Behandling af personoplysninger i forbindelse med Nye Forretningsmodeller

  • Opdateret 30. august 2021

Erhvervsstyrelsen er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.
Erhvervsstyrelsen
Langeline Allé 17
2100 København Ø
CVR-nr.: 10150817
Telefon: 35 29 10 00
Mail: nyeforretningsmodeller@erst.dk

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver.

Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måder:

På e-mail: dpo@erst.dk

På telefon: 33 92 33 50

Ved brev: Erhvervsministeriet, att. Databeskyttelsesrådgiver, Slotsholmsgade 10-12, 1216 København K

Vi behandler dine personoplysninger med det formål at besvare dit spørgsmål. Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e, idet vores behandling af dine oplysninger sker som følge af offentlig myndighedsudøvelse, som Erhvervsstyrelsen har fået pålagt.

Ud over de formål, som er anført ovenfor, kan dit navn, e-mailadresse, telefonnummer og virksomhedsnavn blive behandlet med det formål, at du kan blive kontaktet, når Erhvervsstyrelsen gennemfører brugertilfredsundersøgelser af nyeforretningsmodeller.dk og services relateret til nyeforretningsmodeller.dk blandt brugere af nyeforretningsmodeller.dk. Brugertilfredsundersøgelser blandt brugere af nyeforretningsmodeller.dk kan foretages af tredjepart forudsat, at Erhvervsstyrelsen og tredjepart indgår en Databehandleraftale, som sikrer, at persondata behandles med fortrolighed. Endelig gælder, at dine oplysninger bruges til at udarbejde statistisk materiale til brug for optimering af nyeforretningsmodeller.dk.

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:

  • Databehandlere
  • Relevante myndigheder, herunder departementer og styrelser i fx Skatteministeriet og Miljø- og Fødevareministeriet

Erhvervsstyrelsen benytter en databehandler, der efter instruks fra Erhvervsstyrelsen har adgang til dine personoplysninger i det omfang, det er nødvendigt for at levere deres tjenester til os. Herudover videregives oplysningerne til andre relevante myndigheder på det område, du stiller spørgsmål om mhp. at besvare dit spørgsmål.

Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvor længe vi vil opbevare dine personoplysninger. Dog kan vi oplyse dig om, at vi vil lægge vægt på styrelsens dokumentationsforpligtelse i medfør af offentlighedsloven og arkivlovgivningen, når vi fastlægger, hvor længe dine oplysninger vil blive opbevaret.

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.      
Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte Erhvervsstyrelsen.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk