Instrument til teknisk støtte til reformgennemførelse (TSI)

EU's instrument til teknisk støtte til reformgennemførelse (TSI) løber fra 2021-2027 og skal styrke EU-landenes kapacitet til offentlige reformer. 

 • Opdateret 13. juli 2021

EU's instrument til teknisk støtte til reformgennemførelse (Technical Support Instrument, TSI) løber fra 2021-2027 og er overordnet en videreførelse af det tidligere støtteprogram for strukturreformer (SRSP). Instrumentet har til formål at styrke EU-landenes kapacitet til at gennemføre institutionelle, administrative og vækstfremmende reformer. Der gives støtte til offentlige myndigheder, og midler fra støtteordningen kan anvendes inden for en række forskellige områder. Støtteberettigede projekter kan bl.a. vedrøre kapacitet og effektivitet af den offentlige administration, modernisering af offentlig budgetstyring, reform af skatteadministration, digital økonomi, klima og energi, uddannelsesreformer, håndtering af misligholdte lån, sundhedsreform mv. Det gælder dog samtidig, at støtte alene kan opnås til ”teknisk bistand”, dvs. en række aktiviteter som indebærer, at der indhentes ekstern rådgivning og lignende.

Der forventes afsat 767 mio. euro (2018-priser) til programmet i perioden 2021-2027. Erhvervsministeriet er nationalt kontaktpunkt for støtteprogrammet, som administreres af EU-Kommissionens Generaldirektoratet for Strukturreformstøtte (DG REFORM). 

Der forventes afsat over 100 mio. euro til programmet i 2022-ansøgningsrunden. 

Som noget nyt har Kommissionen lanceret en række såkaldte flagskibsinitiativer inden for særligt det digitale og grønne område. Disse flagskibsinitiativer er projekter, der delvist er defineret på forhånd, som ansøgere kan vælge at søge om. Ligesom tidligere vil der også være mulighed for at søge om indsatser på andre områder. 

Myndigheder med interesse i at ansøge om midler fra støtteordningen skal have indsendt en ansøgning senest onsdag den 6. oktober 2021.

  Konkret indsendes ansøgningen via en webportal hos DG REFORM, som man skal tildeles adgang til via det nationale kontaktpunkt (Erhvervsministeriet). Efter ansøgningerne er modtaget foretages der en tværministeriel national prioritering af ansøgningerne, som sendes til EU-Kommissionen senest 31. oktober 2021. Herefter bliver ansøgningerne bedømt og evt. udvalgt til tildeling af støtte af DG REFORM.
  Den nationale prioritering tager afsæt i en helhedsbedømmelse af de enkelte modtagende projekter i forhold til fire overordnet principper:

  1. Projektet skal understøtte regeringens prioriteter.
  2. Projektets forventede gennemslagskraft og bredde. Projektet skal om muligt indeholde et måltal for projektets forventede effekt på det opstillede mål eller beskrive en klar effektkæde over, hvordan projektet bidrager til målet. Der vil derudover blive lagt vægt på, om projektets resultater kan blive delt og overført på tværs af andre myndigheder.
  3. Projektet skal have en enkel organisering og klar rollefordeling mellem projektejer og tiltænkte samarbejdspartnere.
  4. Projektets budgetbehov. Der vil blive lagt vægt på, om projektet forventes at blive gearet yderligere med finansiering fra projektejeren eller eksterne samarbejdspartnere.

  Kontakt os