivende fond med virkning tilbage i tid, hvis der indskydes en bestående virksomhed eller en bestemmende ejerandel, tillægges virkning i regnskabsmæssig henseende tilbage til første dag i regnskabsåret for den virksomhed, der indskydes, eller som ejerandelen vedrører. 

2.1. Stiftere

En erhvervsdrivende fond kan stiftes af såvel fysiske personer som juridiske personer. Stiftelsen kan ske ved gavebrev eller ved testamente. Der er ikke krav om et egentligt stiftelsesdokument ved oprettelsen af en erhvervsdrivende fond.

En erhvervsdrivende fond kan stiftes af én eller flere stiftere. 

Der findes i erhvervsfondslovens § 26 forskellige krav til stiftere af erhvervsdrivende fonde, hvad enten der er tale om fysiske personer eller juridiske personer, herunder offentlige myndigheder: 

 • Stiftere må ikke være under rekonstruktionsbehandling eller konkurs
 • Er stifter en fysisk person, skal stifter være myndig og ikke under værgemål eller samværgemål
 • Er stifter en juridisk person skal stifter være beføjet til at erhverve rettigheder, indgå forpligtelser og være part i retssager.

I praksis betyder sidste punkt, at et selskab, der ønsker at stifte en fond, skal være registreret i Erhvervsstyrelsens register, førend stiftelse af fonden kan besluttes. Aktie- og anpartsselskaber under stiftelse kan derfor ikke stifte en erhvervsdrivende fond.

Rækken af juridiske personer, der kan være stiftere af fonde, omfatter bl.a. kommuner, regioner, interessentskaber, kommanditselskaber, anpartsselskaber, aktieselskaber, foreninger og andre erhvervsdrivende fonde. Personligt drevne virksomheder (enkeltmandsvirksomheder) kan ikke stifte en erhvervsdrivende fond, da en personlig dreven virksomhed ikke har selvstændig retsevne.

Et dødsbo kan også være stifter af en erhvervsdrivende fond. Et solvent dødsbo har således både rets- og handleevne. Det er bobestyreren, der som udgangspunkt påtager sig stifteransvaret, og det er derfor bobestyrerens ansvar, at der er tilstrækkelige midler i boet til at gennemføre stiftelsen af fonden.

Udenlandske personer kan som udgangspunkt også stifte erhvervsdrivende fonde i Danmark. Dog kræves dokumentation for, at den udenlandske person har den fornødne handle- og retsevne. Dette afgøres efter lovgivningen i det land, hvortil personen er knyttet ved domicil eller nationalitet.

2.2. Vedtægten

Erhvervsfondslovens § 27 indeholder kravene til, hvad en vedtægt for en erhvervsdrivende 
fond som minimum skal indeholde.

Mindstekravene til vedtægten er følgende:

 1. navn og eventuelle binavne,
 2. stifter,
 3. formål,
 4. grundkapitalens størrelse, og hvorledes den er indbetalt,
 5. hvorvidt fonden i forbindelse med stiftelsen i øvrigt skal overtage andre værdier end kontanter,
 6. eventuelle særlige rettigheder eller fordele, der er tillagt stiftere eller andre,
 7. antallet af medlemmer af bestyrelsen, og hvorledes de udpeges,
 8. regnskabsår, herunder første regnskabsår,
 9. fra hvilken bestemt dato stiftelsen skal have retsvirkning, hvis retsvirkningen skal indtræde på et andet tidspunkt end datoen for beslutningen om stiftelse af fonden, og
 10. anvendelse af overskud og reserver.

I modsætning til aktie- og anpartsselskaber, skal erhvervsdrivende fonde ved stiftelsen opliste stifterne i vedtægten, hvilket dog kun gælder for erhvervsdrivende fonde stiftet efter den 1. januar 1985.

