Kommanditselskaber - K/S

Et kommanditselskab er et selskab, hvor der er to typer af selskabsdeltagere – kommanditister, som hæfter begrænset med deres indskud, og komplementarerne, som hæfter ubegrænset og personligt.

 • Opdateret 23. februar 2023

Kommanditselskaber er reguleret af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder.

Overordnede krav til kommanditselskaber

 • Mindst én komplementar og én kommanditist. Kommanditisterne er virksomhedens ejere
 • Begge kan være personer eller virksomheder (fysiske eller juridiske personer)
 • Komplementaren hæfter ubegrænset og solidarisk. Kommanditisten hæfter begrænset – kun med sit indskud.
 • Ingen kapitalkrav
 • Det er komplementarens status, der bestemmer, om virksomheden skal være offentligt tilgængelig og skal udarbejde og aflægge årsrapport efter årsregnskabsloven.

Komplementarerne

Komplementarerne hæfter personligt og ubegrænset for virksomhedens forpligtelser. Hvis der er flere komplementarer hæfter de solidarisk for virksomhedens forpligtelser.

Komplementarerne skal desuden have forvaltningsmæssige og økonomiske beføjelser i selskabet som konsekvens af den personlige hæftelse. Komplementaren kan varetage selskabets ledelse.

Kommanditisterne

Kommanditisterne er selskabets ejere og hæfter alene med det beløb, de har indskudt i selskabet.

Kommanditselskaber, der registreres, skal

 • Afgive oplysninger om selskabet, der offentliggøres på CVR på Virk
 • Indberette årsrapporter på Virk. Årsrapporten skal godkendes af kommanditisterne

Kommanditselskaber skal altid registreres, hvis

 • Alle komplementarer er iværksætterselskaber, anpartsselskaber, aktieselskaber eller partnerselskaber eller andre typer selskaber med begrænset hæftelse
 • Alle komplementarer er interessentskaber og kommanditselskaber, hvori alle interessenter eller komplementarer er kapitalselskaber.

Disse kommanditselskaber skal være offentligt tilgængelige og skal udarbejde og aflægge årsrapport efter årsregnskabsloven.

Hvis nogle komplementarer er personer eller personlige virksomheder, eller kommanditselskabet skal have et CVR-nummer, fordi der drives skatte/afgiftsmæssig virksomhed, skal du registrer

 • Navn på kommanditselskabet
 • Kommanditselskabets adresse og øvrige kontaktoplysninger
 • Navne og adresser på kommanditselskabets ejere (reelle ejere)
 • Afslutning af kommanditselskabets regnskabsår
 • Hvilke pligter, kommanditselskabet skal registreres for

Dokumentation, hvis ikke alle komplementarer er selskaber

Du skal vedhæfte K/S-kontrakt.

Hvis alle komplementarer er selskaber, skal du registrere:

 • Navn og eventuelle binavne på kommanditselskabet
 • Kommanditselskabets branche og eventuelle bibrancher
 • Kommanditselskabets adresse og øvrige kontaktoplysninger
 • Kommanditselskabets stiftelsesdato
 • Komplementarerne
 • Kommanditselskabets eventuelle ledelsesmedlemmer
 • Navn på revisor, med mindre kommanditselskabet har fravalgt revision af årsrapporter
 • Kommanditselskabets formål
 • Kommanditselskabets tegningsregel, som beskriver hvem i ledelsen, der har ret til at skrive under på kommanditselskabets vegne og dermed kan indgå forpligtende aftaler for kommanditselskabet
 • Kommanditselskabets regnskabsperiode og første regnskabsår.
 • Kommanditselskabets legale ejere
 • Kommanditselskabets reelle ejere

Dokumentation, hvis alle komplementarer er selskaber

Du skal vedhæfte følgende dokumentation:

 • Vedtægter
 • Dokumentation for lovlig vedtagelse (stiftelsesdokument, kommanditselskabskontrakt eller lignende)
 • Kopi af pas eller identitetskortnummer på kommanditselskabets ledelsesmedlemmer, hvis de ikke har et dansk CPR-nummer
 • Registreringsudskrift, hvis komplementaren er et udenlandsk selskab og dermed ikke har et CVR-nummer.

Registrering og frister

Kommanditselskaber, der skal registreres som sådanne, anmeldes digitalt via 'Start virksomhed' på Virk.

Fristen for registrering er senest 2 uger efter stiftelsen.

Ændringer af registrerede oplysninger skal registreres senest 2 uger efter beslutningen er truffet.