Whistleblowerordning til anmeldelse af forhold i forbindelse med ansættelse eller anden tilknytning til Erhvervsstyrelsen

Som et led i indsatsen for at skabe optimale vilkår for åbenhed og dialog, åbner Erhvervsstyrelsen nu en whistleblowerordning for nuværende og tidligere ansatte samt samarbejdspartnere.

 • Opdateret 3. november 2020

Erhvervsstyrelsen har nu åbnet for den nye whistleblowerordning på statens område, som har til formål:

 • at øge mulighederne for, at ansatte og samarbejdspartnere kan ytre sig om kritisable forhold i myndighederne uden at frygte for negative konsekvenser,  
 • at beskytte personer, som indgiver oplysninger til whistleblowerordningen, og 
 • at opdage fejl og forsømmelser og derved højne niveauet i myndighedernes ydelser. 

Whistleblowerordningen kan anvendes af Erhvervsstyrelsens ansatte (nuværende, tidligere og kommende) samt leverandører og samarbejdspartnere. Whistleblowerordningen er dermed et supplement til den direkte og daglige kommunikation på arbejdspladsen om fejl og utilfredsstillende forhold mv. Ordningen kan dog også anvendes af personer der ikke er ansat i Erhvervsstyrelsen, læs mere om hvem der kan anvende whistleblowerordningen i punktet ”Hvem kan anvende whistleblowerordningen”. 

Ordningen udelukker ikke muligheden for at indberette via eksterne kanaler som f.eks. Folketingets Ombudsmand.

Der må ikke bevidst indgives urigtige eller vildledende oplysninger gennem whistleblowerordningen. Oplysninger, der er indgivet i ond tro, kan medføre en politianmeldelse, ligesom det kan få negative ansættelsesretlige konsekvenser eller medføre kontraktretlige konsekvenser for den person, der har indgivet oplysningen. 

Indberetninger til whistleblowerordningen vil blive behandlet fortroligt af Erhvervsstyrelsens whistleblowerenhed. 
 

Whistleblowerordningen kan anvendes af:

 • personer, der arbejder for Erhvervsstyrelsen, herunder overenskomstansatte, deltids- og fuldtidsansatte og tjenestemænd, frivillige samt lønnede og ulønnede praktikanter. 
 • personer, der tidligere har arbejdet for Erhvervsstyrelsen, og som indberetter om oplysninger, som vedkommende er kommet i besiddelse af i den periode, personen arbejdede for myndigheden. 
 • personer, som endnu ikke er begyndt at arbejde hos en omfattet myndighed, men som indberetter oplysninger, der er erhvervet i forbindelse med ansættelsesprocessen eller forhandlinger forud for indgåelse af kontrakten. 
 • samarbejdspartnere, som Erhvervsstyrelsen har et kontinuerligt eller formaliseret samarbejde med, herunder private virksomheder (f.eks. leverandører og underleverandører). 
 • personer, der arbejder under tilsyn og ledelse af f.eks. en af Erhvervsstyrelsens kontrahenter, underleverandører eller leverandører. 

Andre, f.eks. borgere eller virksomheder, der alene har tilknytning til styrelsen som følge af, at vedkommende har en sag til behandling/afgørelse hos Erhvervsstyrelsen, eller har rettet øvrig henvendelse til styrelsen, vil som udgangspunkt ikke kunne anvende ordningen.

Anmeldelse til whistleblowerordningen kan indgives anonymt. Erhvervsstyrelsen opfordrer dog til, at denne mulighed kun anvendes i tilfælde, hvor omstændighederne taler for det. Dette skyldes, at Erhvervsstyrelsen i tilfælde af en anonym anmeldelse ikke vil være i stand til at indhente supplerende oplysninger fra anmelder, hvorved det som yderste konsekvens kan betyde, at sagen må henlægges.  

Du kan også anmelde delvis anonymt. I dette tilfælde er eneste krav for at indsende anmeldelsen, at du oplyser en mailadresse. Her skal du vælge en mailadresse, som ikke identificerer dig, som f.eks. din arbejdsmail. Du kan i stedet f.eks. oprette en gmailadresse eller lignende, som du anvender, når du indberetter.

For at indberette et forhold i whistleblowerordningen forudsættes det, at der er viden eller begrundet mistanke om, at der er begået alvorlige:

 • strafbare forhold, f.eks. overtrædelse af tavshedspligten, misbrug af økonomiske midler, tyveri, svig, underslæb, bedrageri, bestikkelse mv. 
 • overtrædelser af lovgivningen, f.eks. lovgivning om magtanvendelse, forvaltningsloven, databeskyttelseslovgivningen, offentlighedsloven el.lign. 
 • overtrædelser af forvaltningsretlige principper, f.eks. undersøgelsesprincippet, krav om saglighed, magtfordrejningsgrundsætningen og proportionalitet el.lign. 
 • grove eller gentagne overtrædelser af væsentlige interne retningslinjer, f.eks. om tjenesterejser, gaver og regnskabsaflæggelse mv. 
 • grove personrelaterede konflikter på arbejdspladsen, f.eks. grov chikane, herunder af seksuel karakter. 
 • bevidst vildledning af borgere og samarbejdspartnere. 

Oplysninger om øvrige forhold er ikke omfattet af ordningen.
 

Erhvervsstyrelsen behandler løbende indberetninger til whistleblowerordningen, og behandlingen sker i fortrolighed.

