Nyhed

Challenges.dk lukker

Siden 2017 har Erhvervsstyrelsen sammen med en lille partnerkreds drevet Challenges.dk med visionen om at skabe en platform, hvor forskellige fag-grupper, organisationer, virksomheder og personer kunne mødes for at dele og skabe idéer og løsninger, der kunne komme hele samfundet til gode. 

  • 20. december 2022
  • Digitalisering og nye forretningsmodeller

Formålet med Challenges.dk-platformen har været at udbrede kendskabet til og brugen af challenges som et værktøj og en metode, hvor samskabelse ud-gør fundamentet for udformningen af bedre og mere innovative løsninger. 
De forskellige challenges har til fælles, at de har haft til fokus at løfte sam-fundsudfordringer, gøre Danmark mere konkurrence- og bæredygtigt i frem-tiden samt tjene uddannelsesmæssige formål.

Siden 2017 har der kørt i alt 38 challenges med 862 idébesvarelser. 
De fleste challenges er blevet udarbejdet af og forankret i et bredt samar-bejde med både offentlige og private partnere. Samtidigt har platformen fungeret som et udstillingsvindue for innovative danske iværksættere, der med kreative og nytænkende løsninger har vist, hvordan man kan løse frem-tidens udfordringer. 

Erhvervsstyrelsen vil gerne takke alle de samarbejdspartnere, der har været med i udviklingen og driften af platformen samt alle, som har bidraget til at udvikle originale challenges, og alle, som har udarbejdet idéer med innova-tive løsninger, der kan arbejdes videre med lokalt, regionalt og nationalt. 

Challenges.dk-platformen lukker den 31/12/2022.

Har du spørgsmål?

Henvendelser kan rettes til Jeppe Wadsholt Madsen.