Vejledning om

Kompensationsberettigede faste omkostninger

Du kan i denne vejledning orientere dig om, hvilke faste omkostninger, der anses som kompensationsberettigede under ordningen kompensation for faste omkostninger. 

 • Version Version 2.0
 • Seneste opdatering 18. august 2022

1
Kapitel
Introduktion

Denne vejledning beskriver faste omkostninger, der som udgangspunkt anses for kompensationsberettigede under ordningen kompensation for faste omkostninger. Vejledningen finder anvendelse ved både ansøgning om og slutafregning for kompensation.

Bemærk, at listen ikke finder anvendelse ved kompensation for faste, stedbundne omkostninger ("Light"-ordningen), der har en begrænset liste over faste omkostninger.

Faste omkostninger er ikke et fast begreb. Derfor har der siden starten af ordningen i april 2020 været en tæt dialog med ansøgere og erhvervsorganisationer, herunder ikke mindst Foreningen af Statsautoriserede Revisorer (FSR), om at afgrænse kompensationsberettigede faste omkostninger.

Listen omfatter derfor visse omkostninger, der som udgangspunkt ikke blev godkendt i starten af ansøgningsperioden, men som nu anses for kompensationsberettigede. Det drejer sig primært om faste aftaler med et andet CVR-nummer om bogføring, revisionsbistand og management fee, arbejdsskadeforsikring samt visse tilfælde af nødvendig vedligeholdelse. 

En omkostning anses for en fast omkostning, hvis:

 • Den er uafhængig af virksomhedens salg, produktion og distribution
 • Den skal afholdes, selv om virksomheden ikke har omsætning i en periode
 • Den er anvendt og afholdt i Danmark
 • Den relaterer sig til din virksomheds aktiviteter og ikke til dine medarbejdere personligt
 • Den kan ikke med rimelighed afværges
 • Den beror på en fast aftale med en uopsigelighedsperiode på mindst 3 måneder, medmindre der er tale om en driftsnødvendig omkostning. Aftalen skal være indgået senest den gældende skæringsdato. Læs mere om skæringsdatoer i kapitel 1.1
 • Den er dokumenteret i fornødent omfang
 • Den ikke godtgøres på anden vis, herunder ved forsikring, offentlige tilskud, andre kompensationsordninger, huslejenedsættelser m.v.

Der henvises undervejs til tidligere og gældende bekendtgørelser. Bekendtgørelserne er løbende opdateret i henhold til nye restriktioner mv., men definitionen af faste omkostninger er ikke ændret.

1.1. Særligt om skæringsdato for indgåelse af en fast aftale

En omkostning anses for en fast omkostning, hvis den bl.a. beror på en fast aftale med en uopsigelighedsperiode på mindst 3 måneder, medmindre der er tale om en driftsnødvendig omkostning.

Der er tre skæringsdatoer for, hvornår en fast aftale senest skal være indgået for, at omkostningen kan medtages som en fast omkostning. De tre skæringsdatoer er den 9. marts 2020, den 9. december 2020 og den 7. december 2021.

Hvornår skal en aftale være indgået for, at en fast omkostning kan være kompensationsberettiget?

Hvilken skæringsdato der er gældende, afhænger af kompensationsperioden:

 • Den 9. marts 2020 gælder for kompensationsperioderne fra den 9. marts 2020 og frem
 • Den 9. december 2020 gælder for kompensationsperioderne fra den 1. november 2020 og frem
 • Den 7. december 2021 gælder for kompensationsperioderne den 1. december 2021 og frem

2
Kapitel
Husleje

2.1. Husleje

Fast husleje til erhverv i Danmark kan medtages som en fast omkostning, såfremt virksomheden kan fremvise en skriftlig aftale/kontrakt indgået senest den gældende skæringsdato.

Stoleleje i frisørsalon eller lignende kan medtages som en fast omkostning, hvis virksomheden er frisør, og aftalen er indgået senest den gældende skæringsdato. Virksomheder, der betaler omsætningsafhængig husleje, kan medtage den faste del/minimumsprisen af huslejen, hvis dette er angivet i kontrakten

Aconto omsætningsbaseret husleje kan ikke medtages som en fast omkostning, jf. BEK nr. 574 af 05/05/2020 § 2.

Eksempler på dokumentation:

 • Kontrakt
 • Faktura, opkrævning
 • Lejereguleringsbrev

2.2. Leje af jord og grund

Fast leje af jord og grund til erhverv i Danmark kan medtages som en fast omkostning, fx leje af grund til forlystelsespark eller leje af jord til landbrug. Dette gælder fx også grundafgift. Lejeaftalen skal være indgået senest den gældende skæringsdato.

Eksempler på dokumentation:

 • Kontrakt
 • Faktura, opkrævning
 • Lejereguleringsbrev

2.3. Leje af lager

Fast leje af lager til erhvervsformål i Danmark medtages som en fast omkostning, fx opmagasineringsplads. Lejeaftalen skal være indgået senest den gældende skæringsdato

Eksempler på dokumentation:

 • Kontrakt

2.4. Forpagtningsafgift

Faste omkostninger til forpagtningsaftaler. Kontrakten skal være indgået senest den gældende skæringsdato og ikke være afhængig af omsætning.

