Vejledning om

Teknisk vejledning og dokumentation for Regnskab 2.0: Taksonomier, aktuelle

 • Version 2020
 • Seneste opdatering 27. november 2020

Assets / Icons / General / Paragrapgh Created with Sketch. Lovgrundlag

1
Kapitel
XBRL-taksonomier

De elementer, der kan indgå i et digitalt regnskab, fastlægges i en såkaldt taksonomi. Taksonomier er indholdsfortegnelser eller skabeloner for finansiel rapportering.

Erhvervsstyrelsen har udarbejdet en separat taksonomi til brug for virksomheder, som henholdsvis aflægger årsrapport efter årsregnskabsloven (ÅRL) og/eller efter de internationale regnskabsstandarder (IFRS)

1.1. Inline XBRL

iXBRL (inline XBRL) er en standard for indlejring af XBRL-fragtmenter i et HTML-dokument. Så kan dokumentet vises i en browser, og XBRL-data i dokumentet kan automatisk viderebearbejdes.

iXBRL blev i april 2010 anbefalet af XBRL international og anvendes i dag i flere løsninger. Fx benyttes iXBRL, når virksomheder i England afleverer selvangivelsen til det engelske skattevæsen.

Information om den engelske løsning

Både Regnskab Basis og Regnskab Special, herunder system til systemløsningen er kompatible med iXBRL. I Regnskab Basis anvendes iXBRL som præsentationsformat, og Regnskab Special, herunder system til systemløsningen er blevet videreudviklet, så det er blevet muligt at aflevere årsrapporten iXBRL-format.

Se specifikation for iXBRL

2
Kapitel
ÅRL-taksonomien

Denne taksonomi anvendes af virksomheder, der udarbejder årsrapport efter reglerne i Årsregnskabsloven.

I taksonomien er det alle informationer af årsrapporten, som er omfattet, herunder virksomhedsoplysninger, beskrivelse af anvendt regnskabspraksis, ledelsesberetning, påtegninger, note-tekster, godkendelsesdatoer, navne på ledelse og revisor osv.  

Herudover indeholder taksonomien information om selskabsselvangivelsen til Skat og regnskabsoplysninger til Danmarks Statistik. Dette kaldes for elementer i taksonomien.

Der er lagt vægt på, at taksonomien er praktisk anvendelig og i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

En virksomheds årsrapport, der er udarbejdet efter taksonomien kan godt være i overensstemmelse med årsregnskabsloven, uden at virksomheden har valgt at udfylde alle taksonomiens elementer.

2.1. Dokumentation og vejledning til ÅRL-taksonomien

2.2. Ændringsoversigt til ÅRL taksonomi 1.10.2021 over væsentlige ændringer

Erhvervsstyrelsen har offentliggjort taksonomi af 1.10.2021, hvor der er foretaget en række ændringer.

Dette dokument beskriver de væsentligste forskelle mellem taksonomien af 1.10.2020 og taksonomien af 1.10.2021.

Børne- og Undervisningsministeriet, styrelsen for Undervisning og Kvalitet samt Kulturministeriet

I taksonomien er der medtaget følgende særlige entrypoints ifm. den kommende indberetning:

 • Efterskoler
 • Frie fagskoler
 • Institutioner for forberedende grunduddannelse, Institutioner for erhvervsrettet uddannelse og institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv.
 • Private institutioner for gymnasiale uddannelser
 • Kulturministeriet, folkehøjskoler

For nærmere information henvises til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

Væsentligste ændringer vedr. årsrapporter til Erhvervsstyrelsen:

Nedenfor er de væsentligste forskelle beskrevet. 

[200.00 Ledelsesberetning]

Ikke-finansielle ESG-nøgletal

Der er foretaget en række justeringer i forbindelse med ikke-finansielle nøgletal. 

