Vejledning om

EUs statsstøtteregler i forbindelse med kompensation

Erhvervsstyrelsens kompensationsordninger er statsstøttegodkendt af Europa-Kommissionen. Det betyder, at når din virksomhed modtager kompensation, skal kompensationen udbetales i overensstemmelse med Kommissionens statsstøtteregler.

På Erhversstyrelsens kompensationsordninger anvendes fem statsstøttebestemmelser, henholdsvis Temporary Framework (TF) 3.1, Temporary Framework (TF) 3.10, Temporary Framework (TF) 3.12, de minimis forordningen og krisebestemmelsen.  

  • Version 1
  • Seneste opdatering 27. juni 2022

1
Kapitel
Introduktion

Du kan i forbindelse med slutafregningen for Erhvervsstyrelsens kompensationsordninger blive mødt med spørgsmål vedrørende statsstøtte. På denne side kan du få vejledning til de statsstøttebestemmelser, som anvendes på Erhvervsstyrelsens kompensationsordninger. 

Denne vejledning er særlig relevant for virksomheder, som – for kompensationsperioderne fra d. 9. juli 2020 til og med d. 28. februar 2022 – alene eller som del af en koncern har modtaget mere end 17 mio. kr. i kompensation på tværs af Erhvervsstyrelsens kompensationsordninger. 

Der vil typisk være tale om koncernforbundne virksomheder, når en virksomhed har bestemmende indflydelse i en anden virksomhed, fx ved at have et flertallet af stemmerettighederne. Du kan læse nærmere om definitionen af koncerner længere nede i vejledningen. 

Erhvervsstyrelsens kompensationsordningen er statsstøttegodkendt af Europa-Kommissionen. Det betyder, at når din virksomhed modtager kompensation, skal kompensationen udbetales i overensstemmelse med Kommissionens statsstøtteregler. På Erhversstyrelsens kompensationsordninger anvendes fem statsstøttebestemmelser, henholdsvis Temporary Framework (TF) 3.1, Temporary Framework (TF) 3.10, Temporary Framework (TF) 3.12, de minimis forordningen og krisebestemmelsen. 

I 'Guide til statsstøttebestemmelser på kompensationsordningerne' kan du finde frem til hvilken eller hvilke statsstøttebestemmelse(r), din virksomhed har modtaget kompensation under.   

2
Kapitel
Temporary Framework (TF)

2.1. TF. 3.1

Du kan under TF 3.1 modtage kompensation op til støtteloftet på 2,3 mio. EUR (svarende til ca. 17 mio. kr.) i perioden fra og med den 1. marts 2020 til og med den 30. juni 2022. Støtteloftet gælder for den samlede koncern, som din virksomhed er en del af. Hvis din virksomhed ikke er en del af en koncern, kan din virksomhed modtage kompensation op til støtteloftet på 2,3 mio. EUR. 

Erhvervsstyrelsen har anvendt TF 3.1 på dele af Erhvervsstyrelsens kompensationsordninger i perioden fra og med den 9. juli 2020 til og med den 28. februar 2022. Du kan anvende Erhvervsstyrelsens  'Guide til statsstøttebestemmelser på kompensationsordningerne' til at finde frem til, om du har modtaget støtte under TF 3.1 bestemmelsen.   

Indberetning til Erhvervsstyrelsen om anden TF 3.1-støtte 

Du bliver i indberetningsblanketten for faste omkostninger bedt om at oplyse, hvor meget kompensation du har modtaget under TF 3.1 fra andre end Erhvervsstyrelsen, fx hos Slots- og Kulturstyrelsen eller Rejsegarantifonden. Hvis du ikke har modtaget kompensation på under TF 3.1 fra andre end Erhvervsstyrelsen, skal du angive, at du har modtaget 0 kr.  

Det er dit eget ansvar at sikre, at din virksomhed overholder støttelofterne, og derfor også hvad du har modtaget af andre end Erhvervsstyrelsen.  

Kriseramte virksomheder 

Du skal være opmærksom på, at der under TF 3.1 ikke må ydes støtte til mellemstore og store virksomheder, som var kriseramte, efter gruppefritagelsesforordningens artikel 2 nr. 18, den 31. december 2019. Fx må du ikke være under konkursbehandling efter national lov eller have tabt mere end halvdelen af din selskabskapital.  