Eksempler på dokumentation:

 • Kontrakt
 • Faktura, opkrævning
 • Lejereguleringsbrev

2.5. Fællesomkostninger

Faste fællesomkostninger til drift og vedligeholdelse af fællesbygninger kan medtages som en fast omkostning, hvis der er indgået en skriftlig aftale senest den gældende skæringsdato. Det gælder fx fælles-omkostninger i storcentre, ejerlejlighedsforeninger ol.

Eksempler på dokumentation

 • Kontrakt
 • Faktura, opkrævning
 • Lejereguleringsbrev

3
Kapitel
Leje- og leasingomkostninger

3.1. Leje og leasing af transportmidler til erhvervsbrug

Leje- og leasingomkostninger for transportmidler til erhvervsbrug i Danmark kan medtages som en fast omkostning, hvis der er indgået en skriftlig aftale senest den gældende skæringsdato.

Transportmidlerne skal enten være nødvendige arbejdsredskaber til erhvervsbrug, eller der skal være indgået en skriftlig aftale med en uopsigelighedsperiode på mindst tre måneder.

Det gælder både:

 • Månedlige leasingomkostninger.
 • Engangsgebyr ved start af leje- og leasingaftalen, hvis engangsgebyret er periodiseret over hele aftalens løbetid.

Det gælder fx leje og leasing af varevogne, lastbiler, busser og biler til taxakørsel.

Ved splitleasing (deling af privat- og erhvervskørsel) er det kun andelen til erhvervskørsel, der kan medtages som en fast omkostning.

Ved finansiel leasing, hvor det leasede bogføres som et aktiv, godkendes afskrivningen som en fast omkostning, imens leasingomkostningerne ikke godkendes som en fast omkostning.

Omkostninger til køretøjer, der beskattes som fri bil stillet til rådighed for medarbejder, fordi de relaterer sig til medarbejderne personligt og ikke relaterer sig til virksomhedens aktiviteter, anses ikke for faste omkostninger.
 

Eksempler på dokumentation:

 • Kontrakt (leasingaftale)
 • Faktura
 • Erklæring på at køretøjet er til erhvervsbrug

3.2. Leje og leasing af maskiner og arbejdredskaber

Leje og leasing af maskiner og arbejdsredskaber til erhvervsbrug i Danmark kan medtages som en fast omkostning, hvis der er indgået en aftale senest den gældende skæringsdato med en uopsigelighedsperiode på mindst tre måneder, eller der er tale om driftsnødvendige arbejdsredskaber, fx leje af opvaskemaskine, produktionsmaskiner, kopimaskine, kaffemaskine, rygekabine, træningsmaskiner, maskiner til landbrug, computere og diverse arbejdsredskaber.

Eksempler på dokumentation:

 • Kontrakt (leasingaftale)
 • Faktura
 • Begrundelse ved driftsnødvendige arbejdsredskaber

3.3. Leje af arbejdstøj

Leje og leasing af arbejdstøj til erhvervsbrug i Danmark kan medtages som en fast omkostning, hvis der er indgået en skriftlig aftale senest den gældende skæringsdato med en uopsigelighedsperiode på mindst tre måneder, og der er tale om fast gebyr uafhængig af omsætning. Ved forbrugsafhængig leje af arbejdstøj, kan der medtages en fast del - et minimumsgebyr – såfremt det fremgår af den skriftlige aftale.  

Eksempler på dokumentation:

 • Kontrakt

3.4. Lagerleje og leje af køle- og fryserum

Fast leje af lager kan medtages som en fast omkostning, såfremt lejeaftalen er indgået senest den gældende skæringsdato.

Eksempler på dokumentation:

 • Kontrakt

3.5. Pladsleje

Faste omkostninger til pladsleje og parkeringslicens til erhverv i Danmark kan medtages som en fast omkostning, hvis der er tale om driftsnødvendig anvendelse eller en fast aftale indgået senest den gældende skæringsdato med en uopsigelighedsperiode på mindst tre måneder. Fx taxaholdeplads, bådplads til bådudlejning og faste aftaler for parkering.

Variable omkostninger til parkering fx parkeringsbilletter samt omsætningsbaseret pladsleje anses ikke for en fast omkostning.

Eksempel på dokumentation:

 • Fakturaer

Fakturaerne skal vedrøre kompensationsperioden og tre måneder op til kompensationsperioden, så det er tydeligt at der er en fast aftale.

4
Kapitel
Nødvendig vedligeholdelse på materielle anlægsaktiver og lejede/leasede aktiver

Ved nødvendig vedligeholdelse forstås omkostninger, som virksomheden vil skulle afholde, uanset om der er drift eller ej, som ikke er afhængige af omsætning eller produktion, ikke har karakter af nyanskaffelser, og ikke kan udsættes til efter kompensationsperioden ud fra pligten til tabsbegrænsning.

Det kan være omkostninger til materielle anlægsaktiver og lejede eller leasede aktiver, som fx er begrundet i lovmæssige eller sikkerhedsmæssige krav, funderet i en fast kontrakt, der er uopsigelig i kompensationsperioden, som er nødvendige for at aktivet ville kunne fungere, selv om driften lukkes ned, eller som er nødvendige for at udbedre skader som følge af nedbrud, skade, brand eller lignende begivenheder, som er uden for virksomhedens kontrol, og som ikke dækkes af en forsikring. 

