Nyhed

Erhvervsstyrelsen øger antallet af automatiske kontroller

Erhvervsstyrelsen har i første halvdel af 2019 haft særlig fokus på registreringskontrol i forbindelse med stiftelse af kapitalselskaber. Dette arbejde har vist, at der fortsat er udfordringer med mangelfuld dokumentation i forbindelse med stiftelse af kapitalselskaber. På grund af disse udfordringer vil Erhvervsstyrelsen fortsat have fokus på den automatiske kontrol af mangler ved stiftelsen af kapitalselskaber.

  • 4. december 2019
  • Kontrol og tilsyn

Erhvervsstyrelsen har igangsat en øget kontrolindsats af vurderingsberetninger, som udarbejdes af en godkendt revisor, når der indskydes andre værdier end kontanter i et kapitalselskab. Reglerne om indholdet i en vurderingsberetning er reguleret i selskabslovens § 36.
 
Den øgede kontrolindsats omkring vurderingsberetninger skyldes, at styrelsen har fundet en relativ stor procent af fejl og mangler i vurderingsberetninger. Erhvervsstyrelsen har eksempelvis oplevet fejl og mangler i forhold til beskrivelsen af de aktiver, der indskydes i selskabet, og i forhold til at den fremgangsmåde revisor har benyttet til at vurdere aktiver ikke er tilstrækkeligt beskrevet.
 
Erhvervsstyrelsen opfordrer derfor til, at der udvises særlig opmærksomhed på, at reglerne er overholdt ved udarbejdelse og indberetning af vurderingsberetninger.
 
Erhvervsstyrelsen vil udtage vurderingsberetninger, som formodes at være behæftet med fejl og mangler, til manuel kontrol. Kontrollen sker i den forbindelse både ved stiftelse af kapitalselskaber med vurderingsberetninger, men også i forhold til ændringer i selskabet, fx kapitalforhøjelser og omdannelse, hvor der benyttes en vurderingsberetning. Såfremt en vurderingsberetning ikke opfylder lovens bestemmelser, kan Erhvervsstyrelsen enten afvise registreringen eller bede om yderligere oplysninger for at tage stilling til, om registreringen kan gennemføres.

Erhvervsstyrelsen har særligt tre fokusområder ved kontrollen af vurderingsberetningerne:

  • Kontrol af, om vurderingsberetningerne lever op til kravene i erklæringsbekendtgørelsen.
  • Kontrol af, om de indskudte aktiver har den økonomiske værdi, som det fremgår af vurderingsberetningerne. Erhvervsstyrelsen har her særligt fokus på indskud af immaterielle aktiver.
  • Kontrol af, om beskrivelsen af den anvendte fremgangsmåde ved vurderingen af de indskudte aktiver, jf. selskabslovens § 36, stk. 1, nr. 2, er tilstrækkelig klar.

 
Erhvervsstyrelsen skal i den forbindelse minde om, at vurderingsberetninger skal udarbejdes og indberettes af en godkendt revisor.
 
Det må forventes, at styrelsens øgede kontrolindsats vil øge sagsbehandlingstiden på registrering af stiftelser og ændringer i selskaber, særligt hvor der er anvendt en vurderingsberetning.

Læs mere om regler for virksomheder