Virksomheder med aktivitet indenfor landbrug, fiskeri – eller akvakultur 

Du skal være opmærksom på, at hvis din virksomhed har aktiviteter indenfor landbrug, fiskeri eller akvakultur, gælder der lavere støttelofter. For virksomheder med aktivitet indenfor landbrug er støtteloftet 290 000 EUR (svarende til ca. 2,1 mio. kr.), for virksomheder med aktivitet indenfor fiskeri eller akvakultur er støtteloftet 345 000 EUR (svarende til 2,5 mio. kr.). 

2.2. TF 3.10

TF 3.10 anvendes på Erhvervsstyrelsens lønkompensationsordning. Der er ikke et øvre loft for, hvor meget støtte der kan tildeles, når den bliver anvendt på lønkompensationsordningen. 

2.3. TF. 3.12

Du kan under TF 3.12 modtage kompensation på 12 mio. EUR (svarende til ca. 89 mio. kr.) i perioden fra og med den 1. marts 2020 til og med den 30. juni 2022. Støtteloftet gælder for den samlede koncern, som din virksomhed er en del af. Hvis din virksomhed ikke er en del af en koncern, kan din virksomhed modtage kompensation op til støtteloftet på 12 mio. EUR. 

Erhvervsstyrelsen har anvendt TF 3.12 på dele af Erhvervsstyrelsens kompensationsordninger i perioden fra og med den 9. juli 2020 til og med den 28. februar 2022. Du kan anvende Erhvervsstyrelsens guide til at finde frem til, om du har modtaget støtte under TF 3.12 bestemmelsen.  

Du skal være opmærksom på, at når du modtager kompensation under TF 3.12, kan den samlede kompensation til den koncern, som din virksomhed er en del af, blive begrænset af koncernens samlede udækkede faste omkostninger (underskud) i kompensationsperioden. I udgangspunktet gælder, at den samlede kompensation under TF 3.12 ikke kan udgøre mere end 70 pct. pct. af koncernens samlede udækkede faste omkostninger (underskud) i kompensationsperioden. Hvis den samlede koncern, som din virksomhed er en del af, beskæftiger mindre end 50 årsværk og samtidig har en årlig omsætning og/eller samlet balance på maksimalt 10 mio. EUR, kan den samlede kompensation udgøre op til 90 pct. af koncernens samlede udækkede faste omkostninger (underskud) i kompensationsperioden. 

Hvis din virksomhed ikke er en del af en koncern, kan din virksomhed maksimalt modtage 70 eller 90 pct. af din virksomheds udækkede faste omkostninger (underskud) i kompensationsperioden. 

Indberetning til Erhvervsstyrelsen om anden TF 3.12-støtte 

Du bliver i indberetningsblanketten for faste omkostninger bedt om at oplyse, hvor meget kompensation du har modtaget under TF 3.12 fra andre end Erhvervsstyrelsen, fx hos Slots- og Kulturstyrelsen eller Transportministeriet. Hvis du ikke har modtaget kompensation på under TF 3.12 fra andre end Erhvervsstyrelsen, skal du angive, at du har modtaget 0 kr.  

Det er dit eget ansvar at sikre, at din virksomhed overholder støttelofterne, og derfor også hvad du har modtaget af andre end Erhvervsstyrelsen.  

Kriseramte virksomheder 

Der må under TF 3.12 bestemmelserne ikke ydes støtte til mellemstore og store virksomheder, som var kriseramte, efter gruppefritagelsesforordningens artikel 2 nr. 18, den 31. december 2019. 

3
Kapitel
De minimis-forordningen

Du kan under de minimis-forordningen maksimalt modtage 200.000 EUR (svarende til ca. 1,5 mio. kr.) i en periode over tre regnskabsår. Dette gælder for den samlede koncern, som din virksomhed er en del af. Hvis din virksomhed ikke er en del af en koncern, kan din virksomhed modtage kompensation op til støtteloftet på 200.000 EUR. 

Erhvervsstyrelsen har anvendt de minimis på dele af Erhvervsstyrelsens kompensationsordninger i perioden fra og med den 9. marts 2020 til og med den 28. februar 2022.  

Indberetning til Erhvervsstyrelsen om anden de minimis-støtte  

De minimis-støtte kan uddeles af alle offentlige myndigheder, uanset om der er corona eller andre kriser. Derfor kan du godt have modtaget de minimis-støtte før 2020 eller fra andre myndigheder end Erhvervsstyrelsen. Du vil i forbindelse med indberetningen til slutafregningen for faste omkostninger light i perioden til 19. august 2020 den 28. februar 2021 blive bedt om at oplyse hvor meget de minimis støtte du har modtaget i de seneste tre regnskabsår. 