4.1. Lovpligtige eftersyn

Eftersyn kan medtages som en fast omkostning, hvis eftersynet afholdes som følge af lovmæssige betingelser, fx brandeftersyn, transportmidler til erhvervsbrug, lægeinstrumenter, maskiner, redskaber, stillads, kølerum, elevator, mv.

Omkostningerne skal periodiseres efter de lovmæssige krav om eftersyn. Hvis der er et lovmæssigt krav om, at biler til taxakørsel skal synes hver sjette måned, skal beløbet således fordeles ud på seks måneder.

Eksempler på dokumentation:

 • Faktura
 • Begrundelse

4.2. Serviceaftaler

Omkostninger til serviceaftaler kan medtages som faste omkostninger, hvis der er indgået en skriftlig aftale inden den gældende skæringsdato, og der er en uopsigelighedsperiode på mindst tre måneder, fx vedligeholdelse af kopimaskine, opvaskemaskine, el og teknikflaskeskift mv. for en restaurant.

Enkeltstående reparationer i forbindelse med faste serviceaftaler kan som udgangspunkt ikke medtages som faste omkostninger med mindre de vurderes til at være nødvendige for at sikre virksomhedens drift, selv om virksomheden ikke har aktivitet i kompensationsperioden.

Eksempler på dokumentation:

 • Kontrakt
 • Faktura
 • Begrundelse

4.3. Dækskifte

Dækskifte til køretøjer til erhvervsbrug kan medtages som en fast omkostning. 

Vedr. biler til erhverv:
Omkostningerne for at få skiftet dæk kan medtages som en fast omkostning, imens prisen for dækkene ikke anses for en fast omkostning. Omkostningerne skal periodiseres således, at hvis dækkene skiftes hver 6. måned, skal prisen for dækskiftet fordeles på de seks måneder.
 

Eksempel på dokumentation:

 • Faktura

4.4. Lovpligtige reparationer og reservedele

Ved nødvendigt vedligehold forstås omkostninger, der afholdes for at leve op til lovmæssige krav, eller som er nødvendige at afholde for at sikre virksomhedens drift, selvom virksomheden ikke har aktivitet i kompensationsperioden.

Efter konkret vurdering kan fx omkostninger som følge af nedbrud, skade, brand eller lignende begivenheder uden for virksomhedens kontrol anses for nødvendigt vedligehold, hvis reparationen er nødvendig for at opretholde virksomhedens drift.

Eksempler på dokumentation:

 • Faktura
 • Begrundelse

4.5. Skadedyrsbekæmpelse

Skadedyrsbekæmpelse, som er foranlediget af alle lovmæssige forpligtelser, kan medtages som en fast omkostning, fx skadedyrsbekæmpelse ifm. fødevarehygiejneforordninger.
 

Eksempel på dokumentation:

 • Faktura

4.6. Kloakservice og skorstensfejning

Nødvendig kloakservice og skorstensfejning kan medtages som en fast omkostning. Dette gælder både eftersyn og nødvendige reparationer.

Eksempel på dokumentation:

 • Faktura

4.7. Udbedring af kritiske skader

Vedligeholdelsesomkostninger ved nedbrud, skade eller brand eller lignende begivenheder uden for virksomhedens kontrol kan medtages som en fast omkostning, hvis omkostningerne ikke dækkes af virksomhedens forsikring. 

Eksempler på dokumenation:

 • Faktura
 • Skema for nødvendig vedligeholdelse

5
Kapitel
El og opvarmning

5.1. Varme

Omkostninger til varme kan medtages som en fast omkostning, fx abonnement, gebyrer, afgifter eller aconto varme betalt over husleje. De faste omkostninger til varme skal periodiseres således, at der kun medtages omkostninger, der er afholdt i kompensationsperioden. 

Omkostninger til varme, der er godtgjort på anden vis, fx gennem momsindberetning samt produktions-afhængigt varmeforbrug anses ikke for en fast omkostning.
 

Eksempel på dokumentation:

 • Faktura

5.2. El

Omkostninger til el kan medtages som en fast omkostning, fx abonnement, gebyrer, afgifter eller aconto el betalt over huslejen. Omkostningerne skal periodiseres således, at der kun medtages omkostninger, der er afholdt i kompensationsperioden.

Produktionsafhængigt elforbrug medtages ikke som en fast omkostning.
 

Eksempel på dokumentation:

 • Faktura

5.3. Gas

Omkostninger til gas kan medtages som en fast omkostning, fx abonnement, gebyrer, eller aconto betalt over huslejen. Omkostningerne skal periodiseres således, at der kun medtages omkostninger, der er afholdt i kompensationsperioden.

Produktionsafhængigt forbrug af gas anses ikke for en fast omkostning.

Eksempel på dokumentation:

 • Faktura

5.4. Brændsel til fyr

Omkostninger til brændsel kan medtages som en fast omkostning, fx abonnement, gebyrer, afgifter eller aconto brændsel betalt over huslejen. Omkostningerne skal periodiseres således, at der kun medtages omkostninger, der er afholdt i kompensationsperioden.

