Vejledning om

Ureviderede oplysninger i årsregnskabet for en virksomhed i regnskabsklasse A

Dette notat fra den daværende Erhvervs- og Selskabsstyrelsen blev til på baggrund af flere henvendelser vedrørende medtagelse af ureviderede oplysninger i årsregnskabet for en virksomhed i regnskabsklasse A.

  • Version 1.0
  • Seneste opdatering 1. juni 2010

1
Kapitel
Beskrivelser af den generelle problemstilling

Spørgsmålet er, hvorvidt det vil være en overtrædelse af årsregnskabsloven  m.v., hvis en virksomhed omfattet af årsregnskabsklasse A, der ikke er underlagt krav om revision, men frivilligt lader årsregnskabet revidere, medtager frivillige, ikke-reviderede oplysninger i årsregnskabet.

der kan eksempelvis være tale om en andelsboligforening, der i henhold til vedtægterne har krav om revision, og som ønsker frivilligt at gengive reviderede budgettal i en særskilt kolonne i den ellers reviderede resultatopgørelse. Budgettallene kan omfatte både det år, der aflægges regnskab for, og det kommende år.

2
Kapitel
Styrelsens udtalelse

Det er styrelsens opfattelse, at en virksomhed i regnskabsklasse A, der ikke efter loven er pligtig til at lade årsregnskabet revidere, men frivilligt har valgt dette, kan medtage ikke-reviderede oplysninger i årsregnskabet. Følgende betingelser skal dog være opfyldt:

  • Der er en klar og logisk opdeling i, hvilke oplysninger der er revideret og hvilke, der ikke er revideret.
  • Det skal tydeligt fremgå af årsregnskabe hvilke dele, der ikke er revideret (typisk ved en overskrift til den pågældende kolonne/oplysning). oplysningen skal gives hvert enkelt sted, hvor ikke-reviderede oplysninger indgår i ellers reviderede elementer ( fx i resultatopgørelse, balance eller noter).
  • det skal tydeligt fremgå af revisors påtegning hvilke dele af regnskabet, der ikke er revideret.

Sådanne ureviderede oplysninger kan naturligvis også indgå i ledelsesberetningen.

3
Kapitel
Baggrund for styrelsens udtalelse

Det fremgår af årsregnskabslovens § 135, stk.1, at en virksomhed, der har pligt til at udarbejde årsrapport efter reglerne for regnskabsklasse B, C eller D, skal lade sit årsregnskab (og et evt. koncernregnskab) revidere af én eller flere revisorer. Det gælder dog ikke virksomheder, der er undtaget fra revisionspligt efter stk. 1, 2. pkt.

Det er således for disse virksomheder hele årsregnskabet, der skal revideres. Årsregnskabet kan således ikke lovligt indeholde ureviderede oplysninger. Oplysninger, der placeres i ledelsesberetningen, vil derimod alene være omfattet af revisors såkaldte 'konsistenstjek'

Styrelsens har i nærværende udtalelse vedrørende virksomheder i regnskabsklasse A lagt vægt på, at kravet i ÅRL § 135 alene retter sig mod de virksomheder, der er pligtige til at lade årsregnskabet revidere.

Årsregnskabslovens § 18, der retter sig mod virksomheder i regnskabsklasse A, kræver alene, at en eventuel påtegning af revisor - afgivet i forbindelse med en frivillig revision - skal indgå i årsrapporten. Bestemmelsen regulerer derimod ikke hvilke dele af årsrapporten, der skal være omfattet af erklæringen.

Ifølge årsregnskabslovens § 13, stk. 1, nr. 1, skal en årsrapport udarbejdes på en klar og overskuelig måde

Styrelsen har i sin vurdering overvejet, hvorvidt medtagelse af reviderede oplysninger i et ellers revideret regnskab vil kunne siges at være så forvirrende for brugerne, at det vil stride mod kravet om klarhed i årsregnskabslovens § 13, stk. 1, nr. 1, . dette må naturligvis konkret afvejes i forhold til de fordele, regnskabsbrugerne kan få ved at lade virksomheden medtage ikke-reviderede oplysninger i selve årsregnskabet.

Fordelen for brugerne ved, at der medtages visse ureviderede oplysninger i årsregnskabet, kan bl.a. være, at ledelsen vælger at medtage flere relevante oplysninger, som den ikke ville medtage, hvis disse blev underlagt revision. der kan eksempelvis være tale om en sammenholdelse af resultatopgørelsen med de 8ureviderede) budgetterede tal for perioden

Modsat kan der argumenteres for, at det bliver mere uklart hvilke oplysninger, som er revideret, og hvilke, som ikke er.

Det er en forudsætning, at det klart fremgår hvilke oplysninger, der ikke er revideret, og at der er en logisk adskillelse/opdeling mellem disse og e reviderede oplysninger. Et helt tilfældigt valg af poster og/eller noter, der ikke revideres, må således ikke forekomme. Der kan således ikke fravælges revision af visse noter til årsregnskabet, fx om eventualforpligtelser.

Det må også forudsættes, at der er kontinuitet med hensyn til hvilke oplysninger, der revideres.

Styrelsen har også set på bestemmelserne i erklæringsbekendtgørelsen og vurderet disses betydning, da der kan være et vist samspil med årsregnskabslovens bestemmelser.

Ifølge erklæringsbekendtgørelsens § 3, stk. 2, skal der i et årsregnskab eller et koncernregnskab, der er revideret, indgå en revisionspåtegning, der omfatter alle de revisionspligtige dele af årsrapporten. Da kravet alene omfatter de revisionspligtige dele - og årsregnskabet for en virksomhed i regnskabsklasse A ikke er revisionspligtigt - har bestemmelse ikke betydning for udtalelsen.

Der er på baggrund af ovenstående styrelsens opfattelse, at det er i overensstemmelse med lovgivningen at medtage ureviderede oplysninger i et årsregnskab for en virksomhed i regnskabsklasse A, der ellers er revideret. Dette er dog betinget af, at det tydeligt fremgår af både revisors påtegning og af årsregnskabet hvilke dele, der ikke er revideret, og at der er en logisk adskillelse mellem de reviderede og de ikke reviderede oplysninger i årsregnskabet.