Indberetningerne behandles af følgende personer: 

 • Chefen for styrelsens Team Jura
 • Chefen for styrelsens Direktionssekretariat
 • En af styrelsens HR-partnere

Ved indberetning af forholdet opnår du som udgangspunkt ikke status som part i sagen, og det vil derfor ikke kunne forventes, at Erhvervsstyrelsen holder dig orienteret om de enkelte og konkrete skridt, styrelsen har taget i sagen. Se mere nedenfor.

Erhvervsstyrelsen undersøger alle indberetninger grundigt. Hvis undersøgelsen viser kritisable forhold, er der forskellige reaktionsmuligheder: 

 • Hvis der er tale om overtrædelse af straffelovgivningen, kan forholdet blive anmeldt til politiet. 
 • Vedrører sagen alvorlige fejl og/eller forsømmelser begået af en ansat i myndigheden, kan det medføre negative ansættelsesretlige reaktioner, herunder disciplinære sanktioner, f.eks. advarsel eller afskedigelse. Reaktionen/sanktionen afhænger af de regler, der gælder for den enkelte ansatte. 
 • Vedrører sagen alvorlige fejl og/eller forsømmelser begået af en samarbejdspartner, kan det medføre kontraktretlige konsekvenser for samarbejdspartneren, f.eks. kontraktophævelse. 
   

Personer, der indgiver oplysninger til whistleblowerordningen, vil som udgangspunkt senest tre måneder efter indberetningen blive orienteret om sagens behandling. Dette forudsætter dog, at der ikke er indgivet en anonym anmeldelse. I særlige tilfælde, f.eks. ved komplekse indberetninger, vil fristen for orientering kunne forlænges til seks måneder. Orienteringen kan dog i visse tilfælde være begrænset af regler om tavshedspligt mv. 

De almindelige forvaltningsretlige regler finder i øvrigt anvendelse. En indberetning til whistleblowerordningen vil ikke i sig selv medføre, at whistlebloweren bliver part i en sag i den myndighed, som indberetningen vedrører, herunder opnår de almindelige partsrettigheder (f.eks. partshøring, begrundelse, partsaktindsigt og mulig klageadgang). Der kan dog være tilfælde, hvor en whistleblower har partsstatus i en sag, som indberetningen omhandler eller giver anledning til. 
Der kan efter gældende regler være adgang til at få aktindsigt i navnet på den person, der har indgivet oplysningerne, hvis indberetningen ikke er indgivet anonymt. F.eks. kan de personer, som oplysningerne drejer sig om, have ret til at vide, hvem der har indgivet oplysningerne. 

Beskyttelse mod repressalier og lignende 

Personer, der indgiver indberetninger til whistleblowerordningen, er beskyttet mod negative konsekvenser forbundet med en indberetning afgivet i god tro. Ved vurderingen af, om en indberetning er afgivet i god tro, skal det indgå, om den indberettende person havde rimelig grund til at antage, at de indberettede oplysninger var korrekte på tidspunktet for indberetningen, og at de indberettede oplysninger var omfattet af whistleblowerordningens anvendelsesområde. 
Hvis en ansat benytter sig af whistleblowerordningen, kan det ikke i sig selv føre til afskedigelse eller andre former for direkte eller indirekte sanktionering, som f.eks. ændring af den ansattes arbejdsområde, eller at den ansatte ikke tilgodeses i forbindelse med tildeling af løntillæg. 
Der kan dog være tilfælde, hvor følgevirkningerne af, at en ansat lovligt benytter sig af sin meddeleret, er af en så alvorlig karakter, at det kan være relevant f.eks. at tilbyde ændret opgaveportefølje, rokering eller andet af ledelsen passende foranstaltninger. 

Hvis man som ansat oplever at blive mødt med negative (ledelses-)reaktioner, fordi man har benyttet whistleblowerordningen, kan man rette henvendelse til whistleblowerenheden, sin tillidsrepræsentant eller faglige organisation. Har en ansat oplevet uberettigede ansættelsesretlige reaktioner som følge af at have indgivet en indberetning, kan den ansatte tilkendes erstatning, godtgørelse eller økonomisk kompensation efter de til enhver tid gældende regler herom. 
 

De personer, som oplysningerne omhandler, vil normalt blive underrettet, hvis der indgives oplysninger om dem. Den omhandlede person vil således modtage underretning, når sagen henlægges, hvis den er åbenbart grundløs, ligesom den omhandlede person vil blive involveret i forløbet, hvis sagen realitetsbehandles. Den omhandlede person har i den forbindelse ret til at bede om at få rettet forkerte oplysninger. 

Læs om vores behandling af dine personoplysninger og dine rettigheder

De almindelige forvaltningsretlige regler finder anvendelse. En indberetning til whistleblowerordningen vil ikke i sig selv medføre, at whistlebloweren bliver part i en sag i Erhvervsstyrelsen, herunder opnår de almindelige partsrettigheder (f.eks. partshøring, begrundelse, partsaktindsigt og mulig klageadgang). Der kan dog være tilfælde, hvor en whistleblower har partsstatus i en sag, som indberetningen omhandler eller giver anledning til.

Det bemærkes, at der efter gældende aktindsigtsregler efter omstændighederne bl.a. kan være adgang til at få aktindsigt i navnet på den person, der har indgivet oplysningerne, hvis indberetningen ikke er indgivet anonymt. F.eks. kan de personer, som oplysningerne drejer sig om, have ret til at vide, hvem der har indgivet oplysningerne.

Hvis der på baggrund af de indsamlede oplysninger gennemføres en disciplinær sanktion over for den ansatte, indberetningen vedrører, eller der i øvrigt foreligger grunde til, at det er sagligt og nødvendigt fortsat at opbevare oplysninger om den ansatte, vil oplysningerne blive opbevaret i den pågældendes personalemappe.