Produktionsafhængigt forbrug af brændsel anses ikke for en fast omkostning.
 

Eksempel på dokumentation:

 • Faktura

5.5. Vandforbrug, vandafledningsafgift og spildevandsafgift

Omkostninger til vand kan medtages som en fast omkostning, fx abonnement, gebyrer, vandafledningsafgift, spildevandsafgift eller aconto vand betalt over huslejen. Omkostningerne skal periodiseres således, at der kun medtages omkostninger, der er afholdt i kompensationsperioden.

Vandforbrug, der er direkte knyttet til produktionen, anses ikke for en fast omkostning.

Eksempel på dokumentation:

 • Faktura

6
Kapitel
Nødvendig, løbende rengøring

6.1. Rengøring

Faste aftaler for rengøring og rengøring ifm. almindelig drift, fx rengøring af lokaler og driftsnødvendige maskiner i Danmark kan medtages som faste omkostninger.

Enkeltstående rengøring og anskaffelser af rengøringsmaterialer såsom indkøb af håndsprit og mundbind som følge af coronavirus/covid-19 anses ikke for faste omkostninger.
 

Eksempler på dokumentation:

 • Aftale
 • Faktura

6.2. Vinduespolering

Faste aftaler om vinduespolering på erhvervsejendomme eller driftsnødvendig vinduespolering kan medtages som en fast omkostning, hvis den ikke med rimelighed kan afværges.

Eksempler på dokumentation:

 • Aftale
 • Faktura

6.3. Dagrenovation

Leje af containere og afhentning af affald, hvis der er tale om en fast aftale eller praksis, fx madaffald, gylle og dagrenovation kan medtages. 

Enkeltstående, ekstraordinær afhentning af affald, fx ifm. renoveringsprojekter eller arrangementer, anses ikke for faste omkostninger. 
 

7
Kapitel
Ejendomsskatter

7.1. Ejendomsskat (grundskyld)

Grundskyld/ejendomsskat, der fremgår af ejendomsskattebilletten, kan medtages som en fast omkostning. 

Grundskylden/ejendomsskatten skal være for ejendomme, der anvendes til virksomhedens erhverv. Ejendommen skal være placeret i Danmark og skal være købt senest den gældende skæringsdato.

Eksempel på dokumentation:

 • Seneste ejendomsskattebillet

7.2. Ejendomsværdiskat

Ejendomsværdiskat er en skat, boligejere betaler til staten af ejendomsværdien. Ejendomsværdiskat, der fremgår af ejendomsskattebilletten, kan medtages som en fast omkostning. Ejendomsværdiskatten skal være for ejendomme, der anvendes til virksomhedens erhverv. Ejendommen skal være placeret i Danmark og skal være købt senest den gældende skæringsdato.

Eksempel på dokumentation:

 • Seneste ejendomsskattebillet

7.3. Indefrossen grundskyld

Indefrossen grundskyld, der fremgår af ejendomsskattebilletten, kan medtages som en fast omkostning. Den indefrosne grundskyld skal være for ejendomme, der anvendes til virksomhedens erhverv. Ejendommen skal være placeret i Danmark og skal være købt senest den gældende skæringsdato.

Eksempel på dokumentation:

 • Seneste ejendomsskattebillet

7.4. Miljøbegyr

Miljøgebyr, der fremgår af ejendomsskattebilletten, kan medtages som en fast omkostning.

Eksempel på dokumentation:

 • Seneste ejendomsskattebillet

8
Kapitel
Licenser på anvendelse af software m.v.

8.1. Bogholderi- og lønadministrationssystemer

Licenser til bogholderi- og lønadministrationssystemer kan medtages som en fast omkostning. 

Oprettelsesgebyr og anskaffelse af bogholderi- og lønadministrationssystem anses ikke for en fast omkostning.
 

Eksempel på dokumentation:

 • Faktura

8.2. Bookingsystemer

Licenser til systemer til holdbooking, lokalebooking, booking af ressourcer mv. kan medtages som en fast omkostning, hvis aftalen er oprettet senest den gældende skæringsdato.

Oprettelsesgebyr og anskaffelse af bookingsystemer anses ikke for en fast omkostning.
 

Eksempler på dokumentation:

 • Kontrakt
 • Faktura

8.3. Kortbetalings- og kassesystemer

Licenser til kortbetalings- og kassesystemer kan medtages som en fast omkostning, fx leje af betalingsterminaler. 

Oprettelsesgebyr og anskaffelse af kortbetalings- og kassesystemer anses ikke for en fast omkostning.

Eksempel på dokumentation:

 • Faktura

8.4. Programmer til print, kopi og dokumentationshåndtering

Licenser til programmer til print, kopi og dokumenthåndtering kan medtages som en fast omkostning, fx licenser til skrift- og billedbehandlingsprogrammer. 

Oprettelsesgebyr og anskaffelse af programmer til print, kopi og dokumenthåndtering anses ikke for en fast omkostning.
 

Eksempel på dokumentation:

 • Faktura

8.5. Vagt-, overvågnings- og alarmsystemer

Licenser til programmer til vagtværn og overvågning, anses for en fast omkostning, hvis aftalen er oprettet senest den gældende skæringsdato.

