Behandling af personoplysninger i forbindelse med brug af Nemhandelsregisteret

Læs vores privatlivspolitik i forbindelse med brug af Nemhandelsregisteret.

  • Opdateret 7. juli 2020

Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Nemhandelsregisteret v/ Erhvervsstyrelsen er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget fra dig. Du finder vores kontaktoplysninger her:
 
Nemhandelsregisteret v/ Erhvervsstyrelsen 
Langelinie Alle 17 
2100 København Ø 
CVR nr. 10150817 
Telefon: 70 26 56 76 
Mail: support@nemhandel.dk

Ved at benytte Nemhandelsregisteret accepterer du, at vi behandler jeres personoplysninger i henhold til denne datapolitik. Desuden er vi opmærksomme på behovet for hensigtsmæssig beskyttelse og forsvarlig behandling af dine oplysninger. 

Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver.

Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måder: 
• På e-mail: dpo@em.dk 
• På telefon: 33 92 33 50. 
• Ved brev: Erhvervsministeriet, att. Databeskyttelsesrådgiver, Slotsholmsgade 10-12, 1216 København K. 

Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål: 
• Registrering af virksomhedsoplysninger og personoplysninger er nødvendige for at Nemhandelsregisteret kan fungere og at vi efterfølgende kan yde en tilfredsstillende support til dig som bruger. 

Interne regler: 
• Vi har vedtaget interne regler om datasikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter personoplysninger mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret. 
• Vi har fastlagte procedurer for tildeling af adgangsrettigheder til de af vore medarbejdere, der behandler persondata. 
• Vi kontrollerer deres faktiske adgang gennem logning og tilsyn. For at undgå datatab tager vi løbende backup af vores datasæt. 
• Vi sørger løbende for, at vores IT-udstyr er opdateret og har installeret passende sikkerhedsforanstaltninger, herunder firewall og virusbeskyttelse. 
• I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for kunden (diskrimination, identitetstyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe), vil vi underrette brugerne om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt. 

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:
•    Lov om offentlige betalinger m.v. § 7, jf. lovbekendtgørelse nr. 798 af 28. juni 2007 med senere ændringer.

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig: 
• Almindelige personoplysninger, herunder personoplysninger, der kan bruges til at identificere dig, herunder, men ikke begrænset til, for- og efternavn og e-mailadresse. 

Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere: 
• Dine personoplysninger kan i visse tilfælde fx blive videregivet til: (i) myndigheder vi samarbejder med (fx teknisk support, leverancetjenester og finansielle institutioner); eller (ii) hvis det er påkrævet ifølge gældende lovgivning eller en domstolsafgørelse. Videregivelse vil ske i det omfang og til dem, det er nødvendigt for at kunne levere den funktion og service som Nemhandelsregisteret udfører for den danske stat. 

Hvor dine personoplysninger stammer fra

I forbindelse med login identificerer vi dig i forhold til det NemID/den signatur som du benytter, samt din IP-adresse. Efter login gemmer vi de oplysninger som du indtaster som krævede registerdata. 

Opbevaring af dine personoplysninger 

Nemhandelsregisteret gemmer dine personoplysninger, så længe de tilhørende registerdata er online. Efterfølgende slettes disse efter 6 måneder. 

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. 

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte Nemhandelsregisteret v/Erhvervsstyrelsen. 

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger. Du kan selv se hvilke oplysninger vi har registreret om dig. Dette gøres ved at foretage login og se de data som er indtastet. 

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. 

Ret til sletning/blokering

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet eller blokere oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer. 

Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser. 

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. 
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, Nemhandelsregisteret v/Erhvervsstyrelsen behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk

Det vil være nødvendigt løbende at opdatere og ændre denne politik, og Nemhandelsregisteret v/Erhvervsstyrelsen forbeholder sig derfor ret til at opdatere eller ændre denne politik.