Feltet ”Affaldsforbrug” er slettet og erstattet af følgende to felter:

 • Affaldshåndtering/summen af farligt affald
 • Affaldshåndtering/andel af genanvendeligt affald

Felterne vedr. Lønforskel mellem CEO og medarbejdere og Kønsdiversitet i det øverste ledelsesorgan er rykket fra Sociale data til Governance data.

Nøgletal omkring Capex, Opex og Turnover er slettet. Nøgletallene vil i stedet være en del af de nye felter vedr. klassificeringsforordningen.

Klassificeringsforordningen (”taksonomiforordningen”)

Et væsentligt mål med Europa-Kommissionens handlingsplan for finansiering af bæredygtig vækst er at omlægge kapitalstrømme i retning af bæredygtige investeringer for at opnå en bæredygtig vækst. I den forbindelse er der indsat en række felter, som muliggør opstillingen af skemaer til ikkefinansielle virksomheders KPI’er for henholdsvis omsætning, Capex og Opex

[400.00 og 402.00 Balance]

Følgende felter er slettet:

 • Kapitalandele i associerede virksomheder, kortfristet
 • Kapitalandele i joint ventures, kortfristet
 • Kapitalinteresser, kortfristet

Feltet Afledte finansielle instrumenter, kortfristet er tilføjet.

[400.00 og 402.00 Balance]

Feltet Afledte finansielle instrumenter, kortfristet er tilføjet.

[502.00 Resultatdisponering]

Feltet Foreslået udbytte indregnet under gældsforpligtelser er slettet.

[600.00 Pengestrømsopgørelse]

En række felter til reguleringer er tilføjet. Reguleringer af ekstraordinær post er slettet.

[Noter]

Herudover er der tilføjet uddybende elementer vedr. noteoplysningerne.

[Formulas]

I taksonomien er der indsat følgende formulas:

101.0001: Type af revisorbistand skal udfyldes.

101.0101: ”Type af konklusion” og ”Type af grundlag for konklusion” skal begge udfyldes, hvis type af revisorbistand er erklæring om udvidet gennemgang.

102.0101: ”Type af konklusion” og ”Type af grundlag for konklusion” skal begge udfyldes, hvis type af revisorbistand er revisionspåtegning.

102.0102: ”Type af konklusion” og ”Type af grundlag for konklusion” skal begge udfyldes, hvis type af revisorbistand er review.

Styrelsen overvejer nærmere, hvorvidt de pågældende formulas skal idriftsættes og i givet fald hvornår.

3
Kapitel
IFRS taksonomien

Denne taksonomi anvendes af virksomheder, der aflægger årsrapport efter de internationale regnskabsstandarder, IFRS.

I taksonomien er det alle informationer af årsrapporten, som er omfattet, herunder virksomhedsoplysninger, beskrivelse af anvendt regnskabspraksis, ledelsesberetning, påtegninger, note-tekster, godkendelsesdatoer, navne på ledelse og revisor osv.

Der er lagt vægt på, at taksonomien er praktisk anvendelig og i overensstemmelse med de internationale regnskabsstandarder.

En virksomheds årsrapport, der er udarbejdet efter taksonomien, kan godt være i overensstemmelse med IFRS, uden at virksomheden har valgt at udfylde alle taksonomiens elementer.

3.1. Dokumentation og vejledning til IFRS-taksonomien

3.2. Udvidelse af IFRS taksonomien

Virksomheder, der aflægger årsrapport efter de internationale regnskabsstandarder, IFRS har mulighed for at foretage en udvidelse (extension) af taksonomien.

Udvidelsen indsendes efterfølgende til Erhvervsstyrelsen samtidig med årsrapporten i henholdsvis PDF og XBRL.

En udvidelse af taksonomien er en teknisk øvelse, der kræver inddragelse af personer med XBRL-kompetencer. Erhvervsstyrelsen opfordrer virksomheder til at tage udgangspunkt i styrelsens eksempel på en udvidelse.