Oprettelsesgebyr og anskaffelse af vagt-, overvågning- og alarmsystemer anses ikke for en fast omkostning.
 

Eksempler på dokumentation:

 • Kontrakt
 • Faktura

8.6. Programmer til vagtplaner og planlægning

Licenser til programmer til vagtplanlægning kan medtages som en fast omkostning, hvis aftalen er oprettet senest den gældende skæringsdato.

Oprettelsesgebyr og anskaffelse af programmer til vagtplanlægning anses ikke for en fast omkostning
 

Eksempler på dokumentation:

 • Aftale
 • Faktura

8.7. Hostingservices og domæne

Licenser til hosting-services kan medtages som en fast omkostning, fx licenser til hosting-services og domænenavne.

Oprettelsesgebyr og anskaffelse af hosting-services anses ikke for en fast omkostning. 
 

Eksempel på dokumentation:

 • Faktura

8.8. Videotelefoni og online chattjenester

Licenser til brug af video-telefoni og online chattjenester til erhvervsaktiviteter kan medtages som en fast omkostning.

Eksempel på dokumentation:

 • Faktura

8.9. Programmer til webdesign og fotoprogrammer

Licenser til programmer til webdesign og fotoprogrammer til erhvervsaktiviteter kan medtages som en fast omkostning, hvis aftalen er oprettet senest den gældende skæringsdato.

Oprettelsesgebyr og anskaffelse af programmerne anses ikke for en fast omkostning.
 

Eksempel på dokumentation:

 • Aftale
 • Faktura

8.10. Budgetprogrammer

Omkostninger til budgetprogrammer til erhvervsaktiviteter kan medtages som en fast omkostning.

Oprettelsesgebyr og anskaffelse af programmerne anses ikke for en fast omkostning.
 

Eksempler på dokumentation:

 • Faktura

8.11. Online lagerplads

Omkostninger til online lagring og lagerplads kan medtages som fast omkostning.

Oprettelsesgebyr og anskaffelse af programmerne anses ikke for en fast omkostning

Eksempler på dokumentation

 • Kontrakt
 • Aftale

9
Kapitel
Abonnementer (herunder forsikringer)

9.1. Erhvervsforsikring

Virksomhedens erhvervsforsikringer kan medtages som en fast omkostning, fx
•    Arbejdsskadeforsikring
•    Ansvarsforsikring
•    Produktansvarsforsikring
•    Løsøreforsikring
•    Driftstabsforsikring
•    Motorkøretøjsforsikring
•    Transportforsikring
•    Maskinforsikring
•    Cyberforsikring
•    Bygningsforsikring
•    Retshjælpsforsikring
•    Landbrugsforsikring
•    Indlandsforsikring
•    Erhvervsrejseforsikring
•    Ejendoms- og indboforsikring
•    Bestyrelsesansvarsforsikring
•    Indehaverarbejdsskade-forsikring


Lønrelaterede forsikringer anses ikke for faste omkostninger, fx
•    Livsforsikring
•    Sundhedsforsikring 
•    Sygedagpengeforsikring

 

Eksempler på dokumentation:

 • Police
 • Senest betalte præmie

9.2. Kontingenter til erhvervsformål

Kontingenter til erhvervsformål, fx brancheorganisationer, erhvervsorganisationer og -foreninger mv. kan medtages som faste omkostninger.

Eksempel på dokumentation:

 • Faktura

9.3. Telefon

Faste abonnementer på telefoni kan medtages som fast omkostning.

Omkostninger til abonnement og telefoni til fri telefon stillet til rådighed for medarbejdere, samt afbetaling på køb af telefoner anses ikke for faste omkostninger.
 

Eksempel på dokumentation:

 • Faktura

9.4. Internet og bredbånd

Faste abonnementer på internet kan medtages som fast omkostning.

Eksempel på dokumentation:

 • Faktura

9.5. Abonnement på aviser og fagblade

Faste abonnementer på aviser og fagblade kan medtages som faste omkostninger, hvis abonnementet er oprettet senest den gældende skæringsdato.

Enkeltstående køb af ugeblade mv. anses ikke for en fast omkostning.
 

Eksempel på dokumentation:

 • Kontrakt
 • Aftale

9.6. TV-pakker

Faste abonnementer på TV-pakker kan medtages som fast omkostning.

Eksempel på dokumentation:

 • Faktura

9.7. Koda-afgift

Fast Koda-afgift kan medtages som en fast omkostning i virksomhedens åbne periode. 

I perioder, hvor virksomheden har haft forbud mod at holde åbent, godkendes omkostningen ikke, da pengene refunderes fra Koda. Koda-afgiften anses ikke for en fast omkostning, hvis den er afhængig af virksomhedens omsætning, fx til koncerter.
 

Eksempel på dokumentation:

 • Faktura

9.8. Kontanthåndteringsaftale

Fast aftale om afhentning af kontanter kan medtages som en fast omkostning, hvis aftalen er oprettet senest den gældende skæringsdato.

Eksempel på dokumentation:

 • Faktura

10
Kapitel
Øvrige faste omkostninger

Der findes et hjælpeskema på Virk til opgørelse af øvrige faste omkostninger

10.1. Vægtafgift, grøn miljøafgift mf.

Fx vægtafgift, grønne afgifter, partikeludledningstillæg, udligningsafgift, afgifter på spillemaskiner i forbindelse med erhvervsmæssig anvendelse i Danmark kan medtages som faste omkostninger. 

