Vejledning om

Grundkapitalen og kapitalforhøjelse i erhvervsdrivende fonde

Beskriver kravene til grundkapitalen i en erhvervsdrivende fond samt reglerne om kapitalforhøjelse.

 • Version
 • Seneste opdatering 1. december 2014

Assets / Icons / General / Paragrapgh Created with Sketch. Lovgrundlag

1
Kapitel
Indledning

I denne vejledning beskrives kravene til grundkapitalen i en erhvervsdrivende fond samt reglerne om kapitalforhøjelse. Reglerne om grundkapitalen og kapitalforhøjelse fremgår af erhvervsfondslovens kapitel 6.

Det følger heraf, at en erhvervsdrivende fond skal have en grundkapital. Fonden kan – efter stiftelsen – disponere over fondens grundkapital i forbindelse med fondens erhvervsmæssige aktiviteter.

Det vil sige, at når en fond er stiftet, skal grundkapitalen som følge heraf ikke stå på en særlig konto adskilt fra fondens øvrige midler. Grundkapitalen indgår naturligt i fondens drift, men skal i årsrapporten vises som en selvstændig regnskabspost under egenkapitalen – benævnt grundkapital.

Grundkapitalens størrelse, og hvorledes den er indbetalt, skal fremgå af fondens vedtægt, jf. LEF § 27, stk. 1, nr. 4. Grundkapitalen skal anføres som et eksakt kronebeløb, og kan f.eks. ikke angives som et interval. Grundkapitalen kan ligeledes ikke angives som de aktiver, f.eks. aktier i bestemt selskab, som fonden har overtaget i forbindelse med stiftelsen af fonden.

2
Kapitel
Grundkapital

En erhvervsdrivende fond skal have en grundkapital på minimum kr. 300.000, jf. LEF § 31. Grundkapitalen skal angives i danske kroner. Det vil sige, at det ikke er muligt at angive grundkapitalen i f.eks. euro.

Grundkapitalen skal være fuldt indbetalt på registreringstidspunktet for den erhvervsdrivende fond, jf. LEF § 29, stk. 1, 2. pkt. 

Indbetalingen af grundkapitalen kan ske ved indskud af:

 • kontanter og/eller
 • andre værdier end kontanter.

Der kan indskydes yderligere midler i fonden udover grundkapitalen, således at der f.eks. indskydes kr. 1.000.000, hvoraf alene kr. 300.000 udgør fondens grundkapital. Til forskel fra kapitalselskaber vil man dog ikke tale om at grundkapitalen er indskudt til overkurs, og det registreres således ikke hos fondsmyndigheden, hvilke midler, der er indskudt udover den vedtægtsbestemte grundkapital. 

2.1. Indskud af grundkapitalen i kontanter

Hvis indskud af grundkapitalen består i kontanter, skal der – i forbindelse med anmeldelse – indsendes dokumentation for, at grundkapitalen er indbetalt.  

I henhold til Erhvervsstyrelsens administrative praksis kan dokumentationskravet for kontant indbetaling opfyldes ved:

 • indsendelse af et bankbilag, der viser, at kapitalen er indsat på en konto tilhørende fonden under stiftelse,
 • et klientkontoudtog, hvoraf det fremgår, at kapitalen er bogført i en advokats bogholderi på fonden under stiftelse,
 • en advokaterklæring om, at kapitalen er indbetalt på klientkontoen, eller
 • en revisorerklæring om, at der foreligger en kontant kassebeholdning i fonden under stiftelse.

Indbetalingen skal selvfølgelig være reel.

Det skal bemærkes, at erhvervsfondsloven ikke nævner, hvorvidt der gælder nogen begrænsninger i perioden fra indbetalingen finder sted og frem til anmeldelsen og registreringen af fonden, herunder om fondens midler skal stå på en spærret konto eller lignende, indtil registreringen har fundet sted. Det er derfor Erhvervsstyrelsens administrative praksis, at der ikke gælder nogen begrænsning i dette tidsrum.

2.2. Indskud af grundkapitalen i andre værdier

Skal indbetalingen af grundkapital ske helt eller delvist i andre værdier end kontanter, skal indskuddet have en økonomisk værdi, og indskuddet kan ikke bestå i pligten til at udføre et arbejde eller levere en tjenesteydelse, jf. LEF § 32, stk. 1.

Fordringer på stiftere eller væsentlige gavegivere kan ikke indskydes eller overtages, og dette gælder uanset om fordringerne er sikret ved pant eller på anden måde. Dette skal sikre en sikker og effektiv indbetaling af grundkapitalen, og imødegår den misbrugsrisiko, der er forbundet med disse fordringer. 

Hvis en erhvervsdrivende fond skal overtage andre værdier end kontanter i forbindelse med stiftelsen, skal der redegøres for de omstændigheder, der er af betydning for bedømmelsen af indskuddet eller overtagelsen.  

Redegørelsen skal indeholde:

 • en beskrivelse af de enkelte indskudte eller overtagne aktiver, og
 • navn samt bopæl på de personer, der er omfattet af den pågældende aftale.

Der er som udgangspunkt krav om udarbejdelse af en vurderingsberetning, hvis en erhvervsdrivende fond stiftes ved indskud af andre værdier end kontanter, jf. LEF § 33. 

Vurderingsberetningen skal indeholde:

 • en beskrivelse af hvert indskud,
 • oplysning om den anvendte fremgangsmåde ved vurderingen, og
 • erklæring om, at den ansatte økonomiske værdi mindst svarer til grundkapitalen.

