Publikation

AMVAB-måling: Ex-ante måling af udkast til bekendtgørelse om jordbrugets anvendelse af gødning i planperioden 2022/2023 (gødskningsbekendtgørelsen)

Denne ex ante-måling afdækker de forventede administrative byrder for erhvervslivet forbundet med Landbrugsstyrelsens gødskningsbekendtgørelse for planperioden 2022/2023.

  • 25. oktober 2022

Målingen afdækker de forventede administrative byrder for erhvervslivet forbundet med indførelse af Landbrugsstyrelsens nye digitale indberetningspligt (gødningskvitteringsmodulet) i Tast-selv. Det digitale modul skal anvendes i forbindelse med overførsler af husdyrgødning og anden organisk gødning mellem jordbrugsvirksomheder i Register for Gødningsregnskab.
 
Med det nye modul erstattes en tidligere analog praksis, hvor jordbrugere har afholdt fysiske møder med henblik på at indgå skriftlige aftaler om overførelse af gødning, med en ny praksis, hvor underskrifterne skal indhentes digitalt. Den nye praksis indebærer indtastning og godkendelse af aftalerne i gødningskvitteringsmodulet i Tast-selv. Praksisændringen vil betyde, at jordbrugsvirksomheder i højere grad vil inddrage konsulenter til varetagelse af de digitale forpligtigelser.
 
Bekendtgørelsesændringen forventes at medføre løbende administrative lettelser i form af en enklere kontrol med gødningsoverførslerne, mens der forventes løbende administrative byrder, idet jordbrugerne vil øge deres brug af eksterne konsulenter. 
 
Målingen viser, at bekendtgørelsen forventes at medføre løbende administrative byrder på ca. 4,3 mio. kr. årligt.

AMVAB er en forkortelse for Aktivitetsbaseret Måling af Virksomhedernes Administrative Byrder.