Afgifter til køretøjer, der beskattes som fri bil stillet til rådighed for medarbejder, samt privatanvendelsesafgift, anses ikke for en fast omkostning, fordi de relaterer sig til medarbejderne personligt.
 

Eksempel på dokumentation:

 • Faktura

10.2. Revision

Revision relateret til årsregnskab, skatteregnskab og virksomhedens selvangivelse, momsindberetning kan medtages som en fast omkostning uanset virksomhedens form og regnskabsklasse, fx udvidet gennemgang, review og assistance med regnskabsopstilling. Revision skal periodiseres, fx er revision af årsregnskab en årlig omkostning, der skal periodiseres over hele året.

Honorar for enkeltstående opgaver, der ikke er relateret til lovpligtig revision, fx rådgivning eller revision ifm. salg og køb af aktiviteter, anses ikke for en fast omkostning. 

Eksempler på dokumentation:

 • Faktura
 • Underskrevet aftalebrev for årsregnskab

10.3. Bogføring

Fast bogføring relateret til lovpligtig bogføring, regnskaber og indberetninger, kan medtages som faste omkostninger, fx bogholderi, regnskabsservice, regnskabsassistance og lønassistance samt gødningsregnskab til mink. 

Honorar for enkeltstående opgaver, der ikke er relateret til den faste bogføring, samt rådgivning eller ekstraordinære ydelser ifm. covid-19. anses ikke for en fast omkostning.
 

Eksempler på dokumentation:

 • Faktura

10.4. Certificeringsordninger og kontrolbesøg fra myndigheder

Gebyrer for certificeringsordninger og kontrol fra myndigheder såsom fødevarestyrelsen, landbrugsstyrelsen, lægemiddelstyrelsen mv. kan medtages som faste omkostninger. Omkostningen i forbindelse med kontrolbesøg fra myndigheder skal periodiseres. Hvis der er kontrolbesøg én gang om året, skal beløbet således fordeles ud på hele året.

Eksempel på dokumentation:

 • Faktura

10.5. Autorisationer

Opretholdelse af autorisation medtages som en fast omkostning. Det gælder fx for sundhedspersonale eller håndværkere. 

Nye autorisationer, der er oprettet efter den gældende skæringsdato anses ikke for en fast omkostning.
 

Eksempler på dokumentation:

 • Kontrakt
 • Faktura

10.6. Vagt

Omkostninger til vagtværn og overvågning, kan medtages som faste omkostninger, hvis der er tale om en fast aftale indgået senest den gældende skæringsdato.

Eksempler på dokumentation:

 • Kontrakt
 • Aftale

10.7. Honorarer til bestyrelsesmedlemmer

Fast honorar til bestyrelsesmedlemmer medtages som en fast omkostning, hvis der er en fast aftale indgået senest den gældende skæringsdato med en uopsigelighedsperiode på mindst 3 måneder.

Eksempler på dokumentation:

 • Kontrakt
 • Faktura

10.8. Lønsumsafgift for personale hjemsendt med lønkompensation

Lønsumsafgift kan medtages som en fast omkostning i følgende to tilfælde:

 1. Hvis virksomheden har hjemsendt medarbejdere, og jf. Lønkompensationsordningen fortsat betaler medarbejdernes løn. Virksomhedens løn til de hjemsendte medarbejdere er i denne særlige situation en fast omkostning, og den dertilhørende lønsumsafgift vil også være en fast omkostning, som virksomheden kan søge om kompensation for.
 2. Zoologiske anlæg, der modtager kompensation for den del af deres lønomkostninger, der er nødvendig for at opretholde nødbemandingen, kan modtage kompensation for den dertilhørende lønsumsafgift.

Resterende lønsumsafgift anses ikke for en fast omkostning. 
 

Eksempler på dokumentation:

 • Oversigt over medarbejdere, som har været hjemsendt, med angivelse af perioden for hjemsendelse 
 • Beregning, som viser, hvordan den faste omkostning for lønkompensation fremkommer.
   

10.9. Obligatoriske lægeundersøgelser

Lægeundersøgelser, der er nødvendige for at varetage erhverv, kan medtages som en fast omkostning, fx lægeundersøgelser for piloter.

Eksempel på dokumentation:

 • Faktura

10.10. Sundhedsrådgivningsaftale med dyrlæge

Omkostninger til sundhedsrådgivning kan medtages i forbindelse med, at minkfarme med mindst 20 voksne hundyr eller 100 hvalpe skal tegne en sundhedsrådgivningsaftale med en dyrlæge. Aftalen registreres i VetReg.dk. I kompensationsperioden forventes der 2. sundhedsrådgivningsbesøg, mellem 1. april og 1. september.

Eksempel på dokumentation:

 • Faktura
 • Aftale

10.11. Dyrevelfærdsafgift

Årlig afgift til Miljø- og Fødevareministeriet kan medtages

Eksempel på dokumentation:

 • Faktura

10.12. Management fee

Management fee er en omkostning, der faktureres mellem koncern- eller interesseforbundne virksomheder med hver sit CVR-nummer. De kan vedrøre fx bogholderi, rapporteringer til offentlige myndigheder, rådgivning, aflønning af ledelse, brug af juridiske tjenester, HR-services, markedsføring, adgang til licenser og it-relaterede ydelser samt forsikringer mv. 

