Vejledning om

Vurdering af aktiver og forpligtelser ved grænseoverskridende fusioner med regnskabsmæssig virkning frem i tid

Erhvervsstyrelsen er blevet opmærksom på, at der synes at være en fejlagtig antagelse angående forståelsen af kravet i selskabslovens § 271, stk. 1, nr. 11. Erhvervsstyrelsen finder anledning til at præcisere Erhvervsstyrelsens praksis og fortolkning af selskabsloven samt fusionsdirektiverne.

  • Version
  • Seneste opdatering 1. september 2013

Lovgrundlag

1
Kapitel
Erhvervsstyrelsen præcisering af praksis og fortolkning

I henhold til selskabslovens § 272, stk. 1, nr. 11, skal en fusionsplan for en grænseoverskridende fusion indeholde en” vurdering af aktiver og forpligtelser, der overføres fra det afgivende kapitalselskab til det modtagende kapitalselskab”. Dette kan volde særlige udfordringer i relation til fusioner med  regnskabsmæssig virkning frem i tid, hvorved forstås, at tidspunktet i henhold til selskabslovens § 272, stk. 1, nr. 6, ligger på en senere dato end datoen for fusionsplanens underskrivelse.

I henhold til selskabslovens § 280, stk. 4, skal fusionen gennemføres i overensstemmelse med den offentliggjorte fusionsplan, vedtages fusionen ikke i overensstemmelse med planen anses forslaget som bortfaldet.

For grænseoverskridende fusioner med regnskabsmæssig virkning frem i tid, betyder dette, at den vurdering af aktiver og forpligtelser, som skal være indeholdt i planen, faktisk skal svare til vurdering af aktiver og forpligtelser på datoen for det regnskabsmæssige virkningstidspunkt. Viser det sig, at vurderingen ikke gør dette, kan fusionen ikke gennemføres i overensstemmelse med fusionsplanen, og forslaget om fusion anses som bortfaldet.

Det synes imidlertid at være antaget, at det i et sådant tilfælde er tilstrækkeligt, hvis det centrale ledelsesorgan oplyser om eventuelle afvigelser fra vurderingen i forbindelse med, at der skal træffes beslutning om fusionens vedtagelse. 

I henhold til § 283 skal det centrale ledelsesorgan på en evt. generalforsamling, hvor der skal træffes beslutning om gennemførelse af en fusion, oplyse om begivenheder af væsentlig betydning, herunder væsentlige ændringer i aktiver og forpligtelser, der er indtruffet i tiden mellem fusionsplanens underskrivelse og generalforsamlingen.

I henhold til Erhvervsstyrelsen praksis vedrører § 283 væsentlige ændringer i sammensætningen af kapitalselskabets aktiver og forpligtelser, som er indtruffet mellem planens underskrivelse og generalforsamlingen.

Bestemmelsen i § 283 vedrører derimod ikke vurderingen af disse aktiver og forpligtelser.

§ 283 i selskabsloven medfører, at fusionen stadig vil kunne gennemføres i henhold til den underskrevne plan, selvom der er sket endog væsentlige ændringer
af kapitalselskabets aktiver og forpligtelser, forudsat at gennemførelsen fortsat er i overensstemmelse med planen.

§ 272, stk. 1, nr. 11, sammenholdt med § 280, stk. 4, medfører således, at en forudsætning for, at en fusion kan gennemføres uanset en ændring i aktiver og forpligtelser, er, at vurderingerne i fusionsplanen fortsat er retvisende og dækker de aktiver og forpligtelser, der er til stede på det regnskabsmæssige virkningstidspunkt.

Kravet om, at vurderingen af aktiver og forpligtelser i fusionsplanen skal være retvisende i forhold til de aktiver og forpligtelser, der er til stede på det regnskabsmæssige virkningstidspunkt, gør sig selv sagt også gældende, selvom der ikke er sket en udskiftning af aktiver og forpligtelser i perioden fra planens underskrivelse til der skal træffes beslutning om gennemførelsen af fusionen

I et sådant tilfælde er det ligeledes ikke muligt at præcisere vurderingen i planen i medfør af § 283.

Viser det sig således, at vurderingen af aktiver og forpligtelser i fusionsplanen ikke er retvisende, når det regnskabsmæssige virkningstidspunkt indtræder, kan den grænseoverskridende fusion ikke gennemføres i overensstemmelse med den underskrevne fusionsplan.

Konsekvensen af ovenstående er, at det formentligt ikke vil være alle selskaber, der i praksis har mulighed for at deltage i en fusion med regnskabsmæssig virkning frem i tid.

Det centrale ledelsesorgan og anmelderen er ansvarlige for, at fusionen når og hvis den besluttes, gennemføres og anmeldes i overensstemmelse med den offentliggjorte fusionsplan, jf. selskabslovens § 15, stk. 1 og stk. 2, jf. 280, stk. 4.