Overtager fonden i forbindelse med stiftelsen en bestående virksomhed, skal vurderingsberetningen indeholde en åbningsbalance. 

Revisorerklæringen skal være med høj grad af sikkerhed, hvilket vil sige, at revisor skal som følge heraf positivt erklære sig om det konkrette forhold. Det er således ikke tilstrækkeligt, at revisor anfører en negativ konklusion, hvor revisor bemærker, at den pågældende i forbindelse med sit arbejde ikke er stødt på forhold, der afkræfter det undersøgte.

Vurderingen må ikke være foretaget mere end fire uger før beslutningen om indskuddet, jf. LEF § 33, stk. 3. 

2.3. Særregler i LEF ved indskud af visse aktiver

Kravet om vurderingsberetning gælder ikke, jf. LEF § 34, såfremt der er tale om:

 • aktiver og forpligtelser, som er præsenteret individuelt i et års- eller koncernregnskab for det forudgående regnskabsår, eller
 • værdipapirer eller pengemarkedsinstrumenter, der optages til den gennemsnitskurs, hvortil de er blevet handlet på et eller flere regulerede markeder i de 4 uger.

Det er bestyrelsen, der er ansvarlig for, at ovennævnte indskud ikke er til skade for fonden, eller dens kreditorer, og bestyrelsen skal udarbejde en erklæring, jf. LEF § 34, stk. 2, der indeholder:

 • en beskrivelse af aktivet, og dets værdi,
 • oplysning om den anvendte fremgangsmåde ved vurderingen,
 • en udtalelse om, at de angivne værdier mindst svarer til grundkapitalen, og
 • en udtalelse om, at der ikke er opstået nye omstændigheder, der har betydning for den oprindelige vurdering.

Bestyrelsen skal indsende ovennævnte erklæring til Erhvervsstyrelsen samtidig med registreringen eller anmeldelsen til registrering af fondens stiftelse, jf. LEF § 34, stk. 3. 

2.4. Forsvarlig og tilstrækkelig kapitalgrundlag

Det er vigtigt, at fondens kapitalgrundlag er tilstrækkeligt og forsvarligt i forhold til den aktivitet, som fonden skal udøve. Den fornødne kapital i en erhvervsdrivende fond vil således efter stiftelsen, som alt overvejende hovedregel, skulle tilvejebringes ved fondens egen indtjening bortset fra, hvad fonden måtte modtage som arv og gave.

En grundkapital på kr. 300.000 kan således som følge af fondens aktiviteter m.v. vise sig ikke at være tilstrækkelig, selvom erhvervsfondsloven som udgangspunkt alene stiller dette minimumskrav til størrelsen af en erhvervsdrivende fonds grundkapital.

I en erhvervsdrivende fond har bestyrelsen derfor et særligt ansvar til at være opmærksom på fondens kapital i forhold til fondens aktiviteter m.v. Bestyrelsen har en almindelig forpligtelse til løbende at overveje, hvorvidt fonden har det fornødne kapitalgrundlag. I modsat fald vil bestyrelsesmedlemmerne kunne gøres erstatningsansvarlige.

3
Kapitel
Kapitalforhøjelse

Grundkapitalen i en erhvervsdrivende fond kan forhøjes, jf. LEF § 35, ved bestyrelsens beslutning ved:

 • overførsel af reserver eller overskud ifølge fondens senest reviderede årsrapport,
 • overførsel af overskud eller frie reserver, der er opstået eller blevet frigjort efter den periode, der senest er aflagt årsregnskab for, medmindre beløbet er uddelt, forbrugt eller bundet, eller
 • arv, gave eller lignende bidrag, som fonden har modtaget til forhøjelse af grundkapitalen.

I forbindelse med en kapitalforhøjelse kan bestyrelsen foretage de nødvendige ændringer af vedtægten uden fondsmyndighedens samtykke, jf. LEF § 35, stk. 2.

Ved kapitalforhøjelser, hvor indbetaling sker i andre værdier end kontanter, finder reglerne i LEF §§ 32-34 om indskud af grundkapital i andre værdier end kontanter tilsvarende anvendelse, jf. LEF § 35, stk. 3. For nærmere herom se afsnit 2.2. 

I forbindelse med anmeldelsen af kapitalforhøjelsen til Erhvervsstyrelsen skal følgende dokumenter indsendes sammen med anmeldelsesblanketten, jf. anmeldelsesbekendtgørelsens 52, stk. 2:

 • bestyrelsesbeslutning om kapitalforhøjelsen,
 • opdaterede daterede vedtægter, og
 • vurderingsberetning (såfremt indbetalingen sker i andre værdier end kontanter).

En kapitalforhøjelse skal anmeldes til Erhvervsstyrelsen senest to uger efter kapitalforhøjelsen er vedtaget, jf. anmeldelsesbekendtgørelsens § 52, stk. 1. Anmeldelsen kan dog ikke ske, før hele indbetalingen har fundet sted.

Det skal bemærkes, at en erhvervsdrivende fond godt kan tilføres midler, f.eks. hvis der ske overførsel af midler ved arv eller gave, uden at der er tale om en kapitalforhøjelse i erhvervsfondslovens forstand, såfremt disse ikke skal tillægges grundkapitalen. I sådanne tilfælde skal der ikke ske anmeldelse til Erhvervsstyrelsen.