Standardisering

Standarder letter den internationale handel og har en positiv effekt på dansk økonomi.

  • Opdateret 6. september 2023

Standarder er vigtige for et velfungerende indre marked og den internationale konkurrence. De er også vigtige for forbrugere, myndigheder og industrien, fordi de sikrer interoperabilitet og et mindstemål af sikkerhed, kvalitet og bæredygtighed. En standard er en frivillig specifikation, som fastsætter tekniske eller kvalitetsmæssige krav til produkter, serviceydelser og produktionsmetoder. De er som udgangspunkt frivillige at bruge, men i visse tilfælde kan en standard gøres obligatorisk, hvis det politisk vedtages at indskrive standarden fx i europæisk lovgivning.

Undersøgelser viser, at der er en positiv sammenhæng mellem virksomheders anvendelse af internationale standarder og virksomhedernes produktivitet, eksport og værditilvækst. Sammenlignet med virksomheder, der ikke anvender standarder, har virksomheder, som anvender standarder op til 25 pct. højere værditilvækst, op til 15 pct. højere produktivitet og op til 50 pct. højere eksport. Der kan være flere faktorer, som påvirker denne forskel, men sammenhængen kan afspejle, at standarder kan spille en vigtig rolle i international handel, særligt i industrien.

Når man bruger standarder, kan man let dokumentere, at ens produkt eller ydelse overholder særlige krav og betingelser, hvilket gør samhandlen i EU lettere. Standarder kan også hjælpe virksomheder og myndigheder med at arbejde sammen, de kan udvide virksomheders markedsandele og hjælpe forbrugere og myndigheder til at spare penge. En undersøgelse viser, at virksomheder, der køber standardiseringsprodukter, har højere værditilvækst, flere ansatte, højere eksportomsætning og højere produktivitet end tilsvarende virksomheder, som ikke køber standardiseringsprodukter. Undersøgelsen er foretaget for Erhvervsstyrelsens Indre Markeds Center.

Staten er en vigtig medspiller på standardiseringsområdet og medfinansierer årligt aktiviteter i Dansk Standard med knap 24,3 mio. kr. i form af resultatkontraktmidler og kontingentbetalinger. Undersøgelser viser at virksomheder, der anvender standarder har højere produktivitet og højere eksport end virksomheder, der ikke anvender standarder. Anvendelsen af internationale standarder er imidlertid lav sammenlignet med vores nabolande. Gennem aktiviteterne med Dansk Standard arbejdes der på at få udbredt kendskabet til og brugen af standarder.

Danmark varetages standardiseringsopgaver af Dansk Standard, som er en erhvervsdrivende fond. På europæisk plan varetages opgaverne af de tre store europæiske standardiseringsorganisationer CEN, CENELEC og ETSI. På globalt plan varetages opgaverne af ISO, IEC og ITU. Både på globalt, europæisk og nationalt plan varetager interessenter som forbrugere, arbejdstagere, myndigheder og industrien store opgaver i forbindelse med udviklingen af nye standarder.

Du kan læse mere om standarder og standardisering hos Dansk Standard og EU-kommissionen.