Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Forebyggelse og bekæmpelse af hvidvask

Flere privatpersoner og virksomheder har pligt til at holde ekstra godt øje med deres kunder. De skal bl.a. underrette myndighederne, hvis de får mistanke om hvidvask eller finansiering af terrorisme.

Hvidvaskloven har til formål at bekæmpe hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme. Derfor pålægger loven en række virksomheder og personer nogle pligter, bl.a. pligt til at underrette Hvidvasksekretariatet, hvis de får mistanke om, at deres kunder hvidvasker udbytte eller finansierer terrorisme.

Hvem er omfattet af hvidvaskloven

Hvidvaskloven omfatter både privatpersoner, finansielle virksomheder og en række ikke-finansielle virksomheder, fx revisorer eller vekselkontorer. De personer og virksomheder, som er omfattet, har i kraft af deres aktiviteter oftere mulighed for at opdage hvidvask eller finansiering af terrorisme.

Erhvervsstyrelsen fører tilsyn med den del af hvidvaskloven, som vedrører de ikke-finansielle virksomheder.

Følgende virksomheder og personer hører under Erhvervsstyrelsens område:

 • Udbydere af tjenesteydelser til virksomheder - bl.a. selskabsfabrikanter og kontorhoteller Virksomheder og personer, der erhvervsmæssigt leverer ydelser, som ligger tæt op af den virksomhed, der udøves af advokater, revisorer og ejendomsmæglere, herunder skatterådgivere og eksterne bogholdere
 • Vekselkontorer og virksomheder, som veksler valuta i forbindelse med anden virksomhed
 • Ejendomsmæglere
 • Statsautoriserede og registrerede revisorer.

Andre virksomhedstyper, som er omfattet af loven, hører under Finanstilsynets område, dog med undtagelse af advokater, som hører under Advokatrådet.

Krav til de omfattede virksomheder og personer

Hvidvaskloven stiller skrappe krav, som du har pligt til at kende, hvis du er omfattet af loven. Hvis du eller din virksomhed er omfattet af Hvidvaskloven, har du eller virksomheden følgende forpligtelser:

 • opmærksomhedspligt
 • undersøgelses- og underretnings- og noteringspligt
 • legitimation af kunder samt løbende overvågning af kundeforhold
 • opbevaringspligt
 • krav om skriftlige, interne regler.

Sådan holder du øje med hvidvask og terrorfinansiering

Det kan være svært at vide, hvad man skal holde øje med i forhold til hvidvask og finansiering af terrorisme. Derfor har Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) udarbejdet en oversigt over en række indikatorer, som du skal være opmærksom på.

Indikatorerne er inddelt, så hver enkelt branche kan se, hvad de specifikt skal være opmærksomme på.

Se Oversigt over alle indikatorerne (dansk version).

Sådan lever du op til loven

Som omfattet af hvidvaskloven skal du være med til at forebygge og forhindre hvidvask og terrorfinansiering. Det kræver, at du sætter dig grundigt ind i reglerne på området. Du skal bl.a.:

 • sikre, at medarbejderne er bekendte med reglerne og deres forpligtelser
 • kende dine kunder, bl.a. ved at kræve legitimation, når du opretter en fast forretningsforbindelse eller udfører en transaktion på et beløb svarende til 1.000 kr. eller derover
 • opbevare legitimationsoplysningerne i mindst 5 år
 • underrette Hvidvasksekretariatet, hvis du får mistanke om forsøg på hvidvask eller terrorfinansiering. I den forbindelse skal du også stille informationer til rådighed for myndighedens efterforskning.

Se ”Vejledning om lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven)”

Se en samlet oversigt over alle love på området.

Hvidvask og særlige brancher

Hvis du udfører opgaver inden for en af følgende brancher, skal du være særligt opmærksom på, om du skal registreres i Registret til bekæmpelse af hvidvask:

 • Værdipapir- og varemægling (branchekode: 661200
 • Udlejning af erhvervsejendomme (branchekode: 682040)
 • Juridisk bistand (branchekode: 691000)
 • Bogføring og revision inkl. skatterådgivning (branchekode: 692000)
 • Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (branchekode: 702200)
 • Anden personaleformidling (branchekode: 783000)
 • Kombinerede administrationsserviceydelser (branchekode: 821100)

Registrer en privatperson

Registrer en ny virksomhed

Registrer en eksisterende virksomhed