Nyhed

Erhvervsstyrelsens kvalitetskontrol af revision af regulerede institutioner og frie skoler viser et behov for, at kvaliteten i revisionen forbedres

Erhvervsstyrelsen har gennemført en temabaseret kvalitetskontrol for at få indblik i kvaliteten af revisionen af regulerede institutioner og frie skoler under Børne- og Undervisningsministeriets område.

  • 16. november 2022
  • Kontrol og tilsyn

Erhvervsstyrelsen har offentliggjort en rapport om den gennemførte temabaserede kvalitetskontrol af revision af regulerede institutioner og frie skoler under Børne- og Undervisningsministeriets område. Kontrollen er foretaget i samarbejde med Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK), der fører tilsyn med de regulerede institutioner og frie skoler. Der er godt 1.000 selvejende uddannelsesinstitutioner og frie skoler, som årligt modtager mere end 30 mia. kr. i tilskud. Formålet med den temabaserede kvalitetskontrol er at undersøge, om revisorerne har tilstrækkelig opmærksomhed på den særlige lovgivning, der gælder for revision af regulerede institutioner og frie skoler under Børne- og Undervisningsministeriet område.

Den temabaserede kvalitetskontrol har omfattet 29 revisionsvirksomheder, og der er i alt udvalgt 40 erklæringsopgaver til at indgå i kontrollen. Kontrollen har haft fokus på om revisionsvirksomhedens kvalitetsstyringssystem indeholder tilstrækkelige politikker og procedurer, og om revisionen er udført i overensstemmelse med gældende standarder om revision og yderligere krav, der er gældende i Danmark samt god offentlig revisionsskik, herunder Rigsrevisionens standarder for offentlig revision (SOR), samt om der er udført tilstrækkelig forvaltningsrevision og juridisk-kritisk revision.

Ved kontrollen blev der identificeret forbedringspunkter til ca. halvdelen af de gennemgåede revisionsvirksomheders kvalitetsstyringssystemer og til ca. 80 % af erklæringsopgaverne.

Erhvervsstyrelsen har i gennemsnit haft flere observationer i erklæringsopgaver,

  • som er afgivet gennem en revisionsvirksomhed, som ikke har et koncept for opgaveløsning for regulerede institutioner og/eller frie skoler, der på tilstrækkelig vis sikrer, at planlægning og udførelse sker i overensstemmelse med gældende love og standarder, og
  • som er afgivet gennem en revisionsvirksomhed, som afgiver 10 erklæringer eller mindre for regulerede institutioner og/eller frie skoler i forhold til erklæringsopgaver, som er afgivet gennem en revisionsvirksomhed, som afgiver mere end 10 erklæringer for regulerede institutioner og/eller frie skoler.

Det er Erhvervsstyrelsens opfattelse, at niveauet af observationer er utilfredsstillende og et udtryk for, at kvaliteten af revisors arbejde ved revision af regulerede institutioner og/eller frie skoler generelt skal forbedres. Erhvervsstyrelsen vil som følge heraf gå i dialog med FSR om, hvordan kvaliteten fremadrettet kan forbedres. Erhvervsstyrelsen vil endvidere følge op på kvaliteten af revision af regulerede institutioner og frie skoler indenfor en kortere årrække.

Læs rapporten