Vejledning om

Filialer af udenlandske kapitalselskaber

Udenlandske selskaber kan vælge at drive virksomhed i Danmark enten ved at stifte et datterselskab eller ved direkte at udøve virksomhed gennem en filial. En filial kan ikke have aktie- eller anpartskapital, da den er en integreret del af det udenlandske hovedselskab

 • Version
 • Seneste opdatering 1. januar 2012

Assets / Icons / General / Paragrapgh Created with Sketch. Lovgrundlag

 

1
Kapitel
Indledning

Udenlandske selskaber kan vælge at drive virksomhed i Danmark enten ved at stifte et datterselskab eller ved direkte at udøve virksomhed gennem en filial. En filial kan ikke have aktie- eller anpartskapital, da den er en integreret del af det udenlandske hovedselskab (en afdeling af det udenlandske selskab).

For selskaber, der er hjemmehørende i EU eller EØS, gælder en umiddelbar ret til at etablere filialer i Danmark, mens det for selskaber hjemmehørende i andre lande som udgangspunkt er et krav, at der enten findes hjemmel i en international aftale, eller at danske selskaber har en tilsvarende ret i vedkommende land, hvilket vil skulle dokumenteres, jf. nedenfor.

Reglerne for filialer af udenlandske selskaber findes i selskabslovens kapitel 19.

Bemærk, at reglerne ikke dækker andre virksomhedstypers etablering i Danmark (se også nedenfor)

Få overblik over virksomhedsformer på virksomhedsguiden.dk

 

2
Kapitel
Anmeldelsespligt

2.1. Hvilke selskaber

Som udgangspunkt er det kun udenlandske aktieselskaber, anpartsselskaber og partnerselskaber, der kan benytte adgangen i selskabsloven til at drive virksomhed i Danmark gennem en filial. Det vil sige udenlandske selskaber, der i hjemlandet er organiseret i en form, der er direkte sammenlignelig med de nævnte danske selskabsformer *).

*) Det betyder, at udenlandske virksomheder, der er sammenlignelige med virksomheder med begrænset ansvar registret efter lov om visse erhvervsdrivende virksomheder (LEV), skal bruge reglerne i LEV, hvis de vil oprette en filial i Danmark, og kan derfor ikke følge denne vejledning.

Et udenlandsk selskab har pligt til at anmelde en filial til Erhvervsstyrelsen, hvis det vil drive virksomhed direkte i Danmark. Filialen må ikke starte med at drive erhvervsvirksomhed, før anmeldelse er sket.

Filialen skal drives fra en adresse i Danmark.

Det er desuden en betingelse, at filialens formål falder ind under hovedselskabets formål.

2.2. Hvilke aktiviteter

Det er ikke alle aktiviteter, som anses for at være omfattet af pligten til at etablere en registreret filial.

Eksempler på virksomhed, der ikke er omfattet heraf, er:

 • Ren ordreoptagelse, hvor fakturering m.v. sker i og fra hjemlandet.
 • Enkeltstående entrepriser eller anden enkeltstående virksomhed af begrænset varighed i forhold til en bestemt kontraktspart.
 • Opkøb af danske produkter gennem en herboende mellemmand.
 • Arbejde af ren administrativ karakter som f.eks. markedsbearbejdelse.

2.3. Hvilke lande

Kun udenlandske selskaber fra lande, hvor danske selskaber har den samme mulighed for at drive erhvervsvirksomhed gennem en filial, kan etablere en filial i Danmark.

På denne baggrund kan alle selskaber hjemmehørende i et EU- eller EØS-land etablere en filial i Danmark.

Danmark har generelle aftaler om gensidig etablering af filialer med USA, Schweiz, Georgien og Sydkorea. Selskaber hjemmehørende i disse lande kan i lighed med selskaber hjemmehørende i EU- eller EØS-lande etablere filialer i Danmark. Selskaber hjemmehørende i andre lande må indsende en gensidighedserklæring.

En gensidighedserklæring er en erklæring, der afgives af de relevante myndigheder i det land, som filialens hovedselskab er registreret i. Det skal af  erklæringen fremgå, at et dansk selskab, der har samme formål, som det udenlandske hovedselskab, frit kan drive virksomhed i det pågældende land gennem en filial. Erhvervsstyrelsen kan ikke på forhånd afgøre, hvilken udenlandsk myndighed der er kompetent til at afgive en sådan erklæring, hvorfor der som udgangspunkt må henvises til det pågældende lands ambassade eller handelskammer for sådanne oplysninger.

 

3
Kapitel
Filialens navn

Filialens navn skal indeholde hovedselskabets navn med tilføjelse af ordet filial og med tydelig angivelse af hovedselskabets nationalitet. F.eks. Company, filial af Company Ltd., England. En filial kan ikke i sit navn udskifte den danske betegnelse ”filial” med eksempelvis den engelske betegnelse ”branch”.

Filialens navn må ikke indeholde en betegnelse, der kan medføre, at filialen bliver forvekslet med et dansk selskab. F.eks. må betegnelsen ”aktieselskab” ikke indgå i navnet. Filialen må ikke benytte et navn, der allerede anvendes af et dansk selskab.

En filial kan have binavne.

 

4
Kapitel
Filialens ledelse

Filialen ledes af en eller flere filialbestyrere ansat af hovedselskabet. Filialbestyreren, eller flere filialbestyrere i forening, skal kunne tegne filialen fuldt ud, dvs. have ubegrænset fuldmagt til at handle på filialens vegne og derved forpligte hovedselskabet.

Filialbestyreren skal være myndig efter de danske regler om myndighed. Filialbestyreren kan godt samtidig være tegningsberettiget og/eller direktør i hovedselskabet. Der stilles ikke noget krav om, at filialbestyreren skal have bopæl her i landet.