Erhvervsdrivende fonde skal benytte betegnelsen 'fond' i navnet, men der er ikke eneret til betegnelsen. Erhvervsdrivende fonde har derimod eneret til betegnelserne erhvervsdrivende fond, erhvervsfond eller forkortelsen ERF.

Væsentlige gavegivere og andre væsentlige bidragsydere sidestilles generelt med stiftere. Der er som følge heraf også krav om, at blandt andet væsentlige gavegivere og bidragsydere også skal omtales i vedtægten, og dette gælder, uanset om gaven er ydet i forbindelse med fondens stiftelse eller efterfølgende. Når det skal vurderes, om en gavegiver er væsentlig, er det afgørende, om der er ydet en gave, der må anses for væsentlig i forholdet til fondens samlede økonomi og drift.

Formålet kan udformes i to dele, et erhvervsmæssigt (aktivitetsmæssigt) formål, der beskriver, hvilke aktiviteter fonden skal beskæftige sig med, så fonden kan optjene midler til opfyldelse af formålets anden del uddelingsformålet (overskudsanvendelse). Denne del af formålet præciserer, hvem der kan modtage uddelinger for fonden og øvrige rammer for fondens uddelinger.

Hvis der i vedtægten henviser til bestemmelser i en forretningsorden eller andre dokumenter, skal disse dokumenter vedhæftes vedtægten. Styrelsen skal venligst anmode om, at vedtægten med evt. bilag indsendes i en samlet fil, som kan offentliggøres i forbindelse med stiftelsen. 

Ved fastlæggelsen af fondens formål er det vigtigt at være opmærksom på, at det efterfølgende er vanskeligt at få ændret fondens formål, og at en ændring udover Erhvervsstyrelsens tilladelse som fondsmyndighed også kræver samtykke fra Civilstyrelsen. Det er derfor vigtigt, at stifter er omhyggelig i forbindelse med fastlæggelsen af fondens formål. 

I forhold til udformningen af vedtægten i øvrigt, skal styrelsen henvise til styrelsens vejledning om ledelsen i erhvervsdrivende fonde samt til Anbefalingerne for god Fondsledelse på godfondsledelse.dk, som er udstedt af Komitéen for god Fondsledelse.

2.3. Erhvervsdrift

Det er ikke fondens vedtægt, herunder formålet, der afgør om en fond er erhvervsdrivende. Det er styrelsen, der på baggrund af lovens § 2 og en gennemgang af fondens erhvervsmæssige forhold vurderer, om en fond kan anses for at være erhvervsdrivende. I § 2 opstilles en række objektive grundregler til vurdering af en fonds erhvervsaktivitet. Således anses en fond for erhvervsdrivende, hvis den:

 • overdrager varer eller immaterielle rettigheder, erlægger tjenesteydelser el.lign., for hvilke den normalt modtager vederlag,
 • udøver virksomhed med salg eller udlejning af fast ejendom eller
 • har den i selskabslovens § 7 anførte forbindelse med et aktie- eller anpartsselskab eller med en anden virksomhed. (Fonden har bestemmende indflydelse i en aktie- eller anpartsselskab)

En fond anses dog ikke for erhvervsdrivende, hvis den virksomhed som fonden eller dens datterselskab udøver, må vurderes for at være af begrænset omfang. Styrelsen har udstedt en bekendtgørelse, der fastslår, hvornår en fonds erhvervsdrift er af begrænset omfang – se bekendtgørelse nr. 1448 af 15. december 2014.

Det følger af bekendtgørelsen, at en erhvervsdrivende fonds erhvervsdrift anses for begrænset eller omfatter kun en uvæsentlig del af fondens formue, hvis fonden opfyldet et af nedenstående kriterier:

 • Fondens erhvervsmæssige bruttoindtægter udgør mindre end 250.000 kr.,
 • fondens erhvervsmæssige bruttoindtægter udgør mindre end 10 pct. af fondens samlede årlige indtægter, eller
 • fondens erhvervsmæssige aktiver udgør mindre end 10 pct. af fondens samlede aktiver.

