Nyhed

Nye regler for revisorers efteruddannelse

1. september 2019 træder nye regler for obligatorisk efteruddannelse for godkendte revisorer i kraft.

  • 28. august 2019
  • Kontrol og tilsyn

Med den nye efteruddannelsesbekendtgørelse reduceres de fagområder som revisor skal tage efteruddannelse inden for fra 3 til 2 således, at fagområderne fremadrettet er:

  1. Revisions- og erklæringsområdet
  2. Anden relevant lovgivning og faglige standarder

Fagområdet ”Indirekte og direkte skatter” udgår som selvstændigt fagområde, men er indeholdt i ”Anden relevant lovgivning og faglige standarder”.

Inden for de 2 fagområder gives der i bekendtgørelsen flere eksempler på, hvad der kan medregnes som efteruddannelse. Eksempelvis er digitalisering, ledelse, hvidvasklovgivning og reglerne om persondatabeskyttelse nu positivt nævnt som emner, der kan medtages som efteruddannelse.

Fra den 3-års periode der begynder den 1. januar 2021, skal revisor vælge mellem 2 alternativer til opfyldelse af efteruddannelseskravet.

Revisor kan som hidtil opfylde efteruddannelseskravet ved at deltage i mindst 120 timers efteruddannelse inden for en 3-års periode. Som noget nyt kan revisor i stedet tilrettelægge sin efteruddannelse ud fra en årlig kompetenceevaluering i forhold til revisors arbejdsopgaver. Vælger revisor dette alternativ, skal revisor mindst deltage i 90 timers efteruddannelse inden for en 3-års periode, hvis revisor er tilknyttet en godkendt revisionsvirksomhed og mindst 60 timers efteruddannelse inden for en 3-års periode hvis revisor ikke er tilknyttet en godkendt revisionsvirksomhed.

Hvis revisor udarbejder en kompetenceevaluering, gælder der ikke et minimumskrav til fordelingen af efteruddannelse inden for fagområderne, hvorimod hvis revisor vælger 120 timers efteruddannelse inden for en 3-års periode, gælder der fortsat et minimumskrav til fordelingen af timer inden for fagområderne.

Bekendtgørelsen introducerer 3 nye former for efteruddannelse: 

  • Struktureret coaching forløb på arbejdspladsen
  • Selvstudie
  • Læring på ekstraordinære områder

Selvstudie og læring på ekstraordinære områder kan dog kun anvendes af de revisorer, der vælger alternativet med en kompetenceevaluering, og kan dermed først benyttes fra den 3-årsperiode, der begynder den 1. januar 2021.

Revisor kan i en 3-års periode medtage op til 30 timers struktureret coachingforløb som efteruddannelse. Revisorer der udarbejder en kompetenceevaluering kan i en 3-års periode årligt medtage op til 5 timers selvstudie som efteruddannelse, ligesom revisor i en 3-års periode kan medtage op til 10 timers læring på ekstraordinære områder som efteruddannelse.

Desuden indføres der flere og lempeligere sanktionsmuligheder ved manglende overoverholdelse af efteruddannelseskravet.

Læs hele bekendtgørelsen på Retsinformation.dk