 

5
Kapitel
Filialens og hovedselskabets retsstilling

Filialbestyreren forpligter filialen og derved hovedselskabet fuldt ud. Filialbestyreren skal personligt sørge for de offentlige forpligtelser, der påhviler filialen efter dansk lovgivning. Det drejer sig blandt andet om overholdelse af selskabsloven, indsendelse af det udenlandske hovedselskabs årsrapport, indgivelse af selvangivelse, indbetaling af kildeskat og overholdelse af toldlove mv.

Filialen og filialbestyreren er omfattet af årsregnskabslovens regler om frister og adfærdsregulerende afgifter.

Retsstillingen for det udenlandske hovedselskab: Det udenlandske hovedselskab hæfter for de forpligtelser, filialbestyreren indgår. Hovedselskabet er i alle retsforhold, der udspringer af dets virksomhed her i landet, underkastet dansk ret og danske domstolens afgørelser.

 

6
Kapitel
Indholdet af anmeldelsen

Selskabsblanketten findes på www.virk.dk og skal indeholde oplysninger om følgende:

 • Det udenlandske selskabs navn, retlige form og hjemsted, eventuelt register og registreringsnummer for hovedselskabet i hjemlandet, hovedselskabets formål, dets tegnede kapital og regnskabsår.
 • Filialens navn, adresse og formål.
 • Fulde navn, funktion i hovedselskabet henholdsvis filialen og adresse for filialbestyrere (-n). Anmeldelsen skal ledsages af CPR-nr. for danske personer og kopi af pas/identitetskort for personer uden dansk CPR-nr.
 • Hovedselskabets tegningsregel.
 

7
Kapitel
Dokumentation for de anmeldte forhold

Dokumentationen skal foreligge på dansk, norsk, svensk eller engelsk. Hovedselskabets formål og tegningsregel skal indsendes på dansk med henblik på registrering. Erhvervsstyrelsen kan dog kræve en autoriseret oversættelse af indsendte dokumenter.

Der skal indsendes:

 • Officielt bevis for selskabets lovlige beståen i hjemlandet. (må højst være 3 måneder gammelt)
 • Stiftelsesoverenskomst og vedtægter for hovedselskabet, hvis selskabet har hjemsted uden for EU- og EØS-landene.
 • Fuldmagt, uden begrænsning, for filialbestyreren underskrevet af de tegningsberettigede i hovedselskabet.
 • Hvis nødvendigt: Gensidighedserklæring, jf. ovenfor.
 

8
Kapitel
Hvornår må man påbegynde erhvervsvirksomhed

Filialen må påbegynde erhvervsvirksomhed fra det tidspunkt, hvor anmeldelse til Erhvervsstyrelsen er sket. Nægtes registrering, må filialens virksomhed her i landet ikke fortsættes.

 

9
Kapitel
Sletning af filialen

Filialen slettes hvis:

 • Selskabet sletter filialen eller anmelder, at det ønsker filialen slettet.
 • Filialen ikke har nogen filialbestyrer og dette ikke afhjælpes senest ved udløbet af en frist fastsat af Erhvervsstyrelsen.
 • Filialbestyreren ikke til Erhvervsstyrelsen har indsendt eventuelt revideret årsrapport for det udenlandske selskab i overensstemmelse med årsregnskabslovens §§ 143 og 144, og dette forhold ikke afhjælpes senest ved udløbet af en frist fastsat af styrelsen.
 • En fordringshaver i en filial af et selskab, der ikke er hjemmehørende i et EU- eller EØS-land, godtgør ikke at kunne opnå fyldestgørelse for sit krav i selskabets aktiver her i landet.
 

10
Kapitel
Genregistrering af filial efter sletning

Viser det sig efter sletningen, at de forhold, der har ført til sletningen, ikke længere foreligger, kan Erhvervsstyrelsen genregistrere filialen, efter at det pågældende udenlandske selskab har anmodet herom. Filialen vil blive genregistreret under samme CVR-nr., som filialen havde før sletningen.

 

11
Kapitel
Anmeldelse af en ny filial efter sletning af en tidligere filial

Der er ikke noget til hinder for at anmelde en ny filial efter, at en tidligere filial er blevet slettet. I så fald skal de almindelige regler om anmeldelse af nye filialer følges.

 

12
Kapitel
Filialens tegningsregel

Erhvervsstyrelsen registrerer kun følgende tegningsregel i en filial, hvor der er anmeldt én filialbestyrer: "Filialen tegnes af filialbestyreren." Hvis der er anmeldt mere end en filialbestyrer registreres som udgangspunkt følgende tegningsregel: "Filialen tegnes af filialbestyrerne hver for sig eller i forening." Derudover er det kun muligt at begrænse en filials tegningsregel således at et antal af de anmeldte filialbestyrere tegner filialen i forening.

Erhvervsstyrelsen registrerer ikke eventuelle tilføjelser, hvor tegningsberettigede for hovedselskabet kan tegne filialen. Tegningsberettigede i hovedselskabet kan tegne filialen i henhold til tegningsreglen for hovedselskabet. Der kan ikke registreres indskrænkninger i en enkelt filialbestyrers ret til at tegne filialen, f.eks. i forhold til ikke at kunne tegne ved køb og salg af ejendom eller pantsætning.

Fra den 1. april 2011 opkræves der gebyrer for visse selskabsretlige registreringer.

Hvis 'Start vækst' på Virk.dk anvendes, er gebyret lavere, end hvis der foretages en anmeldelse til Erhvervsstyrelsen med henblik på registrering.

Du kan læse mere om 'Gebyrer for selskabsregistrering' på Erhvervsstyrelsen hjemmeside.