En sådan omkostning kan anses for kompensationsberettiget, hvis den er fast, uafhængig af virksomhedens salg, produktion og distribution, nødvendig at afholde selv om der ikke er omsætning i en periode, samt anvendt og afholdt i Danmark.

Der skal dokumenteres med faktura og kontrakt eller aftale, der er indgået senest den gældende skæringsdato med uopsigelighed på minimum 3 måneder, som identificerer parter, ydelse, og leverancetidspunkter. Hvis der ikke er en kontrakt, skal virksomheden som minimum begrunde, at der er tale om en fast tilbagevendende omkostning og vedlægge dokumentation for omkostningen de seneste to år.

En omkostning kan fx anses for en fast omkostning, hvis omkostningen allokeres til virksomheden fra en fælles omkostningsbase for flere virksomheder efter faste parametre, som ikke omfatter omsætning, og som i øvrigt opfylder vilkårene for kompensation for faste omkostninger. I den forbindelse kan såkaldte cost plus aftaler betragtes som faste aftaler, hvis en anden virksomhed afholder omkostninger på vegne af virksomheden, og omkostningerne ikke er afhængige af virksomhedens salg, distribution og produktion.  
 

Eksempler på dokumentation:

 • Skema
 • Aftale
 • Faktura
 • Begrundelse

 

10.13. Markedsføring, marketing, reklamer og annoncer

Kontrakter og/eller aftaler på markedsføring, der ikke kan opsiges inden for tre måneder.  

Eksempler på dokumentation:

 • Kontrakt
 • Aftale

10.14. Sponsorater

Kontrakter og/eller aftaler på sponsorater, der ikke kan opsiges inden for tre måneder.  

Eksempler på dokumentation:

 • Kontrakt
 • Aftale

11
Kapitel
Renteomkostninger og gebyrer

11.1. Renter ved banklån

Renter til erhvervslån i banken, hvor lånet er indgået senest den gældende skæringsdato kan medtages som en fast omkostning.

Renter til privatlån i banken anses ikke for en fast omkostning
 

Eksempel på dokumentation:

 • Kvittering fra bank

11.2. Renter til lån - realkredit

Renter til erhvervslån i banken, hvor lånet er indgået senest den gældende skæringsdato, kan medtages som en fast omkostning.

Renter til privatlån i banken anses ikke for en fast omkostning.
 

Eksempel på dokumentation:

 • Kvittering fra bank

11.3. Bidrag til bank- og realkreditlån

Bidrag til bank- og realkreditlån kan medtages som en fast omkostning.

Bidrag til privatlån i banken anses ikke for en fast omkostning.
 

Eksempel på dokumentation:

 • Kvittering fra bank

11.4. Renter ved låneaftale mellem to virksomhed

Renter på lån mellem to virksomheder, hvor lånet er indgået senest den gældende skæringsdato, kan medtages som en fast omkostning.

Bidrag til privatlån i banken anses ikke for en fast omkostning.
 

Eksempel på dokumentation:

 • Kvittering fra bank

11.5. Gebyr til bank

Gebyrer til bank kan medtages som faste omkostninger. 

Gebyrer for inkasso og for sent betalte regninger mv. anses ikke for faste omkostninger, da de kunne være undgået.
 

Eksempel på dokumentation:

 • Kvittering fra bank

11.6. Renter på kassekredit

Renter på kassekredit, hvor aftalen er indgået senest den gældende skæringsdato, kan medtages som faste omkostninger.

Renter til privat kassekredit anses ikke for en fast omkostning.

Eksempel på dokumentation:

 • Kvittering fra bank

11.7. Renter ved valutalån

Renter på valutalån, hvor lånet er indgået senest den gældende skæringsdato, kan medtages som faste omkostninger.

Renter til private lån anses ikke for en fast omkostning.

Eksempel på dokumentation:

 • Kvittering fra bank

12
Kapitel
Let fordærvelige varer

Under de målrettede ordninger fra 9. juli 2020 kan virksomheder med forbud mod at holde åbent få kompensation for alle varer, der udløber under kompensationsperioden. Der findes et skema på Virk til opgørelse af letfordærvelige varer. 

12.1. Fersk fisk og skaldyr

Fersk fisk, fersk skaldyr, muslinger, østers er eksempler på letfordærvelige varer.

Rejer i lage, kaviar, sild på glas, fisk på konserves, frossen fisk & skaldyr anses ikke for letfordærvelige varer – også selvom varerne er blevet åbnet.
 

Eksempler på dokumentation:

 • Faktura
 • Skema

12.2. Frisk bagværk

Flødekager, brød, rugbrød, fersk dej, herunder fx pizza- og tærtedej, kan medtages som letfordærvelige varer.

Kiks, knækbrød, skærekager og småkager anses ikke for letfordærvelige varer.