Det er dit eget ansvar at holde øje med, hvor meget de minimis-støtte din virksomhed eller koncern har modtaget.  

4
Kapitel
Krisebestemmelsen

Du kan under krisebestemmelsen modtage kompensation på op til 30 mio. kr. om måneden. Støtteloftet gælder for hver enkel virksomhed (CVR-nummer), dvs. hvis din virksomhed er en del af en koncern, kan den samlede koncern godt modtage mere end 30 mio. kr. i støtte om måneden. 

Erhvervsstyrelsen har anvendt krisebestemmelsen på dele af Erhvervsstyrelsens kompensationsordninger i perioden fra og med den 9. marts 2020 til og med den 28. februar 2022.

5
Kapitel
Blandet aktivitet

Blandet aktivitet anvendes udelukkende på kompensationsordningen for faste omkostninger. Du kan under blandet aktivitet modtage kompensation på op til 30 mio. kr. om måneden. 

Hvis du har modtaget kompensation for blandet aktivitet, er din kompensation udbetalt under krisebestemmelsen i kombination med TF 3.1 og/eller TF 3.12. Det vil sige, at hvis du modtager kompensation under blandet aktivitet gælder statsstøttereglerne for krisebestemmelsen i kombination med statsstøttereglerne for TF 3.1 og/eller TF 3.12. Du kan læse mere om hver af disse ovenfor. 

6
Kapitel
Spørgsmål og svar til statsstøtteregler

Er det muligt at ændre statsstøtte bestemmelse i forbindelse med slutafregningen? 

Ja, du har mulighed for at omgøre dit valg af statsstøttebestemmelse på kompensationsordningen for faste omkostninger, hvis du opfylder kravene til den statsstøttebestemmelse, du ønsker at skifte til.

På faste omkostninger light, kompensationsordningen for tabt omsætning (selvstændig ordningen) eller indkomst (ordningen for freelancere og kombinatører), lønkompensationsordningen og leverandørordningen er det ikke relevant at skrifte statsstøttebestemmelse, da der kun anvendes én bestemmelse på disse ordninger. 

7
Kapitel
Koncerner

Når du søger kompensation under TF 3.1 eller TF 3.12, er det relevant, om din virksomhed er del af en koncern. Det skyldes blandt andet, da støttelofterne under disse bestemmelser gælder på koncernniveau. 

Hvis din virksomhed – eller den koncern, din virksomhed er en del af – for kompensationsperioderne fra d. 9. juli 2020 til og med d. 28. februar 2022 ikke forventer at modtage mere end ca. 17 mio. kr. i kompensation, er det i udgangspunktet hensigtsmæssigt at søge kompensation under TF 3.1-bestemmelserne. Hvis din virksomhed – eller den koncern, din virksomhed er en del af – forventer at modtage mere end ca. 17 mio. kr. for kompensationsperioderne fra d. 9. juli 2020 til og med d. 28. februar 2022, skal du også gøre brug af krisebestemmelsen og/eller TF 3.12.

Koncerndefinition

Virksomheder indgår – i denne sammenhæng – i en koncern, når en virksomhed direkte eller indirekte kontrollerer flertallet af stemmerettighederne i en anden virksomhed eller har mulighed for at udøve en bestemmende indflydelse på en anden virksomhed. Bestemmende indflydelse kan være flere ting fx flertallet af stemmerettighederne. Det vil sige, at der er tale om en koncerndefinition, som er tæt på definitionen i årsregnskabsloven. Koncernbegrebet følger af artikel 3 i bilag I i Kommissionens gruppefritagelsesforordning på statsstøtteområdet (651/2014) og dækker over ’tilknyttede virksomheder’.  

Det gælder dog, at en række virksomheder ikke skal anses som værende tilknyttede virksomheder. Det vil sige, at selvom de har bestemmende indflydelse, danner de ikke en koncernrelation. Dette omfatter:

  1. offentlige investeringsselskaber, venturekapitalselskaber, fysiske personer eller grupper af fysiske personer, der regelmæssigt udøver virksomhed som venturekapitalinvestorer og investerer egne midler i ikke-børsnoterede virksomheder (»business angels«), forudsat at disse »business angels« samlet investerer under 1.250.000 EUR i en enkelt virksomhed.
  2. universiteter eller nonprofit-forskningscentre
  3. institutionelle investorer, herunder regionaludviklingsfonde
  4. selvstyrende lokale myndigheder med et årligt budget på mindre end 10 mio. EUR og færre end 5 000 indbyggere.

