Fonde

Fonde er kendetegnet ved ikke at have nogle ejere. Fonde betegnes sommetider også legater, stiftelser eller selvejende institutioner.

 • Opdateret 11. marts 2024

En fond er defineret ved følgende karakteristika:

 1. En formue, der er uigenkaldeligt udskilt fra stifterens formue
 2. Et eller flere bestemte formål
 3. Rådighedsbeføjelserne tilkommer en selvstændig ledelse
 4. Fonden kan som sådan erhverve rettigheder og indgå forpligtelser, dvs. at den er et selvstændigt retssubjekt
 5. Ingen fysisk eller juridisk person uden for fonden har ejendomsretten til fondens formue, dvs. at ejendomsretten til fondens formue tilkommer fonden som sådan

Fonde kan være erhvervsdrivende eller ikke-erhvervsdrivende.
Fonde kan desuden være underlagt andet offentligt tilsyn og økonomisk kontrol, som medfører, at de falder uden for anvendelsesområdet for de to fondslove.

Erhvervsdrivende fonde reguleres af lov om erhvervsdrivende fonde og er underlagt tilsyn af Erhvervsstyrelsen.

For erhvervsdrivende fonde er vedtægten (fundatsen) det centrale dokument, da det er udtryk for stifters vilje og hensigter med fonden.
Vedtægten fastlægger fondens formål, aktiviteter, ledelsesforhold og uddelinger.

Overordnede krav til en erhvervsdrivende fond

 • Fonden skal have erhvervsdrift af et tilstrækkeligt omfang
 • Formålet skal kunne efterleves i længere årrække
 • Bestyrelsen skal være uafhængig af fondens stiftere og væsentlige bidragsydere, hvilket betyder, at en passende andel af bestyrelsesmedlemmerne, skal have den fornødne uafhængighed og selvstændighed
 • Fonden skal registreres hos Erhvervsstyrelsen
 • Grundkapitalen i en erhvervsdrivende fond skal være mindst 300.000 kr.
 • Fonden skal aflægge en revideret årsrapport efter årsregnskabsloven
 • Bestyrelsen skal hvert år redegøre for, hvordan den forholder sig til de af Komitéen for god Fondsledelse udarbejdede anbefalinger for god fondsledelse
 • Fonden skal en gang om året indsende en legatarfortegnelse til Erhvervsstyrelsen

Det fremgår af erhvervsfondsloven, hvornår en fond er erhvervsdrivende, og om den eventuelt er undtaget fra loven. En fond er som udgangspunkt erhvervsdrivende, hvis den:

 • Overdrager varer eller yder tjenesteydelser e.l.
 • Sælger eller udlejer fast ejendom
 • Har bestemmende indflydelse over en erhvervsvirksomhed

En fond anses ikke for erhvervsdrivende, hvis den virksomhed, fonden udøver eller har bestemmende indflydelse over, er af begrænset omfang eller kun omfatter en uvæsentlig del af fondens samlede formue.

Fonde, som er oprettet ved lov eller i henhold til lov, og fonde, som er underlagt andet tilsyn og kontrol af en offentlig myndighed i henhold til andet lovgivning, er ikke erhvervsdrivende fonde omfattet af erhvervsfondsloven selvom fonden har erhvervsmæssige aktiviteter.

Erhvervsstyrelsen kan i tvivlstilfælde afgøre, om en fond er omfattet af erhvervsfondsloven.

Der er en række krav til, hvem der kan stifte en fond:

 • Der kan være en eller flere stiftere, som kan være fysiske eller juridiske personer
 • Stifterne må ikke være under rekonstruktionsbehandling eller konkurs
 • Hvis stifter er en fysisk person, skal personen være myndig og må ikke være under værgemål efter § 5 i værgemålsloven eller under samværgemål efter § 7 i værgemålsloven
 • Hvis stifter er en juridisk person, skal denne have retsevne, dvs. være beføjet til at erhverve rettigheder, indgå forpligtelser og være part i retssager
 • En enkeltmandsvirksomhed kan ikke være stifter, da den ikke har selvstændig retsevne
 • Der stilles ikke krav til en stifters nationalitet eller bopæl
 • Navn og eventuelle binavne på fonden. Ordet "fond" skal indgå i navn og binavne. Navnet skal tydeligt adskille sig fra navnet på andre fonde og virksomheder, der er registreret i Erhvervsstyrelsens it-system, og må ikke være egnet til at vildlede.
 • Branche og eventuelle bibrancher
 • Adresse og hjemstedskommune. Fondens hjemsted kan også stå i vedtægten, men det er ikke et krav.
 • Stiftelsesdato, som skal være identisk med datoen for fondens første vedtægt
 • Formål, der typisk er udtryk for den aktivitet, som fonden skal varetage for at optjene et overskud til uddelinger. En fond skal have et eller flere bestemte formål. Det er derfor ikke tilstrækkeligt blot at angive, at fonden skal drive erhvervsvirksomhed el.lign.
 • Tegningsregel, som beskriver hvem i ledelsen, der kan skrive under på fondens vegne og dermed indgå forpligtende aftaler for fonden i situationer, der ligger udenfor fondens daglige drift. Tegningsretten kan ikke begrænses i forhold til bestemte dispositioner, som f.eks. salg eller pantsætning af fast ejendom, sikkerhedsstillelse, optagelse af lån e.l.
 • Regnskabsår og første regnskabsperiode. Regnskabsåret er altid 12 måneder. Den første regnskabsperiode kan omfatte et kortere eller længere tidsrum end 12 måneder, dog højst 18 måneder.
 • Grundkapitalens størrelse og hvorvidt den er indbetalt kontant eller i andre værdier. Hvis grundkapitalen er indbetalt i andre værdier end kontanter, skal der som udgangspunkt vedlægges en vurderingsberetning fra en godkendt revisor.
 • Navn, funktion i fonden, CPR-nummer og adresse for bestyrelsesmedlemmer og eventuelle direktører og suppleanter. Oplysning om CPR-nummer eller tilsvarende id-nummer og statsborgerskab offentliggøres ikke. For personer, der har registreret navne- og adressebeskyttelse i CPR, offentliggøres adressen ikke.
 • Navn og CVR-nr. eller CPR-nr. for fondens revisor
 • Reelle ejere. Bestyrelsesmedlemmer anses altid for reelle ejere og registreres derfor automatisk som reelle ejere. Derudover skal eventuelle særligt begunstigede personer, der nyder godt af fondens uddelinger, eller den gruppe af personer, i hvis hovedinteresse fonden er oprettet eller fungerer, også registreres som reelle ejere.

