Behandling af personoplysninger i forbindelse med whistleblowerordningen til anmeldelse af forhold i forbindelse med ansættelse eller anden tilknytning til Erhvervsstyrelsen

Læs vores privatlivspolitik i forbindelse med whistleblowerordningen for Erhvervsstyrelsen.

  • Opdateret 5. november 2020

Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Erhvervsstyrelsen er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Erhvervsstyrelsen
Langelinie Allé 17
2100 København Ø
CVR-nr.: 11192173
Telefon: 35291000
Mail: erst@erst.dk

Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver.

Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måder:

På e-mail: dpo@em.dk
På telefon: 33 92 33 50
Ved brev: Erhvervsministeriet, Att. Databeskyttelsesrådgiveren, Slotsholmen 10-12, 1216 København K

Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

  • at øge mulighederne for, at ansatte og samarbejdspartnere kan ytre sig om kritisable forhold i myndighederne uden at frygte for negative konsekvenser,  
  • at beskytte personer, som indgiver oplysninger til whistleblowerordningen, og 
  • at opdage fejl og forsømmelser og derved højne niveauet i myndighedernes ydelser. 

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2019/1937 af 23. oktober 2019, jf. artikel 6, stk. 1, litra e og art. 9, stk. 2, litra g, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse) (EØS-relevant tekst).

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

  • Almindelige personoplysninger, herunder identifikationsoplysninger
  • Oplysninger strafbare forhold.
  • Oplysninger om helbredsmæssige forhold, fagforeningsmæssigt tilhørsforhold mv.

Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:

  • Erhvervsstyrelsen videregiver dine personoplysninger til anklagemyndigheden, politiet og den Uafhængige Politiklagemyndighed eller Forsvarsministeriets Auditørkorps, såfremt det er vurderingen, oplysningerne fra whistleblowerordningen giver Erhvervsstyrelsen en konkret mistanke om, at der er begået en strafbar handling.
  • Erhvervsstyrelsen videregiver oplysninger til Erhvervsministeriet eller andre offentlige myndigheder og tilsynsorganer, såfremt det er Erhvervsstyrelsens vurdering, at det anmeldte forhold falder inden for disse myndigheders tilsynsopgave.

Hvor dine personoplysninger stammer fra

Erhvervsstyrelsen har modtaget dine personoplysninger fra anmeldelsen fra dig. Vi kan godt behandle din anmeldelse, selvom du optræder anonymt.

Opbevaring af dine personoplysninger

Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvor længe vi vil opbevare dine personoplysninger. Dog kan vi oplyse dig om, at vi vil lægge vægt på styrelsens saglige behov for opbevaring af oplysningerne, herunder styrelsens dokumentationsforpligtelse og arkivlovgivningen, når vi skal fastlægge, hvor længe dine oplysninger vil blive opbevaret.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. 

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.