Disse undtagelser gælder kun i det tilfælde, at moderselskabet hverken direkte eller indirekte er aktiv i forvaltningen af den pågældende virksomhed. I det tilfælde hvor disse betingelser imødekommes, skal det ansøgende datterselskab erklære og begrunde, hvorfor moderselskabet hverken direkte eller indirekte er aktiv i forvaltningen af din virksomhed.

Indberetning til Erhvervsstyrelsen om koncernforbundne virksomheder

Du bliver i indberetningsblanketten for faste omkostninger bedt om at oplyse, om din virksomhed er koncernforbunden med andre danske virksomheder (CVR-numre), som har modtaget kompensation under Erhvervsstyrelsens kompensationsordninger. Hvis din virksomhed er koncernforbunden med andre danske virksomheder, som har modtaget kompensation under Erhvervsstyrelsens kompensationsordninger, bliver du også bedt om at oplyse den ønskede procentvise fordeling af støttelofterne for henholdsvis TF 3.1 og TF 3.12 imellem virksomhederne. Det er muligt at vælge en forskellig procentvis fordeling for henholdsvis TF 3.1 og TF 3.12. 

Kompensationsordningerne administreres på nationalt niveau. Det betyder, at når der ses på fordeling af statsstøttelofterne, skal du kun medtage andre danske virksomheder. Udenlandske virksomheder kan dog godt være med til at danne en koncernforbindelse med to eller flere danske virksomheder, jf. definitionen af koncerner. 

7.1. Særligt for TF 3.12

Koncernens størrelse 

Når du modtager kompensation under TF 3.12, kan den samlede kompensation til virksomheden i udgangspunktet ikke udgøre mere end 70 pct. pct. af koncernens samlede udækkede faste omkostninger (underskud) i kompensationsperioden. Hvis den samlede koncern, som din virksomhed er en del af, beskæftiger mindre end 50 årsværk og samtidig har en årlig omsætning og/eller samlet balance på maksimalt 10 mio. EUR, kan den samlede kompensation udgøre op til 90 pct. af koncernens samlede udækkede faste omkostninger (underskud) i kompensationsperioden.

Du skal være opmærksom på, at du ved fastlæggelsen af koncernens samlede størrelse skal benytte det bredere virksomhedsbegreb ”partnervirksomheder”. Partnervirksomheder er koncernforbundne med andre virksomheder, hvis et overordnet selskab – alene eller i fællesskab med tilknyttede virksomheder – besidder 25 pct. eller derover af kapitalen eller stemmerettighederne i en underordnet virksomhed. 

De undtagelser, som er beskrevet under afsnittet ’koncerndefinition’ gælder også for partnervirksomheder. For partnervirksomheder gælder undtagelserne uanset om moderselskabet direkte eller indirekte er aktiv i forvaltningen af den ansøgende virksomhed. 

Når du skal opgøre koncernens størrelse, skal du både medtage tilknyttede virksomheder og partnervirksomheder. Du skal ikke medtage partnervirksomheder til partnervirksomheder. Se en illustration af hvilke virksomheder, du skal medtage i opgørelsen af koncernens størrelse i 'Eksempel på udregning af koncernens størrelse'.

Udækkede faste omkostninger 

Det er kun, når du søger kompensation under TF 3.12, at der gælder regler for din virksomheds – eller den koncern, din virksomhed er en del af – udækkede faste omkostninger (underskud) i kompensationsperioden. 

Udækkede faste omkostninger er de omkostninger, som din virksomhed skulle afholde i kompensationsperioden, som ikke dækkes af resultatet (dvs. indtægter minus variable omkostninger) i samme periode og heller ikke dækkes af andre kilder. Det betyder blandt andet, at du også skal modregne eventuel kompensation modtaget fra andre støtteordninger, herunder dele af kompensationsordningen for faste omkostninger, som ikke er godkendt under TF 3.12, når du skal opgøre de udækkede faste omkostninger i kompensationsperioden.

Det vil fx sige, at hvis koncernen før modtagelsen af kompensation har et underskud på 1 mio. kr., og koncernen modtager 100.000 kr. i lønkompensation og 100.000 kr. for faste omkostninger under krisebestemmelsen, er de udækkede faste omkostninger 800.000 kr. 

