Redegørelse for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen i årsrapporten

De største danske virksomheder skal i årsrapportens ledelsesberetning redegøre for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen. Her kan du læse om kravene til måltal og politikker for den kønsmæssige sammensætning og til rapporteringen om det i årsrapporten.

 • Opdateret 8. juli 2022

Nye regler på vej

Nye regler om afrapportering af den kønsmæssige sammensætning af ledelsen træder i kraft den 1. januar 2023.

Reglerne om den kønsmæssige sammensætning af ledelsen omfatter store virksomheder i regnskabsklasse C og virksomheder i regnskabsklasse D.

Store virksomheder i regnskabsklasse C

Store virksomheder omfattet af regnskabsklasse C er virksomheder, som i to på hinanden følgende regnskabsår, overskrider mindst to af nedenstående tre størrelsesgrænser:

 • En balancesum på 156 mio. kr.
 • En nettoomsætning på 313 mio. kr.
 • Et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede i løbet af regnskabsåret på 250.

For modervirksomheder, der udarbejder koncernregnskab, skal størrelsesgrænserne opgøres på koncernniveau.

Virksomheder i regnskabsklasse D

Regnskabsklasse D omfatter de børsnoterede virksomheder og statslige aktieselskaber uanset disses størrelse.

Hvis din virksomhed er omfattet af reglerne og ikke har en ligelig fordeling af kvinder og mænd i ledelsen, er I forpligtet til at:

 • opstille et måltal for det øverste ledelsesorgan (oftest bestyrelsen)
 • udarbejde politikker for, hvordan virksomheden kan øge andelen af det underrepræsenterede køn i de øvrige ledelsesniveauer. 

Måltal

I skal i ledelsesberetningen rapportere om virksomhedens måltal, og om det er opfyldt. 

Et måltal er et specifikt tal, der illustrerer den andel af det underrepræsenterede køn, det øverste ledelsesorgan finder, der på sigt skal være i det øverste ledelsesorgan. Fastsættelsen af et måltal indebærer både en fastlæggelse af det konkrete måltal og en angivelse af perioden inden for hvilken, måltallet skal opfyldes.

Politik

I skal i ledelsesberetningen rapportere om virksomhedens politikker.

En politik er virksomhedens nedskrevne retningslinjer for, hvordan virksomheden fremmer det underrepræsenterede køns ledelsesmuligheder. Det kan fx være:

 • Personalepolitikker, der fremmer begge køns karrieremuligheder
 • Ansættelsesprocedurer, der bidrager til at synliggøre kvindelige ledertalenter
 • Karriereudviklingsplaner
 • Karriereudvikling gennem deltagelse i relevante netværk
 • Mentorordninger