Vejledning om

Ledelses-, revisor- og vedtægtsændringer

Denne vejledning omhandler retningslinjer i forbindelse med ledelsesændringer, revisorændringer, samt vedtægtsændringer.

  • Version
  • Seneste opdatering 1. oktober 2016

Lovgrundlag

Virk selvbetjening

1
Kapitel
Ledelsesændringer

Den nye selskabslov giver mulighed for at vælge imellem to forskellige ledelsesstrukturer i aktie- og anpartsselskaber (kapitalselskaber). Et kapitalselskab kan derfor vælge mellem en enstrenget og tostrenget ledelsesmodel.

Den enstrengede model indebærer, at kapitalselskabet ledes af en bestyrelse – der er valgt på generalforsamlingen – der varetager den overordnede og strategiske ledelse af selskabet. I aktieselskaber skal flertallet af bestyrelsen udgøres af personer, der ikke er direktører i selskabet. Bestyrelsen skal ansætte en direktion, der varetager den daglige ledelse af kapitalselskabet. I aktieselskaber må direktøren ikke være formand eller næstformand for bestyrelsen. Direktionen skal følge de retningslinier, som bestyrelsen giver og er ikke berettiget til at træffe beslutning om dispositioner af usædvanlig art eller af stor betydning for selskabet. Til denne slags beslutninger kræves særlig bemyndigelse fra bestyrelsen.  

Den tostrengede model indebærer, at kapitalselskabet ledes af en direktion, der både varetager den overordnede, strategiske samt daglige ledelse af kapitalselskabet. Anpartsselskaber kan nøjes med alene at have en direktion, dog gælder dette ikke, hvis selskabet har medarbejdervalgte medlemmer af det øverste ledelsesorgan. I aktieselskaber er det et krav, at der skal vælges et tilsynsråd, som skal føre tilsyn med direktionen. Tilsynsrådet vælges af generalforsamlingen og/eller af evt. andre udpegningsberettigede og skal i aktieselskaber bestå af mindst 3 personer. Tilsynsrådet har til opgave at føre tilsyn med direktionen. Tilsynsrådet er alene et kontrolorgan og har derfor ingen ledelsesbeføjelser. Af denne årsag kan tilsynsrådet ikke tillægges en tegningsret. Det er ikke muligt for medlemmer af direktionen samtidig at være medlem af tilsynsrådet.

Der er en række grundlæggende regler for personer, der skal fungere som ledelsesmedlemmer i et kapitalselskab. Medlemmer af et kapitalselskabs ledelse skal således være myndige, og de må ikke være under værgemål. Medlemmer af ledelsen må heller ikke deltage i spekulationsforretninger i selskabet eller selskaber inden for samme koncern.

Sammen med de nye regler om ledelsesmodeller er der indført en række nye begreber. Der tales således om rettigheder/pligter, der påhviler henholdsvis det centrale og det øverste ledelsesorgan.

Det centrale ledelsesorgan:

  • Bestyrelsen i selskaber, der har en bestyrelse
  • Direktionen i selskaber, der alene har en direktion (typisk anpartsselskaber)
  • Direktionen i selskaber, der anvender den tostrengede ledelsesmodel

Det øverste ledelsesorgan: 

  • Bestyrelsen i selskaber, der har en bestyrelse
  • Direktionen i selskaber, der alene har en direktion (typisk anpartsselskaber)
  • Tilsynsrådet i selskaber, der anvender den tostrengede ledelsesmodel

1.1. Bestyrelse og tilsynsråd

Som nævnt varetager bestyrelsen den overordnede og strategiske ledelse af et kapitalselskab. Dette indebærer bl.a., at bestyrelsen skal påse bogføringen og regnskabsaflæggelse. Se nærmere lovens § 115. I et aktieselskab skal bestyrelsen eller tilsynsrådet som minimum bestå af 3 personer. Tilsynsrådet har som overordnet kontrolorgan de samme opgaver som bestyrelsen, herunder bl.a. at påse bogføring og regnskabsaflæggelsen, se lovens § 116.