Efter bekendtgørelsens § 2 gælder, at hvis en erhvervsdrivende fond i tre på hinanden følgende regnskabsår ikke har opfyldt ovennævnte kriterier, anses fonden ikke længere for at være en erhvervsdrivende fond omfattet af lov om erhvervsdrivende fonde, jf. lovens § 125. 

3
Kapitel
Registrering af en erhvervsdrivende fond

Udgangspunktet for anmeldelse af stiftelse af erhvervsdrivende fonde er, at anmeldelse til registrering skal ske senest 2 uger efter, beslutningen om stiftelse er truffet. Som beskrevet ovenfor kan en stiftelse af en erhvervsdrivende fond både have regnskabsmæssig virkning efter stiftelsen og i visse tilfælde også med regnskabsmæssigvirkning tilbage i tid.

Registrering af en erhvervsdrivende fond kan ikke ske før grundkapitalen er fuldt indbetalt, og før bestyrelse og revisor er valgt. 

Grundkapitalens indbetaling skal dokumenteres på en af følgende måder:

Indskud af kontanter

 • Udskrift fra selskabets bank, hvoraf det fremgår, at beløbet er indbetalt på en konto, der tilhører fonden under stiftelse. Denne udskrift skal være dateret senest på anmeldelsesdagen.
 • Underskrevet kopi af kontoudtog fra klientkonto fra selskabets advokat eller revisor, hvor grundkapitalen er indsat.
 • Advokat- eller revisorerklæring, hvor det fremgår, at kapitalen er indbetalt på en bankkonto eller en klientkonto tilhørende advokaten eller revisoren.

Indskud af værdier* 

 • Vurderingsberetning, som er udarbejdet af en uafhængig godkendt revisor. Hvis der indskydes en bestående virksomhed i fonden, skal der desuden udarbejdes en åbningsbalance.
 • Der er som udgangspunkt ikke krav om vurderingsberetning ved indskud af aktiver og forpligtelse, som er præsenteret individuelt i et års- eller koncernregnskab for det forudgående regnskabsår eller værdipapirer eller pengemarkedsinstrumenter, der optages til den gennemsnitskurs, hvortil de er blevet handlet på et eller flere regulerede markeder i de 4 uger, der går forud for vedtægtens underskrivelse. I disse tilfælde skal bestyrelsen udarbejde og indsende en erklæring efter LEF § 34, stk. 2, om at de angivne værdier mindst svarer til grundkapitalen.

*) Indskud af værdier dækker i fondslovens forstand både over indskud af en ”gren” af en bestående virksomhed, indskud af hele virksomheden, indskud af en bestemmende kapitalandelspost samt andre værdier end kontanter (apportindskud).

En erhvervsdrivende fond, der ikke er registreret, kan ikke erhverve rettigheder, indgå forpligtelser eller være part i retssager bortset fra søgsmål vedrørende stiftelsen. Desuden skal fonden til sit navn føje ordene ”under stiftelse”. Hvis fonden stiftes fonden med en dato for retsvirkning, der ligger senere end datoen for beslutningen om stiftelse af fonden, kan der ikke frem til retsvirkningsdatoen erhverves rettigheder eller indgås forpligtelser på fondens vegne. For de forpligtelser, der er indgået på fondens vegne efter datoen for beslutningen om stiftelse af fonden, men før registreringen, hæfter de, som har indgået forpligtelsen eller har medansvar herfor, solidarisk. Ved registreringen overtager fonden disse forpligtelser.

En erhvervsdrivende fond anmeldes til registrering hos Erhvervsstyrelsen på Virk.dk.

4
Kapitel
Vedhæft dokumentation

Husk at vedhæft følgende dokumentation:

 • Vedtægten for den erhvervsdrivende fond,
 • dokumentation for, at fonden er erhvervsdrivende, hvilket kan være et regnskab, budget eller lignende, og
 • dokumentation for, at grundkapitalen er indbetalt.