Bedre regulering i EU

Den politiske indsats for bedre regulering i EU handler om at reducere lovgivningsmæssige byrder i EU-reguleringen for at fremme vækst og konkurrence i det indre marked.

  • Opdateret 20. marts 2019

EU-indsatsen for "bedre regulering" har til hensigt at indrette reguleringen på en smartere måde, der gør det nemmere at drive virksomhed i EU uden at gå på kompromis med reglernes formål. Det handler om at sikre, at konkrete regler forenkles, og at rammebetingelserne i EU-reguleringen er fleksible på en måde, som tager højde for virksomhedernes hverdag.

EU-regulering skal understøtte digitalisering

EU-indsatsen for bedre regulering har fx fokus på digitalisering. Digitale løsninger kan reducere virksomhedernes tidsforbrug i forbindelse med indberetninger til offentlige myndigheder. Erhvervsstyrelsen arbejder for, at EU-reguleringen skal være digitaliseringsklar, så der drages fordel af mulighederne for fx datagenbrug, direkte overførsel af data fra virksomhedernes egne systemer og eliminering af manuelle processer. Digitale løsninger kan også forbedre den kommunikation, fleksibilitet og håndhævelse, som virksomhederne oplever fra det offentlige, når EU-regulering implementeres. Endelig er digitalisering et vigtigt værktøj til at lette hverdagen for virksomhederne, når de handler på det indre marked.

EU-regulering skal understøtte ny teknologi

Erhvervsstyrelsen har særligt fokus på, at virksomheder kan udvikle, teste og idriftsætte forretningsmodeller, som bygger på den nyeste teknologi. Det er afgørende for virksomhedernes succes i den globale digitale økonomi, at de kan rykke først og hurtigt. I forlængelse af regeringens arbejde med at sikre agil og fremtidssikker regulering, så arbejder Erhvervsstyrelsen derfor aktivt for at fremtidssikker og innovationsvenlig regulering på europæisk plan.

Virksomheder inddrages

Det er væsentligt, at konkrete forenklingstiltag af EU-regulering sker på de områder, som betyder mest for virksomhedernes hverdag. For at kunne identificere disse områder, arbejdes der på at sikre bedre slutbrugerinddragelse, hvor virksomhederne indtænkes og inddrages i fx konsultations- og evalueringsprocesser på EU-niveau. På den måde bliver forenklingerne reelle og mærkbare i praksis, efterlevelsen øges, og i sidste ende får virksomhederne mere tid til at drive forretning og dermed skabe vækst.

Som led i indsatsen for "bedre regulering" arbejder Erhvervsstyrelsen for at fremme en række principper og konkrete værktøjer i dialog med både Europa-Kommissionen, EU's medlemslande, Europa-Parlamentet og eksterne interessenter. Indsatsen sker i forlængelse af den nationale indsats for enklere regler og administrative lettelser.