Medlemmer af bestyrelsen og tilsynsrådet vælges for en bestemt periode og kan til enhver tid udtræde af ledelsen. Fratræden sker ved meddelelse til bestyrelsen eller tilsynsrådet og, hvis medlemmet ikke er valgt på generalforsamlingen, til den, der har udpeget det pågældende medlem. Et bestyrelsesmedlem eller medlem af tilsynsrådet kan til enhver tid afsættes af den, som har valgt eller udpeget den pågældende, dvs. enten af generalforsamlingen eller en evt. udpegningsberettiget.

1.2. Direktion

Direktionen ansættes af bestyrelsen eller tilsynsrådet. Direktionens ansættelsesforhold beror på en ansættelseskontrakt (direktørkontrakt). Direktionen kan, ligesom medlemmerne af bestyrelsen eller tilsynsrådet, også til enhver tid fratræde, ligesom en direktør også kan afsættes af dem, der har ansat den pågældende. I tilfælde heraf skal der ansættes en ny direktion.

2
Kapitel
Revisorændringer

Alle kapitalselskaber skal have en godkendt revisor tilknyttet, hvis selskabet er underlagt revisionspligt eller frivilligt har valgt af få sine årsrapporter revideret i henhold til årsregnskabslovens regler herom. I den forbindelse henvises der til styrelsens vejledning om fravalg af revisionspligt, som er tilgængelig på styrelsens hjemmeside.

Revisor kan til enhver tid afsættes af den, der har valgt revisor. En generalforsamlingsvalgt revisor kan dog kun afsættes før hvervets udløb, hvis der er et begrundet forhold herfor. Revisor kan også selv fratræde.

Fratræder revisor eller ophører revisors hverv inden udløbet af den valgte periode, skal revisor straks meddele dette til Erhvervsstyrelsen. Meddelelsen skal vedlægges en fyldestgørende forklaring på årsagen til, hvorfor revisor fratræder før tid. Endvidere skal det centrale ledelsesorgan i forbindelse med anmeldelse om fratræden vedlægge en fyldestgørende forklaring fra det centrale ledelsesorgan på årsagen til hvervets ophør. Der skal således foreligge en fyldestgørende redegørelse både fra revisor og det centrale ledelsesorgan. Endvidere skal det understreges, at kravet om redegørelser fra revisor og det centrale ledelsesorgan er aktuelt både i tilfælde af revisors fratræden og i de tilfælde, hvor generalforsamlingen afsætter revisor.

I tilfælde af at revisor fratræder, og der ikke er valgt en suppleant, skal det centrale ledelsesorgan straks foranledige valg af en ny revisor på en generalforsamling eller på et anpartshavermøde. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske senest 2 uger efter, at fratrædelsen er meddelt selskabet. Det er vigtigt at være opmærksom på, at konsekvensen af manglende revisor i et selskab, der er underlagt revisionspligt, i sidste ende kan føre til, at selskabet bliver oversendt til tvangsmæssig opløsning ved skifteretten.

2.1. Anmeldelse om ændringer

Anmeldelse til Erhvervsstyrelsen kan foretages online via Selskabsblanketten på Virk. Ved anmeldelse af bestyrelses- og evt. revisorændring skal der medsendes dokumentation for beslutningen (generalforsamlingsudskrift eller lignende).

For ændringer i bestyrelse, direktion, tilsynsråd eller evt. revisor skal anmeldelse som nævnt ovenfor være modtaget i Erhvervsstyrelsen senest 2 uger efter beslutningen. Det er det centrale ledelsesorgan, der har ansvaret for at sørge for, at anmeldelse sker inden for fristen. En overtrædelse af denne anmeldelsesfrist medfører ikke ugyldighed, men det er en overtrædelse af selskabsloven, der er strafbelagt.

3
Kapitel
Vedtægtsændringer

Selskabet kan på generalforsamlingen eller et anpartshavermøde træffe beslutning om at ændre selskabets vedtægter. Hvis der er truffet beslutning om ændring af vedtægterne, skal det centrale ledelsesorgan senest 2 uger efter sørge for at registrere ændringen på Virk og vedhæfte de ajourførte vedtægter og referatet fra den pågældende generalforsamling eller anpartshavermøde.

Vær opmærksom på, at Erhvervsstyrelsen opkræver gebyrer for en række selskabsretlige registreringer.