Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Fonde

Fonde kan være erhvervsdrivende eller ikke-erhvervsdrivende. Erhvervsdrivende fonde reguleres af Lov om erhvervsdrivende fonde, mens ikke-erhvervsdrivende fonde reguleres af Fondsloven (under Civilstyrelsen). 

En fond er en selvejende institution. Ingen fysisk eller juridisk person uden for fonden har ejendomsretten til fondens formue. En fonds individuelle regelsæt er et sæt vedtægter, der blandt andet beskriver fondens formål. Fonden kan erhverve rettigheder og indgå forpligtelser, dvs. at den er en selvstændig enhed (en juridisk person).

Generelle krav til erhvervsdrivende fonde

 • fondens formue er uigenkaldeligt udskilt fra stifterens formue og kan ikke gå tilbage til stifter
 • fonden har et eller flere bestemte formål (beskrevet i vedtægerne)
 • forvaltning af fondens formue og interesser er overdraget til en selvstændig ledelse
 • de fleste af bestyrelsens medlemmer skal være uafhængige af stifter
 • fondene skal en gang om året gøre rede for, hvordan den uddeler sine midler
 • fondene skal en gang om året gøre rede for, hvordan den aflønner sin bestyrelse og sin direktion
 • fonden skal aflægge årsregnskab og er underlagt revision
 • grundkapitalen i en erhvervsdrivende fond skal være mindst 300.000 kr. 
 • en ikke-erhvervsdrivende fond skal ved oprettelsen have aktiver for over 250.000 kr.

Alle erhvervsdrivende fonde skal registreres hos Erhvervsstyrelsen. 

Erhvervsdrivende fonde

Det fremgår af lov om erhvervsdrivende fonde, hvornår en fond er erhvervsdrivende, og om den evt. er undtaget fra loven. Men en fond er som udgangspunkt erhvervsdrivende, hvis den:

 • producerer varer
 • yder tjenesteydelser
 • sælger eller udlejer fast ejendom
 • ejer eller har bestemmende indflydelse over en erhvervsvirksomhed.

Gebyrer og omkostninger

For erhvervsdrivende fonde betales et årsgebyr på 0,0170 pct. af egenkapitalen, dog altid mindst 300 kr. og højest 25.000 kr.

Årsgebyret betales for et helt kalenderår ad gangen. Gebyret beregnes på grundlag af fondens egenkapital ifølge årsrapporten for det seneste regnskabsår. Det nedrundes til nærmeste hele kronebeløb. Årsgebyret forfalder 5 måneder efter et regnskabsårs udløb.

Se i øvrigt Erhvervsstyrelsens takster for registreringer.

Ikke-erhvervsdrivende fonde under Civilstyrelsen

En ikke-erhvervsdrivende fond er selvejende institutioner, som ikke driver erhverv som en del af fondens virke. Det kan fx være legater, mellemfolkelig overenskomst eller kommunens eller regionens forpligtelser i henhold til lov om social service. Fondens forventede og faktiske aktiviteter er afgørende for, om en fond er erhvervsdrivende eller ikke-erhvervsdrivende. 

Civilstyrelsen er fondsmyndighed for alle ikke-erhvervsdrivende fonde. Den udfærdiger de generelle regler på området og fører tilsyn med at fondsloven, der regulerer de ikke-erhvervsdrivende fonde, overholdes. Hvis du har spørgsmål om ikke-erhvervsdrivende fonde, skal du kontakte Civilstyrelsen.

Fondsloven indeholder regler, hvorefter fonde skal have fondsmyndighedens samtykke til en række dispositioner. Det gælder blandt andet vedtægtsændringer og opløsning samt overdragelse og pantsætning af fondens aktiver. Få mere information hos Civilstyrelsen.