Krav til omsætningsnedgang  

Når du søger kompensation under TF 3.12, skal din virksomhed – eller den koncern, din virksomhed er en del af – i den periode, du søger kompensation for, som minimum have oplevet en omsætningsnedgang på 30 pct. som følge af coronavirus. 

Når du skal opgøre omsætningsnedgangen, skal du anvende koncerndefinitionen for tilknyttede virksomheder.

8
Kapitel
Spørgsmål og svar vedrørende koncerner

Kan jeg som koncern modtage mere end 30 mio. kr. pr. måned?

Ja, det kan du godt.
Støtteloftet på 30 mio. kr. pr. måned er nationalt fastsat og gælder pr. CVR-nummer. 

Hvad hvis der er sket ændringer i mine koncernforhold? 

Ved fusion eller opkøb af nye virksomheder vil statsstøttelofterne på henholdsvis 2,3 mio. EUR for TF 3.1 og 12 mio. EUR for TF 3.12 fortsat være gældende for den samlede koncern. Tidligere givet kompensation betragtes ikke som værende ulovlig i det tilfælde, at støtteloftet overstiges efter opkøbet eller fusionen. Tidligere givet støtte skal dog indgå i udregningen af den samlede koncerns restpulje under henholdsvis TF 3.1 og TF 3.12.

Det betyder, at hvis der fx opkøbes et selskab, som tidligere har modtaget 3 mio. kr. under TF 3.1, og den opkøbende koncern tidligere har modtaget 15 mio. kr., vil den nye koncern have modtaget 18 mio. kr. I dette tilfælde vil det ikke være muligt at få tildelt yderligere kompensation til koncernen under TF 3.1. Da støtten er tildelt før opkøbet, vil der ikke være tale om ulovlig statsstøtte, og koncernen vil kunne beholde alle de 18 mio. kr., selvom støtteloftet på TF 3.1 er oversteget. 

Ved spaltning eller frasalg i koncernen følger kompensationen den frasolgte virksomhed. For eksempel består en koncern i begyndelsen af kompensationsperioden af Selskab A, B, og C. De tre selskaber har tilsammen modtaget kompensation for 15 mio. kr. under TF 3.1, hvoraf Selskab C har modtaget 2 mio. kr. Selskab C bliver frasolgt, og de 2 mio. kr., som Selskab C har modtaget i kompensation, følger Selskab C. Det vil sige, at Selskab A og B til sammen modtaget 13 mio. kr. under TF 3.1 og har nu ca. 4 mio. kr. tilbage af deres støtteloft under TF 3.1. 

Du skal være opmærksom på, at fusioner og opkøb kan påvirke din mulighed for at modtage støtte under TF 3.12. Hvis der fx fusioneres med eller opkøbes en virksomhed med positivt resultat, vil de udækkede faste omkostninger og koncernens samlede omsætningsnedgang blive påvirket, og det kan have betydning for den kompensation, den samlede koncern kan modtage. For eksempel har Selskab C modtaget kompensation efter TF 3.12 på 1,5 mio. kr. og har haft et underskud på 2 mio. kr. Selskab C er koncernforbundet med Selskab A og Selskab B. Ingen af disse selskaber har søgt om kompensation, de har dog hver haft et underskud på 100.000 kr. Den samlede koncern har derfor udækkede faste omkostninger for 2,2 mio. kr. Koncernen kan få kompenseret op til 70 pct. af sine udækkede faste omkostninger, hvormed der maksimalt kan blive udbetalt 1,54 mio. kr. i kompensation. Inden der er ydet tilsagn om støtte, er Selskab D dog blevet en del af koncernen. Selskab D har heller ikke modtaget kompensation, da selskabet har et overskud på 400.000 kr. Koncernens samlede udækkede faste omkostninger ændrer sig dermed til at være 1,8 mio. kr. Derfor kan koncernen nu maksimalt få udbetalt op til 1,26 mio. kr. i kompensation. 

Hvilket virksomheds-/koncernbegreb skal jeg anvende? 

Virksomheds-/koncernbegreb
  Krise TF 3.1 TF 3.12
      Støtteloft Størrelse Udækkede faste afgifter Krav om omsætningsnedgang
CVR ü - - - -  
Tilknyttede virksomheder - ü ü - ü ü
Partnervirksomheder - - - ü - -