Når du registrerer fonden, skal du vedhæfte:

 • Dateret og underskrevet vedtægt. Stifteren eller stifterne skal underskrive vedtægten før stiftelsen er gyldig.
 • Eventuelle dokumenter, hvortil der henvises i vedtægten, men hvis hovedindhold ikke er gengivet i vedtægten.
 • Eventuelle andre dokumenter oprettet i anledning af stiftelsen eller andet retligt grundlag for fondens oprettelse (testamente, gavebrev eller andet).
 • Dokumentation for fondens erhvervsdrift i form af følgende
  • En uddybende beskrivelse af arten og omfanget af fondens erhvervsdrift, herunder i hvilken udstrækning erhvervsdriften sker på almindelige markedsmæssige vilkår.
  • Et overslag over de kommende 3-5 års forventede erhvervsmæssige bruttoindtægter og eventuelt en simpel balance over fondens aktiver og passiver.
 • Oplysning om, hvorvidt fonden modtager offentlige tilskud, og om fonden er underlagt andet offentligt tilsyn.
 • Dokumentation for grundkapitalens indbetaling. En revisor, advokat eller bank kan inviteres til at godkende kapitalen ved at indtaste deres e-mail under ’Godkend kapital i virksomhedsregistrering’ i ’Start Virksomhed’ på Virk. Hvis grundkapitalen er indbetalt i andre værdier end kontanter, skal der som udgangspunkt vedlægges en vurderingsberetning fra en godkendt revisor.
 • Hvis stifteren er en udenlandsk virksomhed, skal der vedlægges et registreringsbevis for virksomheden samt virksomhedens registreringsnummer.
 • For personer, som ikke har dansk CPR-nummer, skal der indtastes pasnummer eller nummer fra identitetskort, der kan anvendes ved indrejse i et Schengenland, samt oplysning om adresse, fødselsdato og statsborgerskab ved fødslen. Kopi af pas eller nationalt identifikationskort, der kan anvendes ved indrejse i et Schengenland, skal vedlægges registreringen. Desuden skal den pågældendes køn angives.

Fonden skal registreres digitalt i Erhvervsstyrelsens selvbetjeningsløsning på virk.dk senest 2 uger efter stiftelsen.

Erhvervsdrivende fonde betaler et årsgebyr, som beregnes på grundlag af fondens egenkapital ifølge årsrapporten for det seneste regnskabsår.

Årsgebyret betales for et helt kalenderår ad gangen.

Det skal bl.a. dække modtagelse og offentliggørelse af årsrapporter, registrering af ændringer mv. og Erhvervsstyrelsens tilsyn og kontrol med de erhvervsdrivende fonde.

Årsgebyret opkræves automatisk umiddelbart efter modtagelsen af fondens årsrapport. Det nedrundes til nærmeste hele kronebeløb.
Erhvervsdrivende fonde betaler ud over årsgebyret ikke gebyr for registrering af ændringer mv. som eksempelvis aktie- og anpartsselskaber.

God fondsledelse

På hjemmesiden for Komiteen for god fondsledelse kan du finde anbefalinger, værktøjer samt hjælp til rapportering i årsrapporterne

Gå til Godfondsledelse.dk

Fondstilsyn

Undersøgelser

Ikke-erhvervsdrivende fonde under Civilstyrelsen

Fonde uden erhvervsmæssige aktiviteter er underlagt tilsyn af Civilstyrelsen. Disse fonde kaldes sommetider også almennyttige fonde eller almindelige fonde. Fondens forventede og faktiske aktiviteter er afgørende for, om en fond er erhvervsdrivende eller ikke-erhvervsdrivende.

Passiv kapitalanbringelse, hvor fondens indtægter i al væsentlighed består af afkast af obligationer, pantebreve eller en mindre beholdning af børsnoterede aktier, er ikke erhvervsdrift i erhvervsfondslovens forstand. Dette samme gælder indtægter i form af offentlige tilskud eller private gavebidrag.

Civilstyrelsen er fondsmyndighed for alle ikke-erhvervsdrivende fonde. Hvis du har spørgsmål om ikke-erhvervsdrivende fonde, skal du kontakte Civilstyrelsen.

Læs mere hos Civilstyrelsen