Trin for trin-guide: Udarbejdelse af erhvervsrettet regulering

Her kan I som myndighed få overblik over processen, når I udarbejder erhvervsrettet regulering.

 • Opdateret 19. februar 2020

Implementeringsplaner

 • Når en erhvervsrettet EU-retsakt er vedtaget og offentliggjort i EU-Tidende skal ressortministeriet udarbejde en implementeringsplan.
 • Implementeringsplanen skal sendes til sekretariatet for Erhvervslivets EU- og Regelforum via [email protected] senest 4 uger efter retsakten er offentliggjort i EU-Tidende.
 • Erhvervslivets EU- og Regelforum sender herefter eventuelle anbefalinger til implementeringen direkte til ressortministeriet.
 • Hvornår
 • 4 uger efter offentliggørelse i EU-Tidende

 

Læs mere om implementeringsplaner

Trin 1 - Præhøring

I skal sende udkast til lovforslag eller bekendtgørelser i præhøring i Erhvervsstyrelsen via [email protected]  så vidt muligt 6 uger inden den offentlige høring.

Følgende skal vurderes (se ansvarlig myndighed i parantes):

 • Erhvervsøkonomiske konsekvenser:
  • De administrative konsekvenser (Erhvervsstyrelsen). Medsend evt. et oplysningsskema.
  • Øvrige efterlevelseskonsekvenser (ressortministeriet).
  • Skatter, afgifter, tilskud mv. (ressortministeriet).
 • Principper for agil erhvervsrettet regulering (ressortministeriet). Vurderingen skal fremgå af materialet, I sender i præhøring, fx i Erhvervsstyrelsens skema.
 • Hvis lovforslaget/bekendtgørelsesudkastet implementerer EU-regulering skal I vurdere principper for implementering af erhvervsrettet EU-regulering (ressortministeriet). I skal udfylde et implementeringsskema, som skal fremgå af materialet, I sender i præhøring.
 • Hvornår
 • 6 uger inden offentlig høring

Trin 2 - Kvantificering og ØU-forelæggelse

Hvis et lovforslag eller bekendtgørelsesudkast medfører erhvervsøkonomiske konsekvenser over bagatelgrænser på 4 mio. kr. (administrative konsekvenser) og/eller 10 mio. kr. (øvrige efterlevelseskonsekvenser), skal konsekvenser kvantificeres.

Byrder skal forelægges for regeringens økonomiudvalg inden offentlig høring.

 • Hvornår
 • Inden offentlig høring

Trin 3 - Offentlig høring

Følgende skal vurderes ved lovforslag og bekendtgørelser:

Lovforslag

Vurderingerne af nedenstående skal altid fremgå af lovforslagets almindelige bemærkninger i afsnit om 'Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet':

 • Erhvervsøkonomiske konsekvenser, herunder de administrative konsekvenser, øvrige efterlevelseskonsekvenser og skatter, afgifter, subsidier mv.
 • Principperne for agil erhvervsrettet regulering.
 • Principperne for implementering af erhvervsrettet EU-regulering.

Bekendtgørelsesudkast

Vurdering af erhvervsøkonomiske konsekvenser, herunder de administrative konsekvenser skal vedlægges høringsmaterialet, hvis konsekvenserne er over bagatelgrænserne.

Vurderingen af principperne for agil erhvervsrettet regulering skal fremgå af høringsbrevet eller som separat bilag, hvis de er relevante for lovforslaget/bekendtgørelsesudkastet.

Vurderingen af principperne for implementering af erhvervsrettet EU-regulering skal fremgå af høringsbrevet eller som separat bilag.

 • Hvornår
 • Ved offentlig høring

Trin 4 - Offentliggørelse på Virk

Nye erhvervsrettede lovforslag eller bekendtgørelsesudkast skal offentliggøres på Virk mindst 4 uger før ikrafttrædelsen.

 • Hvornår
 • 4 uger før ikrafttrædelse

Trin 5 - Fælles ikrafttrædelsesdatoer

Love og bekendtgørelser skal som hovedregel træde i kraft enten 1. januar eller 1. juli, hvis de har direkte erhvervsøkonomiske konsekvenser.

 • Hvornår
 • 1. januar eller 1. juli