Eksempler på dokumentation:

 • Faktura
 • Skema

12.3. Frisk frugt og grønt

Frugt (æbler, pærer, bananer mv.), grønt (kartofler, gulerødder, squash, tomater mv.), friske afskårne krydderurter, salat, citrusfrugter og spiselige blomster kan medtages som letfordærvelige varer. 

Frosne grøntsager, frosne bær, frugtgrød og frugt på dåse anses ikke for letfordærvelige varer.
 

Eksempler på dokumentation:

 • Faktura
 • Skema

12.4. Mejeriprodukter, gær og æg

Gær, æg, mælkeprodukter, yoghurt, crème fraiche, hytteost, andre oste med kort holdbarhed kan medtages som letfordærvelige varer.

Is, langtidsholdbar mælk og smør anses ikke for letfordærvelige varer.
 

Eksempler på dokumentation:

 • Faktura
 • Skema

12.5. Blomster og krydderurter

Afskårne blomster, blomster med kort levetid og krydderurter i potter kan medtages som letfordærvelige varer.

Planter anses som udgangspunkt ikke for letfordærvelige varer. 
 

Eksempler på dokumentation:

 • Faktura
 • Skema

12.6. Kød, der ifølge lovgivning ikke må nedfryses

Kød, der ifølge lovgivning ikke må nedfryses, kan medtages som en fast omkostning.

Pålæg og kød, der egner sig til nedfrysning, kan ikke medtages som letfordærvelige varer.
 

Eksempler på dokumentation:

 • Faktura
 • Skema

13
Kapitel
Nedskrivninger på fersk kød, der nedfryses (kun slagterier)

13.1. Kød, der ikke er egnet til nedfrysning

Kun til slagterier.

Eksempel på dokumentation:

 • Faktura

14
Kapitel
Særfelt: Foder, veterinærmedicin mv. til ildere, chinchilla og mink

14.1. Foder til ildere, chinchilla og mink

Foder, der er specifik til brug for ildere, chinchilla og mink, kan medtages.

Eksempel på dokumentation:

 • Faktura

14.2. Drikkevand til ildere, chinchilla og mink

Drikkevand, der er specifikt til brug for ildere, chinchilla og mink, kan medtages.

Eksempel på dokumentation:

 • Faktura

14.3. Veterinærmedicin inkl. statsafgift til ildere, chinchilla og mink

Medicin ordineret af dyrlægen. Statsafgift til medicinen kan medtages som fast omkostning.

Eksempel på dokumentation:

 • Faktura

14.4. Medicinsk udstyr

Nødvendigt medicinsk udstyr, der er specifikt til brug for ildere, chinchilla og mink, kan medtages

Eksempel på dokumentation:

 • Faktura

14.5. Fodertilskud til ildere, chinchilla og mink

Fodertilskud, der specifikt er til brug for ildere, chinchilla og mink, fx vitatimer og mineraler, kan medtages.

Eksempel på dokumentation:

 • Faktura

15
Kapitel
Særfelt: Nødbemanding til zoologiske haver

15.1. Løn til funktioner, der er direkte knyttet til nødvendig pasning af dyrene

Løn til pasning og fodring af dyrene i forbindelse med nødbemanding kan medtages:

 • Løn til sikring af tekniske anlæg (nødvendig for dyrenes sikkerhed og leveforhold)
 • Løn til koordinering af vagtplaner til dyrepassere, der er en del af nødbemandingen
 • Løn til vedligeholdelse af vegetation som er kritisk for, at dyrenes leveforhold kan opretholdes
 • Hvis virksomheden begrunder, at de har begrænset deres tab og kun medtaget absolut nødvendige timer, kan følgende administrative opgaver godkendes:  
 • Løn til lønudbetaling til det kritiske beredskab 
 • Løn til bogføring, herunder betaling af foderfakturaer

Eksempler på dokumentation:

 • Oversigt som specificerer, hvornår de enkelte medarbejdere har været på arbejde. Hvis nogle medarbejdere er sendt hjem på lønkompensation, skal dette angives. (Hjælpeskema til dokumentation af nødbemanding.)
 • Lønsedler for de medarbejdere, som har været anvendt til nødbemanding i perioden. 
   

16
Kapitel
Særfelt: Foder til dyrehold uden for landbruget

16.1. Foder til husdyrhold uden for landbruget

Bemærk denne omkostningskategori er kun kompensationsberettiget i kompensationsperioder fra 9. december 2020 og frem. 

Ved dyrehold uden for landbruget forstås dyr, der ikke holdes med henblik på produktion af fødevarer, uld, skind eller pels, eller med henblik på andre landbrugsmæssige formål. Dyrene skal udgøre eller indgå i virksomhedens primære aktiviteter. Det gælder eksempelvis:

 • Hundekenneller, hundeopdræt og hundepensioner
 • Dyreinternater, dyrlægepraksisser og dyrehandlere
 • Zoologiske haver (ikke minizoo eller besøgsdyrehold), akvarier og cirkusser
 • Heste (inkl. æsler og zebraer) på rideskoler, på stutterier og hos ridefysioterapeuter

Du skal dokumentere alle følgende tre punker:

 1. Dokumentation for omkostningen til dyrefoder
 2. Dokumentation for, at der er tale om dyrehold uden for landbruget.
 3. Beskrivelse af, hvordan dyreholdet udgør eller indgår i virksomhedens primære aktivitet